ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 973 ΚΠΟΛΔ

Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης

Δικηγόρος (ΑΜ 2176)

Κομνηνών 23  – 2310 227.148

email info@lawyersgreece.gr

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Α Ν Α Κ Ο Π Η

(Άρθρο 973 παρ.6 ΚΠολΔ)

(ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 15.03.2023)

Των

Κ  Α  Τ  Α

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  η οποία εδρεύει στο ..υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία

Κ Α Τ Α

Της υπ’ αριθμόν  πράξης δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .

——————————–.

α

               Κατ’ άρθρο 973 παρ.1 ΚΠολΔ, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με δήλωση που κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη. Η νέα ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού δυο (2) μήνες από την ημέρα της δήλωσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση τριών μηνών (3) από την ημέρα αυτή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εντός πέντε (5) ημερών μεριμνά, ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

               Κατά την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης και υποκατάστασης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο 1 ανάρτησης. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεσή της και γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.. Κατά της απόφασης που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από τη συζήτηση της ανακοπής δεν επιτρέπεται η άσκηση ένδικων μέσων ούτε αίτηση ανάκλησης. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνον με ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από την οποία συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση.

               Με την ανακοπή αυτή του άρθρου 973 παρ. 6 ΚΠολΔ δύνανται να προβάλλονται οποιοιδήποτε λόγοι, οι οποίοι συνέχονται με το κύρος τις δήλωσης τις, ήτοι και λόγοι που αμφισβητούν την απαίτηση, το εκτελεστό του στηρίζοντος αυτή εκτελεστού τίτλου κλπ (Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Ζητήματα από το δίκαιο τις αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τις τροποποιήσεις του Ν.4335/2015, ΕΣΔΙ Σεμινάριο και δημοσίευση στον Αρμενόπουλο. Έτος 2016).

            Περαιτέρω στο άρθρο 966 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. 2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction). 2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction). 2Β. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction)».

Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του Συντάγματος, “η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος”, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε (μαζί με τη Σύμβαση) με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 53 της 19/20-9-1974 και έχει αυξημένη έναντι των κοινών νόμων ισχύ (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος), ορίζεται ότι: “Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφέλειας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός κράτους όπως θέσει εν ισχύϊ νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων”. Με τις διατάξεις αυτές κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημοσίας ωφέλειας. Στην έννοια της περιουσίας, η οποία έχει αυτόνομο περιεχόμενο, ανεξάρτητο από την τυπική κατάταξη των επιμέρους περιουσιακών δικαιωμάτων στο εσωτερικό δίκαιο, περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα αλλά και όλα τα δικαιώματα περιουσιακής φύσεως, καθώς και τα κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα (ΟλΣτΕ 3405/2014, ΟλΑΠ 40/1998).

Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 933 ΚΠολΔ και 25 παρ.3 του Συντάγματος προκύπτει ότι η πραγμάτωση με αναγκαστική εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή κατά του οφειλέτη αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώματος δημοσίου δικαίου. Ως εκ τούτου λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Η εκτέλεση είναι καταχρηστική, όταν υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιουμένου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού, ασκούμενου του σχετικού δικονομικού δικαιώματος με κακοβουλία, κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη ή όταν η άσκηση της αντίστοιχης αξίωσης χωρεί κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, ώστε οι επαχθείς συνέπειες που δημιουργούνται από την άσκησή του να δημιουργούν για τον υπόχρεο έντονη εντύπωση αδικίας. Εφόσον δε η αντίθεση στα αντικειμενικά όρια που τίθενται από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ αναφέρεται στην εγκυρότητα του ίδιου του εκτελεστού τίτλου, συνιστά ουσιαστικό ελάττωμά του, με την επιδίωξη εκτελέσεως δια τίτλου τυπικώς μεν έγκυρου, ο οποίος, όμως, επιτεύχθηκε αντιθέτως προς το άρθρο 281 ΑΚ, ο δε σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ. 1α του ΚΠολΔ. Αν όμως η αντίθεση στα κριτήρια του άρθρου 281 ΑΚ αφορά την απαίτηση ή την διαδικασία της εκτέλεσης, ο λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.1β` ΚΠολΔ, δηλαδή ως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτελέσεως (ΟλΑΠ 12/2009, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 311/2020, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 261/2017, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, υπό στενή έννοια, όταν εμφανίζονται ως μέτρα εξαιρετικής σκληρότητας για τον συγκεκριμένο οφειλέτη, τα οποία υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια της θυσίας του.

β

Στις 07.10.2021, η καθ’ ης Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία  μας κοινοποίησε  την από 04.10.2021 επιταγή προς πληρωμή κάτω από το ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθμόν  πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμόν  διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επιταχθήκαμε να καταβάλουμε στην καθ’ ης υπό την ιδιότητά της ως μη δικαιούχου διαδίκου και ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία  το συνολικό ποσό των 492.962,50 ευρώ για κεφάλαιο, τόκους και έξοδα από συμβάσεις στεγαστικών δανείων και ο καθένας μας σε ολόκληρο.

 Η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με αίτηση της ανώνυμης τραπεζικής  εταιρείας με την επωνυμία στην δε επιταγή που μας κοινοποιήθηκε, αναφέρεται ότι η απέκτησε τις απαιτήσεις από την κατόπιν μεταβίβασης στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3156/2003 δυνάμει της από 18.06.2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στις 18.06.2019 στα δημόσια βιβλία με αριθμό

Επίσης, αναφέρεται στην παραπάνω επιταγή ότι η καθ’ ης, είναι μη δικαιούχος διάδικος, ενεργούσα ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων δυνάμει της από  σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στα δημόσια βιβλία με αριθμό .

γ

Στις 18.10.2021 μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμόν /12.10.2021 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ενυπόθηκου ακινήτου του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, στην οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν /12.10.2021 απόσπασμα, με την οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση επί του παρακάτω, όπως περιγράφεται στην προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση, ακινήτου μας, το οποίο ανήκει σ’ εμάς τους αιτούντες, κοινά, αδιαίρετα και κατ’ ισομοιρία:

Η οικοδομή ανήκει σε συγκρότημα αποτελούμενο από 16 διώροφες οικοδομές – μονοκατοικίες με στεγασμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και υπόγειο, κτισμένο δυνάμει της υπ’ αριθμόν άδειας ανοικοδόμησης της Δνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης στο  ΟΤ του Δήμου Πανοράματος του Νομού και Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, ήδη σήμερα Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις οδούς

Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε σ’ εμάς τους αιτούντες, κοινά, αδιαίρετα και κατ’ ισομοιρία, δυνάμει του υπ’ αριθμόν  συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου και συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Τσώνου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς,

Με την ως ανω, υπ’ αριθμόν /2021 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, εκτιμήθηκε η αξία του ακινήτου στο ποσό των 243.663,00 ευρώ, ορίστηκε ημέρα πλειστηριασμού η Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και από ώρες 10.00 πμ – 14.00 πμ ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης , ως υπαλλήλου του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Κατόπιν ασκήσεως ανακοπής (αντιρρήσεων) κατ’ άρθρο 954 ΚΠολΔ, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν /2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία διορθώθηκε η ως άνω κατασχετήρια έκθεση ως προς την τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία καθορίστηκε στο ποσό των 370.000 ευρώ, και ως προς την περιγραφή του υπογείου και ισογείου του κατασχεθέντος ακινήτου.

δ

          Με την υπ’ αριθμόν /15.02.2023 πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού κατ’ άρθρο 966 ΚΠολΔ της ίδιας συμβολαιογράφου, απόσπασμα της οποίας δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα δημοσίευσης πλειστηριασμών του e-ΕΦΚΑ, στις 20.02.2023, ορίστηκε νέα ημέρα πλειστηριασμού η δεκάτη πέμπτη Μαρτίου 2023 (15.03.2023) ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ με 12:00 πμ, με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ποσό των 296.000,00 ευρώ (370.000 χ 80% = 296.000).

          Την πράξη αυτή προσβάλλουμε, νόμιμα και εμπρόθεσμα,  με την παρούσα ανακοπή μας, για τους ακόλουθους λόγους και για όσους θα προσθέσουμε νόμιμα και εμπρόθεσμα:

          Πρώτος λόγος ανακοπής

          Με το άρθρο 67 του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ Α 190), τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του ΚΠολΔ, και ορίζεται ότι εφόσον ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος δύο φορές, διεξάγεται νέος εντός 30 ημέρων, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το 80% της αρχικώς ορισθείσας τιμής και, εάν και αυτός ο πλειστηριασμός αποβεί άγονος, επαναλαμβάνεται εντός 30 ημερών με τιμή πρώτης  προσφοράς ίση προς το 65% της αρχικώς ορισθείσας τιμής.

          Ωστόσο η διάταξη αυτή αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της προστασίας της ιδιοκτησίας και της αναλογικότητας και στην υπερνομοθετικής ισχύος αρχή της προστασίας της ιδιοκτησίας κατά το Πρώτο Άρθρο του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, διότι, με την διάταξη αυτή, επιχειρείται η εκπλειστηρίαση ακινήτων -και κινητών- με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία καθορίζεται, οριζόντια, σε ποσοστά 80% και 65%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που διέπουν το κάθε εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο. Η δε αναφορά στην αιτιολογική έκθεση ότι εισάγεται ένα αντικειμενικό κριτήριο, προσαρμογής της τιμής πρώτης προσφοράς στις συνθήκες αγοράς, είναι απολύτως εσφαλμένη, διότι, κατά δίδαγμα της κοινής πείρας, αλλά και με βάση τους κανόνες της απλής λογικής, η εμπορική αξία κάθε ακινήτου καθώς και η προσέλκυση πλειοδοτών, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, διαφοροποιείται αναλόγως με την θέση, την έκταση, την χρήση, την κατάσταση που αφορούν το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο, καθώς επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες κοινωνικές, οικονομικές και λοιπές συνθήκες και περιστάσεις.  Συνεπώς, η μείωση της τιμής της πρώτης προσφοράς σε ποσοστό 80% και 65%, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες, είναι άδικη, εισάγει ανεπίτρεπτη ανισότητα και προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στους οφειλέτες. Ενώ η δυνατότητα καθορισμού της τιμής πρώτης προσφοράς με δικαστική απόφαση, όπως ίσχυε παλαιότερα, παρέχει τα εχέγγυα της ορθοκρισίας για κάθε διαφορετική περίπτωση.

          Η επέμβαση στην περιουσία του οφειλέτη, με αναγκαστική εκτέλεση, είναι πράξη που επάγεται επαχθείς συνέπειες για τον οφειλέτη, ωστόσο κρίνεται συνταγματικά ανεκτή, υπό την προϋπόθεση, όμως ότι ο πλειστηριασμός θα εκκινήσει με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς την εμπορική αξία του ακινήτου, ώστε να επιτευχθεί, κατ’ ελάχιστον, πλειστηρίασμα αντάξιο με την αξία του ακινήτου. Για το λόγο αυτόν η τιμή πρώτης προσφοράς ισούται με την εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή εκτιμήθηκε, είτε με την εκτιμητική έκθεση του πδ 59/2016 (ΦΕΚ Α 95/2016), είτε με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 954, 955, 993 και 995 παρ.1 ΚΠολΔ.

Με τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς κατά ποσοστό 20% ή 35%, λόγω έλλειψης πλειοδοτών, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος να εκπλειστηριαστεί το ακίνητο σε τιμή μικρότερη της αξίας του, χωρίς την απόσβεση ισόποσου με την αξία μέρους της οφειλής, αφού ο νόμος δεν προβλέπει ότι, ανεξαρτήτως του πλειστηριάσματος που θα επιτευχθεί με τη μείωση αυτή, θα εξοφλείται ποσό της οφειλής ίσο με την πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου.

          Η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση ότι το φαινόμενο ελλείψεως πλειοδοτών οφείλεται συχνά στην υψηλή τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριαζόμενου κινητού ή ακινήτου, και ότι η έλλειψη πλειοδοτών υποδηλώνει ότι η τιμή πρώτης προσφοράς δεν είναι αντίστοιχη με τις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς και ζήτησης είναι απολύτως εσφαλμένη. Κατ’ αρχάς, δεν είναι απόλυτο ότι η έλλειψη πλειοδοτών οφείλεται την υψηλή τιμή πρώτης προσφοράς, άλλωστε και η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται με δισταγμό στο φαινόμενο αυτό χρησιμοποιώντας την λέξη «συχνά». Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη ματαίωση ενός πλειστηριασμού.

          Είναι τελείως διαφορετικό το ζήτημα,  να κριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο με τα εχέγγυα που παρέχει η δικαστική κρίση και μετά την ακρόαση των ενδιαφερομένων και την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων και των ιδιαίτερων συνθηκών που διέπουν την κάθε χωριστή περίπτωση, αν η τιμή πρώτης προσφοράς – εμπορική αξία του συγκεκριμένου  εκπλειστηριαζόμενου περιουσιακού στοιχείου είναι υψηλή και αποτρεπτική για τη προσέλευση πλειοδοτών, από το να μειώνεται αυτόματα η τιμή πρώτης προσφοράς, χωρίς να εξετάζονται οι ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις και μάλιστα να μειώνεται σε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, το οποίο ενδεχομένως δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις που διέπουν την  κάθε περίπτωση.

Από την αιτιολογία αυτή προκύπτει εναργώς ότι η διάταξη αποσκοπεί στη, με κάθε τρόπο, εκπλειστηρίαση του περιουσιακού στοιχείου, ακόμη και σε μικρότερη τιμή από την εμπορική του αξία, απλά και μόνον για την ικανοποίηση του δανειστή. Η μείωση αυτή δεν συνεπάγεται αυτομάτως μεγαλύτερο πλειοδοτικό ενδιαφέρον. Το δε επιχείρημα της αιτιολογικής έκθεσης ότι η ρύθμιση αυτή δεν θίγει τα δικαιώματα του καθ’ ου η εκτέλεση, ούτε και προδικάζει την τιμή στη οποία τελικά θα εκπλειστηριασθεί το πράγμα, διότι μέσω της πλειοδοσίας υπερθεματιστής θα αναδειχθεί όποιος υποβάλλει την υψηλότερη προσφορά, είναι παντελώς λανθασμένο και διόλου πειστικό, καθόσον, δεν είναι βέβαιον ότι η τελική, υψηλότερη, προσφορά θα φθάσει στην εμπορική αξία του εκπλειστηριαζομένου πράγματος. Το πιθανότερο, σχεδόν βέβαιο, είναι ότι, τελικώς, το πράγμα θα εκπλειστηριασθεί σε τιμή που να υπολείπεται κατά πολύ της  εμπορικής αξίας. Σε κάθε περίπτωση, η μόνη δυνατότητα να μην εκπλειστηριασθεί το πράγμα σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής του αξίας, είναι να εκκινήσει ο πλειστηριασμός από την τιμή πρώτης προσφοράς – εμπορικής αξίας που έχει καθορισθεί είτε με την εκτιμητική έκθεση, είτε με δικαστική απόφαση.

Επομένως η διάταξη αυτή αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και στην αρχή της προστασίας της ιδιοκτησίας.

Όπως προαναφέρθηκε, με την υπ’ αριθμόν /24.05.2022 απόφαση του Δικαστηρίου Σας, που εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία και μετά από εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων εκτιμήθηκε η εμπορική αξία του επίδικου ακινήτου στο ποσό των 370.000 ευρώ. Η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται δυνάμει της υπ’ αριθμόν /2021 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ενυπόθηκου ακινήτου για την πληρωμή απαίτησης της επισπεύδουσας δανείστριας, ύψους 492.962,55 ευρώ, που αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και δικαστικά έξοδα.

 Εάν εκπλειστηριασθεί το ακίνητό μας με τιμή πρώτης προσφοράς 296.000 ευρώ, υφιστάμεθα ανεπανόρθωτη ζημία, καθόσον, έχοντας απωλέσει, με τίμημα 296.000 ευρώ, ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, το μόνο ακίνητό μας που αποτελεί και την πρώτη κατοικία μας, πραγματικής αξίας 370.000 ευρώ, όπως αυτή εκτιμήθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο, θα εξοφληθεί μέρος της οφειλής μας ποσού κατώτερο της πραγματικής του αξίας, με σφόδρα πιθανόν το ενδεχόμενο να επιτευχθεί πλειστηρίασμα ύψους 296.000 ευρώ, όσο και η τιμή πρώτης προσφοράς.

 Και φυσικά, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη η αβέβαιη και υποθετική εκδοχή ότι, ενδέχεται ο πλειστηριασμός να αποφέρει πλειστηρίασμα μεγαλύτερο του ποσού των 296.000 ευρώ. Αφενός μεν κάτι τέτοιο είναι μελλοντικό, αβέβαιο κα υποθετικό και ως τέτοιο δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη, αφετέρου, δεν παρέχει τα εχέγγυα ότι το πλειστηρίασμα θα φθάσει την πραγματική αξία του ακινήτου μας, καθώς ελλοχεύει σφόδρα πιθανός κίνδυνος να εκπλειστηριασθεί στη τιμή των 296.000 ευρώ, οπότε θα εξοφληθεί ισόποσο μέρος της οφειλής μας.

Ενώ αν εκκινήσει ο πλειστηριασμός με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με την εμπορική αξία του ακινήτου μας, όπως αυτή καθορίστηκε αρμοδίως, 370.000 ευρώ, είναι βέβαιον ότι, με το πλειστηρίασμα θα αποσβεσθεί τουλάχιστον ισόποσο μέρος της οφειλής μας, αφού σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό που θα επιτευχθεί θα είναι 370.000 ευρώ.

Δεύτερος λόγος ανακοπής

Για τους ίδιους λόγους η επισπευδομένη αναγκαστική εκτέλεση με την προσβαλλόμενη πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, αντίκειται στον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του πράγματος. Το επίδικο ακίνητο αποτελεί την πρώτη και μοναδική κατοικία μας. Και δύο είμαστε υπερήλικες, ο πρώτος από εμάς ηλικίας  ετών, η δεύτερη ηλικίας  ετών, τα δε εισοδήματα μας προέχονται αποκλειστικά από τις συντάξεις που λαμβάνουμε. Επιπρόσθετα, ο πρώτος από εμάς υποβλήθηκα, στις   σε πλήρη αφαίρεση αδενοκαρκινώμαος δεξιού πνεύμονα ενώ φέρω στένωση δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας.

Όταν συνάψαμε τις επίδικες δανειακές συμβάσεις, ο πρώτος από εμάς εργαζόμουν ως ιατρός , η δε δεύτερη από εμάς ως στέλεχος εταιρείας. Έχοντας και οι δύο ικανά εισοδήματα, προβήκαμε στην δανειοδότηση για την αγορά του επίδικου ακινήτου μας. Ωστόσο, οι αδόκητες οικονομικές εξελίξεις επέδρασαν δυσμενώς και στα εισοδήματά μας και μας οδήγησαν, άνευ της δικής μας θελήσεως, να μην δυνάμεθα να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας από τις δανειακές συμβάσεις και να οφείλουμε στην αντίδικο, σήμερα, 492.962,55 ευρώ, κεφάλαιο, τόκους και δικαστικά έξοδα.

Έχουμε την βούληση να αποπληρωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρέος με την εκπλειστηρίαση του ακινήτου μας. Εάν ο πλειστηριασμός εκκινήσει με τιμή πρώτης προσφοράς την εμπορική αξία του ακινήτου μας, 370.000 ευρώ, θα επιτευχθεί πλειστηρίασμα με το οποίο θα εξοφληθεί μεγάλο μέρος του χρέους και θα απομείνει χρέος 123.000 ευρώ. Αντιθέτως, αν η τιμή εκκίνησης ορισθεί στα 296.000 ευρώ, η διαφορά των 74.000 ευρώ είναι τεράστια και στη περίπτωση αυτή θα απωλέσουμε το μοναδικό μας ακίνητο που αποτελεί την πρώτη κατοικία, και θα απομένει μεγάλο μέρος του χρέους, ποσού 197.000 ευρώ.

Ο οικονομικός σκοπός του πράγματος είναι η εξόφληση μέρους του χρέους, ίση με την αξία αυτού. Επομένως, η επισπευδομένη αναγκαστική εκτέλεση με τιμή πρώτης προσφοράς μικρότερη της εμπορικής αξίας του ακινήτου μας, αντίκειται στον οικονομικό σκοπό του πράγματος, αλλά και στον κοινωνικό, πρώτη κατοικία μας, και μας προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη, χωρίς ανάλογη ωφέλεια της αντιδίκου, αφού η απαίτησή της δεν μειώνεται κατά το ποσό των 74.000 ευρώ. Για το λόγο αυτό η επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση με την προσβαλλόμενη πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού είναι καταχρηστική.

ΕΠΕΙΔΗ λοιπόν η διάταξη του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντίκεται στις συνταγματικές αρχές της ιδιοκτησίας και της αναλογικότητας, και στην υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του 1ου άρθρου του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

ΕΠΕΙΔΗ η εκπλειστηρίαση του μοναδικού ακινήτου μας που αποτελεί και την πρώτη κατοικία μας με τιμή εκκίνησης 296.000 ευρώ μας προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη, οδηγεί στην απώλεια του περιουσιακού μας στοχείου χωρίς ανάλογη ωφέλεια της αντιδίκου, και για το λόγο αυτό ασκείται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 281 ΑΚ.

ΕΠΕΙΔΗ η επισπευδόμενη διάταξη είναι μη νόμιμη, και πρέπει να ακυρωθεί.

ΕΠΕΙΔΗ καταβάλλαμε τις εισφορές και τα ένσημα για την άσκηση της παρούσας

Γ Ι Α   Ο Λ Α   Α Υ Τ Α

Και όσα θα προσθέσουμε

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ: Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας αυτή. Να ακυρωθεί, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, η υπ’ αριθμόν /15.02.2023 πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης και Να καταδικασθεί η καθ’ ης στην δικαστική μας δαπάνη.

                                                      Θεσσαλονίκη 23 Φεβρουαρίου 2023

                                                                    Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος       

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ      

GreekEnglish