Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010, Νόμος Κατσέλη) Ρύθμιση οφειλών δανειολήπτη-Διαγραφή χρέους

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Πολυξένη Αρχιτεκτονίδου και το Γραμματέα Σταύρο Κλεισούρη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριο του, την 5η Ιουνίου 2015 για να δικάσει την από 04.06.2014 υπ’ αριθμ. κατάθεσης ……………………… κλήση με την οποία φέρεται προς συζήτηση η από 16.04.2013 υπ’ αριθμ. κατάθεσης …………………….. αίτηση.
ΚΑΛΩΝ – ΑΙΤΩΝ: ………… του ………………… κάτοικος ……………………….., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Χάιδως Τσαγκαλίδου.
ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ – ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:

1) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Δ.Σ. Έδεσσας ………,

2) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε

3) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DINERS CLUB», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 52-54) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε,

4) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MILLENIUM BANK», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Δ.Σ. Έδεσσας………..,

5) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Δ.Σ. Γιαννιτσών …….

6) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ»), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Δ.Σ. Έδεσσας, ……..,

7) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «VOLKSWAGEN Bank GmbH Α.Ε.», που εδρεύει στη Γερμανία και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 409Α, Ηλιούπολη Αττικής) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και

8)Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π.», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής (40,2° χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχουσες πιστώτριές του, ζητεί να επικυρωθεί το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, αλλιώς να γίνει ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, με σκοπό την κατά ένα μέρος απαλλαγή του από αυτά, της κύριας κατοικίας και του αυτοκινήτου του εξαιρούμενων από την εκποίηση. ….

Όλες οι παριστάμενες πιστώτριες, με προφορική δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και αναλύθηκε εκτενώς στις εμπρόθεσμα και νόμιμα κατατεθείσες προτάσεις τους, υπέβαλαν την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του αιτούντος προς υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010, την οποία στηρίζουν στο γεγονός ότι ο αιτών, εμφανίστηκε να πληροί τις προϋποθέσεις για τη λήψη δανείων, προς τούτο δε, αιτήθηκε, έλαβε και έκανε χρήση δανείων των οποίων σήμερα αιτείται τη διαγραφή, χωρίς ν’ αναφέρει ιδιαίτερο, αναπάντεχο κι απρόβλεπτο γεγονός που τον περιήγαγε σε αδυναμία πληρωμής, επιπλέον δε, αιτείται τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών του, γεγονός που καταδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ (Eurobank, Πειραιώς), ενώ, παρότι συνολικά οφείλει το ποσό των 146.000,00€ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ωστόσο, διαμένει σε διώροφη οικία, διαθέτοντας επιπλέον ακίνητη περιουσία και διογκώνοντας το κόστος διαβίωσής του επιχειρεί ν’ απαλλαγεί από το μεγαλύτερο μέρος των χρεών του, γεγονός που θα οδηγήσει σε δυσανάλογα μεγάλη ζημία τις πιστώτριες (Άλφα Τράπεζα).

Η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα πρωτίστως ως αόριστη (262, 338 ΚΠολΔ) καθώς δεν εξειδικεύονται επιμέρους στοιχεία που καθιστούν τη συμπεριφορά του αιτούντος καταχρηστική και τούτο διότι, αφενός, η κατάρτιση δανειακής σύμβασης δεν ήταν υποχρεωτική για καθεμία πιστώτρια (διότι εφόσον δια των αρμοδίων οργάνων της έκρινε ότι δεν πληρούνται οι όροι δανεισμού ή ότι η κατάρτιση της σύμβασης θα ήταν επισφαλής ή επιζήμια μπορούσε ν’ απέχει από την κατάρτιση), αφετέρου δε, δεν προκύπτει καταχρηστική συμπεριφορά από μόνη την υποβολή αίτησης, με χρήση της παρεχόμενης από τον ίδιο το νόμο ευχέρειας, καθώς, η επίκληση της αδυναμίας πληρωμής δεν οδηγεί αφ’ εαυτής στην υπαγωγή του εκάστοτε αιτούντος στις διατάξεις του ν. 3869/2010, αλλά απαιτείται στο πρόσωπο του να συγκεντρώνει τις από το νόμο αυτό προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ο δε λόγος περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής αποτελεί αντικείμενο απόδειξης.

Περαιτέρω, όλες οι παριστάμενες πιστώτριες, με προφορική δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και αναλύθηκε εκτενώς στις εμπρόθεσμα και νόμιμα κατατεθείσες προτάσεις τους, υπέβαλαν την ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, η οποία συνίσταται στη δια του υπερδανεισμού επιδίωξη κτήσης αγαθών και υπηρεσιών στο κόστος των οποίων δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ο αιτών, στη χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για την εξασφάλιση επιπέδου ζωής ανώτερου απ’ ότι του επέτρεπαν οι συνθήκες του, στη μη αναφορά των αναγκών που κάλυψε ο δανεισμός, του λόγου για τον οποίο δεν αποπλήρωσε τα δάνεια προ της οικονομικής κρίσης (Eurobank), της διαφοροποίησης των εισοδημάτων του από το χρόνο λήψης των δανείων μέχρι τη θέση του σε αδυναμία πληρωμής (Eurobank, Πειραιώς), στην, εξαιτίας του απερίσκεπτου χειρισμού των οικονομικών του και την αλόγιστη χρήση των πιστωτικών καρτών του, περιέλευση του αιτούντος σε κατάσταση χρεοκοπίας, με δική του υπαιτιότητα (Πειραιώς) λόγω λανθασμένων εκτιμήσεων ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής (Άλφα), εν γνώσει της αδυναμίας να εξυπηρετήσει τα ληφθέντα δάνεια, ήδη, κατά το χρόνο λήψης αυτών (Άλφα) και αποδεχόμενος το ενδεχόμενο αυτό (Πειραιώς), δίχως, επί του δικογράφου, να εξειδικεύει τους λόγους περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής και δίχως να επικαλείται και να προσκομίζει αποδεικτικά της αδυναμίας αυτής έγγραφα (Άλφα).

Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη με έρεισμα στο άρθρο 1 ν. 3869/2010 και πρέπει να “(συν)εξεταστεί στην ουσία με την αίτηση. Τέλος, όλες οι παριστάμενες πιστώτριες υποστήριξαν ότι ο αιτών δεν πληροί τους όρους υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 διότι δεν έχει περιέλθει σε μόνιμη, γενική και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ισχυρισμός ο οποίος εκτιμάται ως άρνηση, το δε βάρος απόδειξης της περιέλευσης της σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής φέρει ο αιτών οφειλέτης (άρθρο 1 ν. 3869/2010 και 338 ΚΠολΔ). Από την εκτίμηση των καταθέσεων του μάρτυρα και του αιτούντος που εξετάστηκαν ο μεν πρώτος ενόρκως, ο δε δεύτερος ανωμοτί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, οι οποίες (καταθέσεις) περιέχονται, αντίστοιχα, στα ταυτάριθμα με την ως άνω (υπ’ αριθμ. 76/2014) μη οριστική και την παρούσα απόφαση πρακτικά και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο αιτών, …….., κάτοικος ……………….., ηλικίας 53 ετών, είναι απόστρατος αξιωματικός του ………., με σύνταξη ανερχόμενη στο ποσό των 1.017,01€ μηνιαίως (βλ. το από 02.04.2015 ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Μαρτίου 2015). Είναι παντρεμένος με τη ……. και από το μεταξύ τους γάμο έχει αποκτήσει δύο τέκνα, τον …………… γεννηθέντα την …………., ο οποίος είναι πτυχιούχος …………….. και ήδη εργάζεται και το ……………. γεννηθέντα την …………….. ο οποίος φοιτά στο ………………….., με προσδόκιμο τέλος των σπουδών του το μέσον του 2016 – ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. …… πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του …………….και φωτοαντίγραφα της υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………….. και της από ……. βεβαίωσης των γραμματέων των ως άνω τμημάτων, αντίστοιχα). Η σύζυγος του αιτούντος, άλλοτε απασχολούμενη σε γεωργικές εργασίες, δεν εργάζεται διότι διεγνώσθη πάσχουσα από ……………………. κρίθηκε ανίκανη προς εργασία με ποσοστό αναπηρίας 67% και, δυνάμει της υπ’ αριθμ. …..απόφασης του …., της χορηγήθηκε σύνταξη ανερχόμενη στο ποσό των 399,02€ μηνιαίως

Το συνολικό εισόδημα της οικογένειας του αιτούντος, αποτελούμενο από τη σύνταξη αυτού και της συζύγου του, ανέρχεται στο ποσό των 1.356,00€ μηνιαίως. Περαιτέρω, ο αιτών με την οικογένεια του κατοικεί σε ιδιοκτησίας του, κείμενη στο …. Ο.Τ. , ……………………διώροφη οικία, εμβαδού …… τ.μ. εκάστου ορόφου η οποία είναι κτισμένη σε διαιρετό τμήμα εμβαδού ….. τ.μ. του υπ’ αριθμ. …. οικοπέδου συνολικής έκτασης ….. τ.μ. που απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα δυνάμει του υπ αριθμ. ….. συμβολαίου πώλησης της συμβολαιογράφου ….., που μεταγράφηκε στον τόμο … και αριθμό … των βιβλίων μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αλμωπίας. Σε χρόνο .προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, ο αιτών είχε συνάψει με τις πιστώτριες τράπεζες

1) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, καθολική διάδοχος του οποίου είναι η Eurobank, α. το υπ’ αριθμ. ……. δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 07.02.2013 το ποσό των 13.285,59€ και β. το υπ’ αριθμ. …… δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 07.02.2013 το ποσό των 3.511,87€,

2) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ σύμβαση καταναλωτικής πίστης από την οποία οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 01.03.2013 το ποσό των 5.585,58€,

3) ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ ΤΡΑΠΕΖΑ, καθολική διάδοχος της οποίας είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, α. την υπ’ αριθμ. …….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 28.06.2012 το ποσό των 2.529,96€ και β. την υπ’ αριθμ. 6341408 σύμβαση δανείου από την οποία οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 28.06.2012 το ποσό των 5.120,66€,

4) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, καθολική διάδοχος της οποίας είναι η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, α. την υπ’ αριθμ. …… σύμβαση καταναλωτικής πίστης από την οποία οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 04.02.2013 το ποσό των 2.120,56€ και β. την υπ’ αριθμ. ….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 04.02.2013 το ποσό των 5.575,13€,

5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ειδική διάδοχος της οποίας είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, α. την υπ’ αριθμ. ……. σύμβαση καταναλωτικής πίστης από την οποία οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 06.02.2013 το ποσό των 84.129,61€ και β. την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει μαζί —με τόκους μέχρι την 06.02.2013 το ποσό των 647,26€,

6) ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ την υπ’ αριθμ. …… σύμβαση πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 06.02.2013 το ποσό των 10.365,39€,

7) ΒΟΛΓΚΣ ΒΑΓΚΕΝ ΜΠΑΝΚ την υπ’ αριθμ. …… σύμβαση καταναλωτικού δανείου για αγορά αυτοκινήτου από την οποία οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 07.02.2013 το ποσό των 10.802,27€ και

8) HELLENIC POST CREDIT την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση πιστωτικής κάρτας από την οποία οφείλει μαζί με τόκους μέχρι την 06.02.2013 το ποσό των 2.995,07€, του ύψους των οφειλών του αιτούντος προς τις πιστώτριες του ανερχόμενου στο συνολικό ποσό των 146.668,61€. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ προς εξασφάλιση της προερχόμενης από την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση καταναλωτικής πίστης απαίτησής της ενέγραψε επί του ως άνω ακινήτου του αιτούντος, την 12.10.2007, στον τόμο … και αριθμό …. των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αλμωπίας, προσημείωση υποθήκης ποσού 117.000,006.

Για την απαίτηση αυτή, η οποία είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια, ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6παρ.3 ν.3869/2010). Για τις λοιπές απαιτήσεις δεν αποδείχθηκε ύπαρξη εμπράγματης ασφάλειας και συνεπώς, θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6παρ.3γ ν. 3869/2010, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (βλ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ. 99). Κύριος λόγος που οδήγησε τον αιτούντα σε δανειοδότηση υπήρξε η αντιμετώπιση των αναγκών διαβίωσης της οικογένειάς του.

Τα δάνεια αποπληρώνονταν κανονικά μέχρι το έτος 2013 με χρήματα προερχόμενα, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το εφάπαξ που έλαβε κατά τη συνταξιοδότησή του ο αιτών, τα οποία αναλώθηκαν το 2013 και έκτοτε έπαυσε η εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων. Επί του εφάπαξ βοηθήματος του αιτούντος σημειώνεται ότι κατά τη συνταξιοδότησή του δικαιούταν εφάπαξ βοήθημα προερχόμενο από το …… και από το ……….. Εξαιτίας των αυξημένων οικονομικών αναγκών του εν όψει της εν μέρει ταυτόχρονης φοίτησης και των δύο τέκνων του (το πρώτο εκ των οποίων σπούδασε από το 2007 μέχρι το 2013 και το δεύτερο εξ αυτών σπουδάζει από το 2011 μέχρι σήμερα) και των δαπανών που συνεπάγεται η συντήρηση και λειτουργία τριών σπιτιών σε διαφορετικές πόλεις, ο αιτών αιτήθηκε και έλαβε την 09.12.2009 προκαταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από το ….. ανερχόμενη στο ποσό των 23.201,00€, το δε υπόλοιπο αυτού ανερχόμενο στο ποσό των 27.692,50€ και το προερχόμενο από το ……. εφάπαξ βοήθημα ανερχόμενο στο ποσό των 37.817,95€ τα έλαβε την 17.11.2010 και την 09.12.2010, αντίστοιχα και ως αναφέρθηκε με τα ποσά αυτά εξυπηρετούσε τις δόσεις των δανείων του.

Η αδυναμία του αιτούντος, δεδομένου του ύψους των οφειλόμενων δόσεων που έφτασε στο ποσό των 4.000,00€ μηνιαίως, σε συνάρτηση με το σημερινό εισόδημά του που μειώθηκε κατά το ήμισυ από το χρόνο λήψης των προς ρύθμιση δανείων, θεωρείται το μεν αποδεδειγμένη, το δε μη οφειλόμενη σε δόλο, απορριπτόμενης της σχετικής ένστασης των παριστάμενων πιστωτριών, ως αβάσιμη στην ουσία.

Περαιτέρω, πέραν του ανωτέρω ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του, έτους κατασκευής 1983, αντικειμενικής αξίας 35.399,81€ (βλ. προσκομιζόμενα φύλλα υπολογισμού), ο αιτών διαθέτει την ψιλή κυριότητα ενός ακάλυπτου διαιρετού τμήματος εμβαδού …..τ.μ. του υπ’ αριθμ. ..οικοπέδου συνολικής έκτασης …. τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. ….., στους ……., αξίας του δικαιώματος του 4.000,00€, που απέκτησε δυνάμει του υπ’ αριθμ. …/1995 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου ……………..που: μεταγράφηκε στον τόμο … και αριθμό …. των βιβλίων μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου ….. Η εκποίηση του .παραπάνω εμπράγματου δικαιώματος δεν κρίνεται πρόσφορη, διότι, λόγω της κρίσης που διέρχεται η αγορά των ακινήτων, δεν αναμένεται να προσελκύσει αγοραστικό ενδιαφέρον, επιπλέον δε, σε περίπτωση εκποίησής του δεν αναμένεται να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.). Τέλος, στην κατοχή του ο αιτών διατηρεί το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ….. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN, τύπου SCIROCCO, 1.390 κ.ε., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2008, το οποίο αγόρασε με παρακράτηση κυριότητας από την πωλήτρια εταιρία μέχρι εξόφλησης του τιμήματος.

Πλέον των ανωτέρω, ο αιτών δεν έχει άλλη ακίνητη ή κινητή περιουσία ούτε μετοχές ή μερίσματα ή ομόλογα, ούτε τραπεζικές καταθέσεις, ενώ δεν προέβη σε μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, την τελευταία τριετία (βλ. υπεύθυνη δήλωση αιτούντος). Επομένως, εφόσον ο αιτών δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτριών του, το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από το εισόδημά του για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του (ως ισχύει για τις εκκρεμούσες αιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 4161/2013, που επέφερε τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010). Το συνολικό προς διάθεση από τον αιτούντα προς τις πιστώτριες ποσό προκύπτει από την αφαίρεση των μηνιαίων δαπανών διαβίωσης αυτού και της οικογένειας του, του φοιτούντος υιού του περιλαμβανόμενου ως προστατευόμενο μέλος, από το μηνιαίο- εισόδημα αυτού και της συζύγου του, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από τις συντάξεις τους.

Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών (διατροφή, ΔΕΗ, θέρμανση, ύδρευση, τηλεφωνία, δαπάνες διαβίωσης του φοιτούντος υιού) ανέρχεται σε 1.200,00€. Περαιτέρω, η αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και περιγράφεται παραπάνω, δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της κύριας κατοικίας από την εκποίηση (σημειωτέον ότι εφόσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας το Δικαστήριο υποχρεούται προς αυτό βλ. Αθανάσιο Κρητικό, ό.π. σελ. 148). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα σ1 αυτές των άρθρων 8παρ.2 και 9τταρ.2. Έτσι. η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο Λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις παραπάνω πιστώτριες, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας. Το συνολικό, προς διάθεση από τον αιτούντα προς πιστώτριες τράπεζες ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογένειας του, ανέρχεται σε 156,00€ μηνιαίως (1.356.00€ περίπου εισόδημα – 1.200,00€ κόστος διαβίωσης).

Το καταβλητέο από αυτόν ποσό προς τις πιστώτριες προκύπτει από το κλάσμα με αριθμητή το ποσό της συνολικής καταβλητέας μηνιαίας δόσης πολλαπλασιαζόμενο με το ύψος κάθε απαίτησης και παρονομαστή το ποσό του συνόλου των απαιτήσεων. Κατά συνέπεια, από το ποσό των 156,00€ αναλογεί:

1) στην Eurobank, ως καθολική διάδοχος του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, α. για υπόλοιπο 13.285,59€ (υπ’ αριθμ. 3100-5841-0 3100-42-5786-46 δάνειο) το ποσό των [156,00 χ 13.285,59: 146.668,61] 14,13€ και β. για υπόλοιπο 3.511,87€ (υπ’ αριθμ. 3100- 6963-0 3100-42-6849-79 δάνειο) το ποσό των [156,00 χ 3.511,87 :146.668,61] 3,73€,

2) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για υπόλοιπο 5.585,58€ το ποσό των [156,00 χ 5.585,58 : 146.668,61] 5,94€,

3) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως καθολική διάδοχος της ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, α. για υπόλοιπο 2.529,96€ (υπ’ αριθμ. 5185160088185010 σύμβαση πιστωτικής κάρτας) το ποσό των [156,00 χ 2.529,96 : 146.668,61] 2,69€ και β. για υπόλοιπο 5.120,66€ (υπ’ αριθμ. 6341408 σύμβαση δανείου) το ποσό των [156,00 χ 5.120,66: 146.668,61] 5,45€,

4) στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ως ειδική διάδοχος της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, α. για υπόλοιπο 2.120,56€ (υπ’ αριθμ. 1606168720 σύμβαση καταναλωτικής πίστης) το ποσό των [156,00 χ 2.120,56: 146.668,61] 2,25€ και β. για υπόλοιπο 5.575,13€ (υπ’ αριθμ. 4960940940382960 σύμβαση πιστωτικής κάρτας) το ποσό των [156,00 χ 5.575,13: 146.668,61] 5,93€, 5)

στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως καθολική διάδοχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, α. για υπόλοιπο 84.129,61€ (υπ’ αριθμ. 209-31-051211-02 σύμβαση καταναλωτικής πίστης) το ποσό των [156,00 χ 84.129,61: 146.668,61] 89,48€ και β. για υπόλοιπο 647,26€ (υπ’ αριθμ. 4052 1100 5640 2007 σύμβαση πιστωτικής κάρτας) το ποσό των [156,00 χ 647,26: 146.668,61] 0,69€,

6) στην ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ για υπόλοιπο 10.365,39€ το ποσό των [156,00 χ 10.365,39: 146.668,61] 11,02€, 7)

στη ΒΟΛΓΚΣ ΒΑΓΚΕΝ ΜΠΑΝΚ για υπόλοιπο 10.802,27€ το ποσό των [156,00 χ 10.802,27 : 146.668,61] 11,49€ και

8) στην HELLENIC POST CREDIT για υπόλοιπο 2.995,07€ το ποσό των [156,00 χ 2.995,07: 146.668,61] 3,18€. Μετά το πέρας της πενταετίας θα έχει καταβληθεί το συνολικό ποσό των 9.360,00€, ενώ θα εξακολουθεί να οφείλεται υπόλοιπο ύψους [146.668,61 – 9.360,00] 137.308,61€. Η ως άνω ρύθμιση θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, εφόσον με τις επί πενταετία καταβολές της ρύθμισης αυτής δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών του αιτούντος και προβάλλεται σχετικό αίτημα απ’ αυτόν. Ώστε, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα πρέπει να καταβληθεί από αυτόν το 80% της αντικειμενικής της αξίας της, δηλαδή το ποσό των 28.319,84€ [35.399,81 χ 80%].

Η αποπληρωμή του άνω ποσού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η δε καταβολή του θα ξεκινήσει πέντε χρόνια μετά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και ο χρόνος εξόφλησής του πρέπει να ορισθεί στα δεκατέσσερα (14) χρόνια, λαμβανομένων υπόψη της υπόλοιπης διάρκειας των δανείων, του συνόλου των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του,

Η μηνιαία δόση θα ανέρχεται στο ποσό των [28.319,84€ : 168 μήνες] 168,57€. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος θα ικανοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 9παρ.2 ν. 3869/2010, μέρος της προερχόμενης από την υπ’ αριθμ. …… σύμβαση καταναλωτικής πίστης απαίτησης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως ειδική διάδοχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη. Οι λοιπές απαιτήσεις κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από τις καταβολές της πενταετίας, ούτε δε περαιτέρω, μετά την εξάντληση του ως άνω ποσού των 28.319,84€ που αποτελεί το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα.

Κατόπιν τούτων, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρούμενης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του και της λοιπής ακίνητης περιουσίας του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης, τρίτης, έβδομης και όγδοης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριές του στο συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα έξι ευρώ (156,00€) το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ των απαιτήσεων αυτών, κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό, και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την, ιδιοκτησίας του αιτούντος, κείμενη στο Ο.Τ. ….., ……………. διώροφη οικία, εμβαδού ….. τ.μ. εκάστου ορόφου η οποία είναι κτισμένη σε διαιρετό τμήμα εμβαδού ….. τ.μ. του υπ’ αριθμ. …. οικοπέδου συνολικής έκτασης ….. τ.μ., του, ιδιοκτησίας του αιτούντος, κείμενου στους ….. οικοπέδου εμβαδού …. τ.μ. που περιγράφεται ανωτέρω, επίσης, εξαιρούμενου από την εκποίηση, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει στην εκ των πιστωτριών του ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ το συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (28.319,84€), το οποίο θα καταβληθεί σε 168 μηνιαίες δόσεις, καθεμίας ανερχόμενης στο ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (168,57€), προς προνομιακή ικανοποίηση της αναφερόμενης στο σκεπτικό απαίτησής της.

Οι καταβολές αυτές, θα είναι έντοκες χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με έναρξη των μηνιαίων δόσεων μετά την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ετών.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε….

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχολιάστε

GreekEnglish