Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη)- Διαγραφή χρέους δανειολήπτη.

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πολυκάστρου Κωνσταντίνο Γαλίδη, ο οποίος ορίσθηκε την υπ’ αριθμ. 110/2015 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Κιλκίς και τη Γραμματέα Ελισάβετ – Δήμητρα Σπυροπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 23η Νοεμβρίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : …, ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αμπατζή Αναστασίου (AM ΔΣΘ 9019).
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους και είναι οι εξής (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ) :

1) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», δυνάμει των με αρ. 4/27-7-2012 και 8/24-1-2013 αποφάσεων της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 2209/27-7-2012 τεύχος Β’ και ΦΕΚ 112/24-1- 2013 τεύχος Β’), η οποία δεν παραστάθηκε.

2) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Διαβάστε περισσότερα…

Ακύρωση διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από τη κομίστρια Τράπεζα κατά οφειλέτη

ΤΜΗΜΑ Ε’
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, Εφέτη, και τη Γραμματέα Χαραλαμπία Στάθη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 19 Φεβρουαρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ – ΔΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ : Της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «…………. Ε.Ε,», που εδρεύει στο Νομό Ηλείας και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δημήτριου Τσαγκαλίδη [A.M. 2176 Δ.Σ.Θ.]

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ – ΚΑΘ’ ΗΣ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΗΣ – ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ – ΚΑΘ’ ΗΣ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ: Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 66/3/26-3-2013 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, το υπ’ αριθμ. 97/26-3-2013 Διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 4640/26-3-2013 φύλλο της επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την από 26-3-2013 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης, που υπεγράφη μεταξύ των δύο ανωτέρων αναφερομένων Τραπεζών, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ……….. [A.M. ….. Δ.Σ.Θ.].

Διαβάστε περισσότερα…

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση Τράπεζας από δανειολήπτη – Παραβίαση διατάξεως δικαίου καταναλωτή

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πολυξένη Κάρλου, την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέα Δέσποινας Μέντη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7-10-2014, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: …….., κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της.

Ο ανακόπτων με την από …. ανακοπή του, διαδικασίας τακτικής, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό ….. /2011, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.
Κατά την προκειμένη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο, και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό, το Δικαστήριο αφού :

ΑΚΟΥΣΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματική απαίτηση, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και αποδεικνύεται (η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό) με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, ή με συνδυασμό τέτοιων εγγράφων που επισυνάπτονται στην αίτηση.

Διαβάστε περισσότερα…

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση Τράπεζας από δανειολήπτη – Παραβίαση διατάξεως δικαίου καταναλωτή

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Χρόνη την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και την Γραμματέα Γεωργία Μπούρου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 9η Φεβρουαρίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Α’ΑΝΑΚΟΠΗ :
Ανακόπτουσα ……., κατοίκου……….Θεσσαλονίκης, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως .

Της καθής η ανακοπή Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολική διάδοχος δυνάμει απορροφήσεως λόγω συγχωνεύσεως της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ……
Β’ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ανακόπτουσα ….. ………., κατοίκου ………..Θεσσαλονίκης, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

Καθ΄ής η ανακοπή

Διαβάστε περισσότερα…

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση Τράπεζας από δανειολήπτη – Παραβίαση διατάξεως δικαίου καταναλωτή

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Στυλιανή Μαραγκού την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών , με την παρουσία της Γραμματέως, Δέσποινας Mεντζή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 18-11-2014 , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ-ΑΣΚΗΣΑΣΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ :……., κάτοικος…….που παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

ΚΑΘΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ – ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ: Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Αμερικής αρθμ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου…

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από …… ανακοπή της με αρθμ. καταθ. …../2012 η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 11-10-2013 καθώς οι από …… πρόσθετοι λόγοι ανακοπής με αρθμ. καταθ……/2014, οι οποίοι προσδιορίστηκαν για την αναφερόμενη παραπάνω δικάσιμο. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις τους.

Διαβάστε περισσότερα…

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση Τράπεζας από δανειολήπτη – Παραβίαση διατάξεως δικαίου καταναλωτή

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Στυλιανή Μαραγκού την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως, Δέσποινας Μεντη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 18-11-2014 , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ-ΑΣΚΗΣΑΣΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ :………… κάτοικος Θεσσαλονίκης που παραστάθηκε αυτοπροσώπως. ΚΑΘΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ – ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ: Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Αμερικής αρθμ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Παπαϊωάννου.

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ….. ανακοπή της με αρθμ. καταθ. …../2012 η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 11-10-2013 καθώς οι από ……πρόσθετοι λόγοι ανακοπής με αρθμ. Καταθ……../2014 ,οι οποίοι προσδιορίστηκαν για την αναφερόμενη παραπάνω δικάσιμο . Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις τους.

Διαβάστε περισσότερα…

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010, Νόμος Κατσέλη) Ρύθμιση οφειλών δανειολήπτη-Διαγραφή χρέους

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Ιατρίδου, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και την Γραμματέα Σοφία Χρυσανθοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 19 Μαρτίου 2014, για να συνεκδικάσει τις κάτωθι υποθέσεις μεταξύ των εξής διαδίκων:
Α’ Αίτηση: αρ. εκθ. κατάθεσης: 10662/2012
ΑΙΤΟΥΣΑ: ……. του Κωνσταντίνου και της Ρεβέκας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μυκηνών αριθ. 3 – Μπότσαρη με την οποία παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος …..

ΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ- ΚΑΘ “ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση τους,(άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2Κ.Πολ.Δ.) και παρίσταται ως εξής :

Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «FBB BANK Α. Ε. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», (υπό ειδική εκκαθάριση)», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας 98-100, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής, …… του Λυκούργου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 73/1/ 10.05.2013 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος ……..

Διαβάστε περισσότερα…

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010, Νόμος Κατσέλη) Ρύθμιση οφειλών δανειολήπτη-Διαγραφή χρέους

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Μάρθα Μικροπούλου που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τον Γραμματέα Ευστράτιο Νικολακάκη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 2 Δεκεμβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ : ……, κατοίκου …….., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δημήτριου Τσαγκαλίδη (Α.Μ.:2176).
ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ :

1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Οθωνος αρ.8, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Δανάη Αντωνοπούλου (A.M.:9442) και συμπαραστάθηκαν οι ασκούμενοι δικηγόροι 1…. , 2. …. και 3. ……

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η με αυξ. αριθμ. έκθεσης κατάθεσης …./2011 αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για τους λόγους που επικαλείται στο δικόγραφο της. Δικάσιμος για τη συζήτησή της οποίας ορίσθηκε η …. και μετά από νόμιμη αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης. Κατά την δικάσιμο αυτή και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο, στη σειρά της, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω σημειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα…

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010, Νόμος Κατσέλη) Ρύθμιση οφειλών δανειολήπτη-Διαγραφή χρέους

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Ιατρίδου, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και την Γραμματέα Σοφία Οργαντζή
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις ….. 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΑΙΤΟΥΣΑ: ……., κάτοικος …………, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Τσαγκαλίδη (A.M.: 2176).
ΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ- ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αμαλίας αρ.20) και εκπροσωπείται νόμιμα και εν προκειμένω από τον Διευθυντή του ενταύθα καταστήματος, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της …… (A.M.: …), η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της,(άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2Κ.Πολ.Δ.) ΑΙΤΟΥΣΑ ζητά να γίνει δεκτή η από ………..και με αριθμό …../2012 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, με την οποία ζητεί την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή.

Διαβάστε περισσότερα…

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010, Νόμος Κατσέλη) Ρύθμιση οφειλών δανειολήπτη-Διαγραφή χρέους

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ευαγγελία Μαυρίδου που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο ίου Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης ίου Ειρηνοδικείου και η Γραμματέα Καλλιόπη Καλτσάτου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 31η Ιανουαρίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α’ΑΙΤΗΣΗ (αυξ. αριθμ. έκθεσης κατάθεσης ……/2011).
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………………., κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός ………………….., ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δημήτριο Τσαγκαλίδη (Α.Μ: 2176).

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρ. 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ):

1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου, αριθμ.23 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε,

Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish