ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΕΛΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Του

Κ Α  Τ  Α

Της

 

———————————.

 

Τους τελευταίους μήνες έχω γίνει αποδέκτης επανειλημμένων τηλεφωνικών και εγγράφων οχλήσεων από την εταιρία σας, , για δήθεν ληξιπρόθεσμη οφειλή μου. Συγκεκριμένα ισχυρίζεστε ότι οφείλω το ποσό των 00 ευρώ για τέλος διακοπής συμβολαίου για την τηλεφωνική σύνδεση με αριθμό .

Σε όλες τις τηλεφωνικές οχλήσεις μου από τους συνεργάτες σας για το θέμα αυτό, δήλωσα με σαφήνεια και κατηγορηματικά ότι ουδέν ποσό οφείλω διότι η σύμβαση που έχω υπογράψει με την εταιρία σας δεν προβλέπει συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας ούτε τέλος διακοπής συμβολαίου, αλλά δυνατότητα μεταφοράς της σύνδεσης σε άλλον πάροχο χωρίς καμία διαδικασία. Συγκεκριμένα:

Τον Οκτώβριο του έτους 2016 υπέγραψα με την εταιρία σας τη με αριθμό  … σύμβαση αίτηση ενεργοποίησης υπηρεσίας για τη τηλεφωνική σύνδεση….  (οικία).

Σύμφωνα με τον όρο .. της σύμβασης, η διάρκεια της είναι αορίστου χρόνου, ενώ, σύμφωνα με τον όρο .., ο πελάτης δύναται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση είτε μεταφέροντας τη σύνδεσή του σε έτερο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο.

Τον Αύγουστο του έτους 2020, ασκώντας το δικαίωμα που μου παρέχει ο όρος …, μετέφερα την σύνδεσή μου σε έτερο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του έτους 2020 έλαβα από την εταιρία σας το με ένδειξη …. έντυπο λογαριασμού, στο οποίο αναγράφετε ότι χρεώθηκα με τέλη διακοπής συμβολαίου, ποσού 00. Σε επικοινωνία μου με την εταιρία σας μου είπατε ότι, τον Φεβρουάριο του έτους 2019, όταν, μετά από πρόταση συνεργάτη σας, δέχθηκα την δηλωθείσα αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεση με το διαδίκτυο, ξεκίνησε νέα σύμβαση με χρόνο διάρκειας δύο έτη.

Όπως επανειλημμένα έχω δηλώσει σε εκπροσώπους σας και επαναλαμβάνω εγγράφως με τη παρούσα, όταν ο συνεργάτης σας μου πρότεινε την αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης με το διαδίκτυο το μόνο που μου είπε ήταν η αύξηση των τελών επικοινωνίας, πράγμα που αποδέχθηκα.

Ωστόσο, ούτε προφορικά, ούτε εγγράφως μου δηλώθηκε, έστω και τηλεγραφικώς από τον συνεργάτη σας αυτόν ή άλλον εκπρόσωπο ότι, με την αποδοχή της πρότασης αναβάθμισης της ταχύτητας σύνδεσης με το διαδίκτυο, καταργούνται οι όροι  και  της παραπάνω σύμβασης.  ότι η σύμβαση αορίστου χρόνου  μετατρέπεται σε ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας και ότι, αν διακόψω την σύνδεση πριν τη λήξη της διετίας, θα επιβαρυνθώ με τέλη διακοπής συμβολαίου. Ευλόγως γίνεται αντιληπτό ότι, αφού δεν μου δήλωσε ότι επιβαρύνομαι με τέλη διακοπής, δεν μου δήλωσε και το ποσό αυτών.

Εγώ, τον Φεβρουάριο του έτους 2019, όταν δέχθηκα τηλεφώνημα από συνεργάτη σας ο οποίος μου πρότεινε την αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, γνώριζα την παραπάνω αναφερόμενη ….. σύμβασή μου, γνώριζα ότι η διάρκεια της ήταν αορίστου χρόνου και γνώριζα ότι μπορούσα οποτεδήποτε ήθελα να την καταγγείλω, μεταφέροντας την σύνδεσή μου σε άλλο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. Ούτε ο συνεργάτης σας μου είπε, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία μας και τη πρόταση αναβάθμισης, ότι, εφόσον αποδεχθώ την πρόταση, τροποποιούνται οι παραπάνω όροι, ότι η σύμβασή μου από αορίστου χρόνου μετατρέπεται σε ορισμένου και μάλιστα 2ετούς, ούτε , όμως, μου είπε ότι αν μεταφέρω τη σύνδεση σε άλλον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο θα επιβαρυνθώ με τέλη διακοπής συμβολαίου και, φυσικά, αφού δεν μου είπε ότι θα έχω επιβάρυνση, δεν μου ανέφερε και πόση θα είναι η επιβάρυνση αυτή.

Ούτε όμως υπέγραψα νέα σύμβαση που τροποποιεί την αρχική -και μόνη σύμβαση μεταξύ μας-, στην οποία, νέα σύμβαση, αναγράφονται οι όροι περί μετατροπής σε ορισμένου χρόνου, σε επιβολή τέλους πρόωρης διακοπής και το ποσό αυτού του τέλους.

Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 361 ΑΚ, τις διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή, των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, για να ήταν νόμιμη η επιβάρυνσή μου με τέλη διακοπής της σύνδεσης, θα έπρεπε να υπογράψω  νέα σύμβαση, τροποποιητική της αρχικής, στην οποία θα αναγραφόταν με σαφήνεια ότι η διάρκειά της ορίζεται στα δύο έτη, ότι αν διακόψω νωρίτερα θα επιβαρυνθώ με τέλη διακοπής και συγκεκριμένο ποσό διακοπής τελών.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, διαμαρτύρομαι για την απαίτησή να καταβάλω ποσό που δεν οφείλω, σας καλώ να πάψετε να αναθέτετε σε διάφορους εκπροσώπους σας να με οχλούν είτε τηλεφωνικώς , είτε εγγράφως, για την καταβολή χρημάτων που δεν οφείλω και να πάψετε να προσβάλλετε τη τιμή και υπόληψή μου, εμφανίζοντας με ως δύστροπο και αφερέγγυο οφειλέτη. Σας επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι επειδή είμαι  άτομο φερέγγυο και έντιμο, θα είχα πληρώσει το τέλος διακοπής, αν είχα υπογράψει έγγραφο ή είχα δεσμευθεί προφορικά κατόπιν πλήρους και σαφούς ενημέρωσης ότι, με την αποδοχή της πρότασής σας για αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, καταργούνται οι όροι και  της σύμβασης, η σύμβαση γίνεται ορισμένου χρόνου και ότι αν διακόψω τη σύμβαση πριν τη πάροδο του ορισμένου χρόνου, θα επιβαρυνθώ με συγκεκριμένα ποσά τελών διακοπής,

Σας δηλώνω ρητά ότι επιφυλάσσομαι για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μου.

 

 

 

GreekEnglish