ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ

Από το γεγονός ότι ένα ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν σε περισσότερα άτομα,  δημιουργούνται προβλήματα  σχετικά με την αξιοποίηση από τον καθένα  του μεριδίου που του ανήκει. Η συνηθισμένη περίπτωση είναι η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από περισσότερα άτομα με κληρονομιά. Η λύση του προβλήματος ποικίλλει ανάλογα με το καθεστώς της συνιδιοκτησίας  και τον αριθμό των συνιδιοκτητών. Εάν τα ακίνητα της κληρονομιάς μπορούν να διανεμηθούν σε τόσες μερίδες όσες και οι κληρονόμοι, οι κληρονόμοι, εφόσον συμφωνήσουν, διανέμουν (μοιράζονται) τα ακίνητα με συμβολαιογραφική πράξη.  Εάν δεν συμφωνούν στη διανομή αυτή, μπορεί όποιος επιθυμεί να προσφύγει δικαστικώς,  οπότε η διανομή γίνεται με δικαστική απόφαση. Εάν τα περιουσιακά αντικείμενα είναι διαφορετικής αξίας, η διαφορά εξισώνεται με χρηματική καταβολή. Πχ, τρία άτομα με ίση κληρονομική μερίδα, κληρονομούν τρία διαμερίσματα, τα οποία έχουν διαφορετική αξία, πχ 30.000 ευρώ, 25.000 ευρώ, 20.000 ευρώ. Το σύνολο της περιουσίας είναι 75.000 ευρώ, η δε αναλογία του καθενός στην κληρονομιά είναι 25.000 ευρώ. Η πιο απλή λύση είναι να πάρει ο ένας κληρονόμος το διαμέρισμα των 30.000 ευρώ, ο δεύτερος των διαμέρισμα των 25.000 ευρώ, ο τρίτος το διαμέρισμα των 20.000 ευρώ. Στη περίπτωση αυτή, ο κληρονόμος που παίρνει το διαμέρισμα των 30.000 ευρώ θα πρέπει να δώσει στον τρίτο,  την διαφορά, 5.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις στις οποίες η περιουσία που κληρονομείται αφορά σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τόσες μερίδες όσες οι κληρονόμοι, η λύση είναι η  πώληση του κοινού αντικειμένου και η διανομή του τιμήματος. Εάν κάποιος ή κάποιοι κληρονόμοι δεν συμφωνούν στην εξώδικη πώληση, οι υπόλοιποι μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσουν την δικαστική διανομή, δηλαδή την πώληση του κοινού περιουσιακού στοιχείου με πλειστηριασμό. Ειδικό τρόπο διανομής συνιστά η διανομή με τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. Πχ, εάν η κληρονομιά αφορά σε οικόπεδο εκτάσεως 500 τμ στο οποίο μπορούν να ανεγερθούν κτίσματα συνολικού εμβαδού 400 τμ, οι τρεις κληρονόμοι, που κληρονομούν ίσες μερίδες, μπορούν να συστήσουν οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και ο καθένας τους να πάρει το δικαίωμα κατασκευής κτίσματος εμβαδού 133,33 τμ. Εάν δεν συμφωνούν το δικαστήριο, μετά από προσφυγή όποιου ιδιοκτήτη επιθυμεί, μπορεί να συστήσει οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία και να απομένει στο καθένα τους, το δικαίωμα να ανεγείρει κτίσμα επί συγκεκριμένου τμήματος του κοινού οικοπέδου. Εφόσον  το περιουσιακό στοιχείο είναι οικοδομή με περισσότερους αυτοτελείς χώρους (διαμερίσματα, καταστήματα), οι οποίοι όμως δεν έχουν υπαχθεί στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας, το δικαστήριο θα διανείμει τους αυτοτελείς αυτούς χώρους συστήνοντας οριζόντια ιδιοκτησία. Ειδικότερη περίπτωση διανομής αποτελεί η επιδίκαση του περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης. Στη περίπτωση αυτή το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει την επιχείρηση σε κάποιον ή κάποιους εκ των κληρονόμων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το τίμημα που πρέπει να λάβει ο αποχωρών συνεταίρος. Πχ, αν η κληρονομιά αφορά σε επιχείρηση εστίασης (εστιατόριο), το οποίο κληρονομούν τρία άτομα και δεν συμφωνούν να πωλήσουν την επιχείρηση, μπορεί ο δικαστήριο, μετά από προσφυγή κάποιου κληρονόμου, να επιδικάσει την επιχείρηση σε όποιον αποδειχθεί ο ικανότερος να συνεχίσει τη λειτουργία της, καθορίζοντας το τίμημα που πρέπει να καταβάλει στους άλλους δύο.

 

GreekEnglish