Κατοικίδια ζώα. Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

ΜονΠρωτ.Θες/νικης 19753/2014

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

από τον Δικαστή Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Μαγδαληνή Νικολή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 10η Απριλίου 2014, για να εκδικάσει την ως άνω υπόθεση, κατόπιν καταθέσεως της ανωτέρω αγωγής, η οποία επαναφέρεται με την ως άνω κλήση, μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …, κατοίκου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ΔΣ Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Τσαγκαλίδη (AM 2176), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ:
…, κατοίκου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ΔΣ Θεσσαλονίκης, …, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Ο ΕΝΑΓΩΝ ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-9-2011 αγωγή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, με αριθμό κατάθεσης …/28-9- 2011, γράφτηκε στο πινάκιο, προσδιορίστηκε η συζήτησή της για τη δικάσιμο της 10ης-5-2012, οπότε και ματαιώθηκε λόγω των βουλευτικών εκλογών.

ΗΔΗ επαναφέρεται προς νέα συζήτηση η ως άνω αγωγή, με την από 14-5-2012 κλήση του ενάγοντος, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου, με αριθμό κατάθεσης …/16-5-2012, γράφτηκε στο πινάκιο, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 14ης-2-2013, και κατόπιν αναβολών, για την παρούσα δικάσιμο, οπότε και συζητήθηκε.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως με τη σειρά της από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ενώ οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρεται προς συζήτηση στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αποφάσεως, με την από 14-5-2012 (με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …/16-5-2012) κλήση του καλούντος – ενάγοντος, η ανωτέρω από 20-9-2011 (με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …/28-9-2011) αγωγή του κατά της καθ’ ης η κλήση – εναγομένης, ύστερα από τη ματαίωση της συζητήσεώς της, κατά τη δικάσιμο της 10ης-5-2012, λόγω των βουλευτικών εκλογών.

Με την κρινόμενη αγωγή του, όπως παραδεκτώς διορθώθηκε, ο ενάγων ισχυρίζεται ότι κατέστη νομέας του λεπτομερώς περιγραφομένου στο δικόγραφο διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, εμβαδού 83,28 τ.μ., μίας οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού …, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με τον αναφερόμενο τρόπο.

Ότι η εναγομένη είναι νομέας ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της διπλανής οικοδομής, που βρίσκεται στην οδό …, διατηρεί δε στην οικία της περίπου έξι έως επτά σκυλιά, εκ των οποίων τρία μόνιμα στην ταράτσα της οικοδομής της και τα υπόλοιπα εντός του διαμερίσματος της ή στο μπαλκόνι αυτού, προκαλώντας μία άκρως ανθυγιεινή κατάσταση από τις ακαθαρσίες, τη δυσοσμία, τις τρίχες, τη βρωμιά, καθώς και τις συνεχείς υλακές των σκύλων, και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, με αποτέλεσμα, να διαταράσσεται παράνομα και χωρίς τη θέλησή του η νομή του επί του διαμερίσματος του, διότι δεν μπορεί να ανοίξει τα παράθυρα του διαμερίσματος του, ούτε να χρησιμοποιήσει το μπαλκόνι του, που βρίσκεται απέναντι από το μπαλκόνι και την ταράτσα της εναγομένης, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί να υποχρεωθεί η εναγομένη να παύσει κάθε υφιστάμενη διατάραξη της νομής του επί του ανωτέρω ακινήτου, ήτοι να απαγορευτεί στην εναγομένη η διατήρηση πέραν των δύο σκύλων στο διαμέρισμά της, να υποχρεωθεί να διατηρεί τους σκύλους εντός του διαμερίσματος της, να μη διαταράσσει τη νομή του με τις υλακές των σκύλων, να φροντίσει για τον εμβολιασμό τους, να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και να διατηρεί καθαρό τον εξώστη του διαμερίσματος της, να απειληθεί για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας έξι μηνών σε βάρος της εναγομένης, να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, που του προκλήθηκε, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή κατά την καταψηφιστική της διάταξη και να καταδικασθεί η εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων.

Με το περιεχόμενο και τα αιτήματα αυτά, η υπό κρίση αγωγή περί προστασίας της νομής παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 7, 8, 9 εδ. α’, 10, 11 αριθ. 1, 14 § 2 και 29 § 1 του ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία (άρθρ. 215 επ. του ΚΠολΔ), δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζητήσεώς της:

α) καταχωρίσθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στο τηρούμενο κτηματολογικό φύλλο του επίδικου ακινήτου του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου (βλ. το υπ’ αριθμ. …/12-10-2011 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του Προϊστάμενου του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης), επέχουσας της καταχώρησης αυτής θέση εγγραφής περιλήψεως, κατ’ άρθρο 220 § 1 του ΚΠολΔ (βλ. αρθρ. 12 § 1 περ. ιβ’ του Ν. 2664/1998),

β) έχει καταβληθεί για το αντικείμενο της το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, με τα αναλογούντα σ’ αυτό ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΑΧΔΙΚ (βλ. το υπ’ αριθμ. σειράς Χ …/2014 διπλότυπο είσπραξης τύπου Β της ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης και το υπ’ αριθμ. …./2014 γραμμάτιο είσπραξης της ΕΤΕ) και γ) προσκομίζεται το από 4-4-2014 πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (βλ. αρθρ. 54 § 5 του Ν. 4174/2013, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4223/2013 «Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις»). Είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 932, 974, 976, 984, 989, 1003 του ΑΚ, καθώς και σε εκείνες των άρθρων 907, 908 § 1 περ. ζ’, 946 § 1, 947 § 1 και 176 επ. του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως που εξετάσθηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεώς του, την επισκόπηση των νομίμως προσκομιζόμενων μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους φωτογραφιών, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 περ. 3, 448 § 2 και 457 § 4 του ΚΠολΔ), καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα υπόλοιπα έγγραφα που οι παριστάμενοι διάδικοι νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν, τα οποία λαμβάνονται υπόψη τόσο προς άμεση απόδειξη, όσο και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αφού έχει επιτραπεί η απόδειξη με μάρτυρες (άρθρα 336 § 3, 339, 395 του ΚΠολΔ), από τις προσκομιζόμενες από τους διαδίκους ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες ελήφθησαν νομότυπα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο ενάγων είναι νομέας ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, εμβαδού 83,28 τ.μ., μίας οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού …, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η δε εναγομένη είναι νομέας ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της διπλανής οικοδομής, που βρίσκεται στην οδό …, στην ίδια πλευρά του δρόμου, όπως τα ανωτέρω ρητώς συνομολογούνται (άρθρ. 352 ΚΠολΔ). Η πολυκατοικία, στην οποία βρίσκεται το διαμέρισμα της εναγομένης, δεν διέπεται από κανονισμό και έχει, εκτός από το δικό της, άλλα τρία διαμερίσματα, στα οποία διαμένουν η μητέρα της και τα δύο αδέλφια της.

Η εναγομένη διατηρεί στο διαμέρισμά της, πέντε (5) σκυλιά, εκ των οποίων τρία μεγαλόσωμα μόνιμα στην ταράτσα της οικοδομής, στην οποία βρίσκεται το διαμέρισμά της, και δύο (2) στο μπαλκόνι του διαμερίσματος της, όπως προέκυψε από την κατάθεση των μαρτύρων και την επισκόπηση των σχετικών φωτογραφιών.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 § 1 εδ. β’ του Ν. 4039/2012, στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα, με την προϋπόθεση ότι αυτά:

α) διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους ή τον κάτοχο τους,

β) δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος,

γ) η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας και

δ) έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και φέρουν βιβλιάριο υγείας.

Από τα νομίμως προσκομιζόμενα από την εναγομένη φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προκύπτει ότι αυτή, ως ιδιοκτήτρια, έχει δηλωμένα και καταγραμμένα μόνο δύο από τα ως άνω σκυλιά και συγκεκριμένα:

α) ένα σκύλο, θηλυκό, ημίαιμο, χρώματος μαύρου – γκρι – καφέ, γεννημένο το 2000, με όνομα Νεφέλη, το οποίο καταγράφηκε στις 5-10-2010, και σημάνθηκε με μικροτσίπ, και

β) ένα σκύλο, θηλυκό, ημίαιμο, χρώματος μαύρου – καφέ, γεννημένο το 2004, με όνομα Εσμεράλντα, το οποίο καταγράφηκε και σημάνθηκε με μικροτσίπ στις 5-10-2010, για τα οποία προκύπτει ότι πραγματοποιούνται εμβολιασμοί.

Σημειωτέον ότι για τον πρώτο (υπό στοιχείο α) σκύλο προκύπτει από προσκομιζόμενο φωτοαντίγραφο του παλαιού βιβλιαρίου υγείας ότι κατά το παρελθόν (περί τα έτη 2001 και 2002) ιδιοκτήτης του σκύλου ήταν ο αδελφός της εναγομένης Κωνσταντίνος Σταυρίδης, αλλά ήδη από 5-10-2010 ως ιδιοκτήτρια του σκύλου καταχωρήθηκε η εναγομένη.

Όλα τα υπόλοιπα σκυλιά, των οποίων η εναγομένη είναι κάτοχος, δεν πληρούν την προαναφερθείσα στο άρθρο 8 § 1 εδ. β’ του Ν. 4039/2012 με στοιχείο δ’ προϋπόθεση, δηλαδή δεν έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, δεν έχουν σημανθεί, δεν έχουν καταγραφεί και δεν φέρουν βιβλιάριο υγείας, επομένως ως προς τα σκυλιά αυτά υφίσταται παραβίαση του ως άνω νόμου.

Πρέπει δε να επισημανθεί ότι ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι δύο από τα επιπλέον σκυλιά ανήκουν στη μητέρα της και ένα στον αδελφό της δεν αποδείχθηκε, καθόσον δεν προσκομίσθηκαν για τα σκυλιά αυτά, όπως ήδη αναφέρθηκε, πιστοποιητικά ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, απ’ τα οποία και μόνο (και όχι με κατάθεση μαρτύρων) θα μπορούσε, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη νόμου, να προκύψει ο ιδιοκτήτης τους, καθώς και ότι αυτά είναι δηλωμένα και καταγραμμένα, κατά τη διαδικασία που ο άνω νόμος προβλέπει.

Συνεπώς, τα σκυλιά αυτά είναι αγνώστου ταυτότητος και ιδιοκτήτη και τα έχει στην κατοχή της η ίδια η εναγομένη. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση προέκυψε ότι η μητέρα της εναγομένης είναι υπέργηρη, με σοβαρά προβλήματα υγείας και χρήζει βοηθείας και φροντίδας από την εναγομένη, επομένως, ούτως ή άλλως, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, εφόσον η μητέρα της εναγομένης αδυνατεί να φροντίσει τον εαυτό της, θα ήταν αδύνατον να διατηρεί τους δύο σκύλους και να φροντίζει, όπως επιβάλλεται και από την προεκτεθείσα διάταξη του νόμου, για την ευζωία τους.

Η ίδια δε η μάρτυρας της εναγομένης με σαφήνεια κατέθεσε περί της καταστάσεως της υγείας της μητέρας της εναγομένης, αλλά KC η εναγομένη, η οποία είναι του μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου της Πυλαίας, δεν αγόρασε τα ως άνω άνευ σημάνσεως, άνευ καταγραφής, άνευ βιβλιαρίου υγείας και ταυτοποιήσεως σκυλιά, αλλά τα μάζεψε από το δρόμο και τα περιέθαλψε, καθώς και ότι το ως άνω Φιλοζωικό Σωματείο είναι υπερπλήρες και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να φιλοξενήσει τα αδέσποτα.

Από την από 8-8-2011 έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι, κατόπιν της από 29-7-2011 καταγγελίας του νυν ενάγοντος, διενεργήθηκε αυτοψία από το διαμέρισμα του ιδίου, κατά την οποία οι ως άνω υπάλληλοι, στις 8- 8-2011, διαπίστωσαν ότι: “Στην ταράτσα της οικοδομής που βρίσκεται στην οδό … … υπάρχουν δύο (2) σκύλοι, ενώ σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα η κα … διατηρεί επτά σκύλους και συνεχίζει να τα εκτρέφει, παρά τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας …”.

Επίσης, από την από 2-11-2010 έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, παρότι δεν στάθηκε δυνατόν να διαπιστωθεί η διατήρηση σκύλων στην ταράτσα της οικοδομής της εναγομένης (προφανώς διότι απουσίαζε), προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι “επί της οδού Δημοκρατίας, στο πεζοδρόμιο, στο σημείο που καταλήγουν υδρορροές της οικοδομής …, διαπιστώθηκε ύπαρξη κοπράνων και τριχών ζώου, προερχομένων κατά πάσα πιθανότητα από εκτροφή σκύλων, δημιουργώντας ανθυγιεινή εστία.
Σύμφωνα με την καταγγελία (ενν. του νυν ενάγοντος), η κα …, εκτρέφει έξι ή επτά σκύλους στην ταράτσα της οικοδομής … και στο μπαλκόνι της κατοικίας της στην ίδια οικοδομή”.

Περαιτέρω προέκυψε ότι οι ως άνω σκύλοι, συνολικά πέντε στον αριθμό, διαβιούν αναγκαστικά πολλές ώρες στο μπαλκόνι του διαμερίσματος της εναγομένης, καθώς και στην ταράτσα της πολυκατοικίας της, όπου αφοδεύουν, αλλά και γαυγίζουν, σε ώρες κοινής ησυχίας, από δε τα κόπρανα και τις τρίχες τους (και τις εν γένει ακαθαρσίες τους) προκαλείται έντονη δυσοσμία και βρωμιά.

Οι ακαθαρσίες αυτές, οι οποίες δεν καθαρίζονται πάντοτε συχνά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός του γεγονότος ότι, όταν η εναγομένη ρίχνει νερά για να τις καθαρίσει, καταλήγουν στις υδρορροές και στα πεζοδρόμια, όπως προεκτέθηκε, προξενούν εστία μόλυνσης και ανθυγιεινή κατάσταση και συνακόλουθα διατάραξη της νομής του ενάγοντος επί του διαμερίσματος του, παράνομα και χωρίς τη θέλησή του, καθόσον αυτός αδυνατεί, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, να προβεί σε ακώλυτη χρήση της οικίας του, διότι, λόγω της δυσωδίας και των τριχών των σκύλων, που αιωρούνται και μεταφέρονται με τον αέρα προς το διαμέρισμά του, δεν μπορεί να ανοίξει τα παράθυρα του διαμερίσματος του και να χρησιμοποιήσει το μπαλκόνι του, που βρίσκεται απέναντι, σε πολύ κοντινή απόσταση, από το μπαλκόνι και την ταράτσα της εναγομένης, όπου διατηρούνται οι σκύλοι.

Έτσι, παραβλάπτεται και παρεμποδίζεται σημαντικά η χρήση του διαμερίσματος του και η φυσική του εξουσία επ’ αυτού, οι ως άνω δε δυσοσμίες, βρωμιές και τρίχες, αλλά και οι υλακές των σκύλων θα ενοχλούσαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οποιονδήποτε μέσο κανονικό άνθρωπο θα βρισκόταν στη θέση του ενάγοντος και δεν κρίνονται υπερβολικές οι αντιδράσεις του. Τέλος, από τις ως άνω ενέργειες της εναγομένης δεν προέκυψε ότι ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει απορριπτομένης ως ουσία αβάσιμης της αντικειμενικώς σωρευόμενης αγωγής αποζημιώσεως λόγω ηθικής βλάβης, να γίνει εν μέρει δεκτή η ένδικη αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη, να υποχρεωθεί η εναγομένη:

α) να παύσει την υφιστάμενη διατάραξη της νομής του επί του ανωτέρω ακινήτου του, απαγορεύοντας στην εναγομένη να διατηρεί πέραν των δύο ελεγμένων ηλεκτρονικά, σεσημασμένων, καταγεγραμμένων και φερόντων βιβλιάριο υγείας σκύλων, με τα ονόματα Νεφέλη και Εσμεράλντα, και απομακρύνοντας από το διαμέρισμά της και την ταράτσα της πολυκατοικίας της όλους τους υπόλοιπους μη ελεγμένους ηλεκτρονικά, μη σεσημασμένους, μη καταγεγραμμένους και μη φέροντες βιβλιάριο υγείας σκύλους,

β) να διατηρεί εντός του ως άνω διαμερίσματος της, κατά τη διάρκεια των ωρών μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται από το νόμο, τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο, τους προαναφερθέντες δύο σκύλους (ήτοι τη Νεφέλη και την Εσμεράλντα) και

γ) να διατηρεί καθαρό τον εξώστη του ως άνω διαμερίσματος της, σε περίπτωση δε μη συμμορφώσεώς της, να καταδικαστεί η εναγομένη σε χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.0006) ευρώ υπέρ του ενάγοντος και προσωπική κράτηση διαρκείας είκοσι (20) ημερών για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσης.

Περαιτέρω, η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 907 και 908 § 1 περ. ζ’ του ΚΠολΔ, προσωρινώς εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, κατά τα εκτιθέμενα στο διατακτικό, διότι υπάρχει σχετικό αίτημα του ενάγοντος και, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης είναι δυνατό να του προκαλέσει σημαντική ζημία, λαμβανομένου υπόψιν ότι πρόκειται εν προκειμένω για διαφορά σχετική με τη νομή. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί η εναγομένη, λόγω της μερικής ήττας της, στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, ύστερα από κατανομή τους ανάλογα με την έκταση της ήττας της εναγομένης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενάγοντος (άρθρα 106, 178, 189 και 191 § 2 του ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη:

Α) να άρει την υφιστάμενη διατάραξη της νομής του ενάγοντος επί ενός διαμερίσματος, εμβαδού 83,28 τ.μ., που βρίσκεται στον τρίτο όροφο μίας οικοδομής που κείται επί της οδού …, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, απαγορεύοντας στην εναγομένη να διατηρεί πέραν των δύο σκύλων στο διαμέρισμά της, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο της διπλανής οικοδομής, που κείται στην οδό …, και συγκεκριμένα υποχρεώνει την εναγομένη να απομακρύνει από διαμέρισμά της και την ταράτσα της πολυκατοικίας της όλους τους υπόλοιπους μη ελεγμένους ηλεκτρονικά, μη σεσημασμένους, μη καταγεγραμμένους και μη φέροντες βιβλιάριο υγείας σκύλους, πλην των εξής δύο, ήτοι:

α) ενός σκύλου, θηλυκού, ημίαιμου, χρώματος μαύρου – γκρι – καφέ, γεννημένου το 2000, με όνομα Νεφέλη, το οποίο καταγράφηκε στις 5-10-2010, και σημάνθηκε με μικροτσίπ, και

β) ενός σκύλου, θηλυκού, ημίαιμου, χρώματος μαύρου – καφέ, γεννημένου το 2004, με όνομα Εσμεράλντα, το οποίο καταγράφηκε και σημάνθηκε με μικροτσίπ στις 5-10-2010,

Β) να διατηρεί εντός του ως άνω διαμερίσματος της, κατά τη διάρκεια των ωρών μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται από το νόμο, τόσο κατά τη θερινή, όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο, τους προαναφερθέντες στην αμέσως ανωτέρω διάταξη δύο σκύλους, ήτοι:

α) ενός σκύλου, θηλυκού, ημίαιμου, χρώματος μαύρου – γκρι – καφέ, γεννημένου το 2000, με όνομα Νεφέλη, το οποίο καταγράφηκε στις 5-10-2010, και σημάνθηκε με μικροτσίπ, και

β) ενός σκύλου, θηλυκού, ημίαιμου, χρώματος μαύρου – καφέ, γεννημένου το 2004, με όνομα Εσμεράλντα, το οποίο καταγράφηκε και σημάνθηκε με μικροτσίπ στις 5-10- 2010, και

Γ) να διατηρεί καθαρό τον εξώστη του ως άνω διαμερίσματος της, σε περίπτωση δε μη συμμορφώσεώς της, καταδικάζει την εναγομένη σε χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ υπέρ του ενάγοντος και προσωπική κράτηση διαρκείας είκοσι (20) ημερών για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσης.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές της διατάξεις.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία καθορίζει στο ποσό των εννιακοσίων (900€) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη, σ’ έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, την 24η Νοεμβρίου 2014, απουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

GreekEnglish