ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΓΕΙΤΟΝΩΝ

  ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ….. Εφέτη και τη Γραμματέα … ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ…   ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ   Ο ενάγων είναι νομέας ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, εμβαδού 83,28 τ.μ., πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού Θεσσαλονίκης, η δε εναγομένη είναι νομέας ενός διαμερίσματος του … Διαβάστε περισσότερα…

Πολυκατοικία- Διαφορές συνιδιοκτητών από την κατασκευή στον εξώστη πλέγματος που εμποδίζει τη θέα. Υποχρέωση του συνιδιοκτήτη να αφαιρέσει το πλέγμα.

ΜονΠρωτΘες/νικης 6139/2007

Αριθμός απόφασης 6139/2007 Αρ. καταθ. αγωγής 20705/8-5-2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Φωτεινή Μήτρακα, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Μαρίνα Τσι τσούλα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 5η Οκτωβρίου 2006 για να δικάσει την αγωγή με αριθμό καταθέσεως 20705/8-5-2006 και με αντικείμενο “διαφορά κοινοχρήστων”, μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1), κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκαν ο 1ος μετά και η 2η δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Δημητρίου Τσαγκαλίδη (AM 2176), ο οποίος κατέθεσε προτάσει ς.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:, κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Χαράλαμπου Νάσλα (AM 385), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως σι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα…

Αποζημίωση από ρυμοτομία ανταλλάξιμου ακινήτου

Εφ. Θεσ. 1730/2006

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1730/2009 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ’

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Κωνσταντίνο Τσόλα, Πρόεδρο Εφετών, Αναστασία Κυριαζή και Αθανασία Στάγκου, Εισηγήτρια, Εφέτες, και την Γραμματέα Σοφία Αρτοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Φεβρουαρίου 2009, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, που παραστάθηκε δια της Δικαστικής Αντιπροσώπου του Ν.Σ του Κράτους Ελένης Άγγου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:πουπαραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Δημητρίου Τσαγκαλίδη (A.M. 2176, Δ.Σ. Θεσσαλον ίκης) .
Το αιτούν με την υπ’ αριθμ. 2014/09- 05-2008 αίτησή του περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ζητεί ότι αναφέρει σ’ αυτήν.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων παραστάθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατ έθεσαν.

Διαβάστε περισσότερα…

Απόσβεση οφειλής των προσφυγικών ακινήτων

ΠολΠρΘεσ 379/1989

Πρόεδρος : Σπυροφάνης Λούβρος.

Δικαστές : Γ. Γεωργέλλης, Φ. Κελαδίδου (εισηγήτρια).

Δικηγόροι: Δ. Τσαγκαλίδης – Σ. Κίκας.

Από τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 10, 12, 21 και 70 του από 15/ 28.7.1938 β.δ. “περί κωδικοποιήσες της περί αποκαταστάσεως αστών προσφύγων κειμένης νομοθεσίας” με την παρέλευση έτους από της αποπληρωμής ολοκλήρου του τιμήματος ακινήτου, που παραχωρήθηκε “επί πωλήσει” για την αστική αποκατάσταση πρόσφυγα, εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, σε περίπτωση δε θανάτου του οι καα το κοινό δίκαιο κληρονόμοι του αποκτούν πλήρες και απεριόριστο δικαίωμα κυριότητας, ασχέτως της εκδοσεως παραχωρητηρίου και μεταγραφής (βλ. ΑΠ 171/1981 ΝοΒ 29.1383, ΑΠ 1680/1980 ΝοΒ 29.1085, 1722/1980 ΝοΒ 29.1105 και ΑΠ 48/77 ΝοΒ 25.974).

Διαβάστε περισσότερα…

Καταγγελία της μίσθωσης για ιδιόχρηση

ΕφΘεσ 860/1993

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τζένος.

Δικαστές: Θ. Τσεκούρας, Α. Νικάκης (εισηγητής).

Δικηγόροι: Χ. Τσαγκαλίδου-Τσέλιου – Θ. Τρικούπης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 813/78, μία από τις προϋποθέσεις για την έγκυρη άσκηση καταγγελίας για ιδιόχρηση είναι και η πρόθεση και η δυνατότητα ιδιοχρήσεως, την οποία δεν αποκλείει το γεγονός ότι, κατά νομοθετική πρόβλεψη, στο πρόσωπο του υπέρ ού η ιδιόχρηση συντρέχει περίπτωση ασυμβιβάστου με πειθαρχικές ευθύνες και ειδικότερα ο καταγγέλλων είναι ιατρός του ΕΣΥ, στον οποίο, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 2, 35 παρ. 1 εδ. α, 4 και 5 του ν. 1397/83, απαγορεύεται να ασκεί την ιατρική ως ελεύθερο επάγγελμα και η παράβαση της απαγόρευσης αυτής επιφέρει την πειθαρχική ποινή και την οριστική αφαίρεση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος (σχετ. ΑΠ 802/1991 ΕλλΔνη 33.1616, ΕφΑθ 2960/86 ΑρχΝ 37.605, Παπαδάκη, Ιδιόχρηση, παρ. 43, 45, 72).

Στην προκείμενη περίπτωση, από τις καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, που περιλαμβάνονται στα πρακτικά του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν νομίμως και επικαλούνται οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα…

Εμπορική – επαγγελματική μίσθωση.

Μον Πρ Θεσ 13483/1998

Δικαστής: Ιωάννης Πατρίκιος Δικηγόροι: Δ. Τσαγκαλίδης-Δ. Πατάκας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 813/1978, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 34/1995, δραστηριότητες που προστατεύονται από το νόμο αυτό με ειδικές διατάξεις είναι αυτές που αναγράφονται στο άρθρο αυτό και μόνο, ενω προστατεύονται επίσης και οι επαγγελματίες οι οποίοι μίσθωσαν ακίνητα για να στεγάσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Στην προστασία του νόμου αυτού υπάγονται μόνον οι μισθώσεις που οι χρήσεις τους συνίστανται στην άσκηση των επαγγελμάτων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 όπως είναι του δικηγόρου, ιατρού, οδοντιάτρου κ.ά.

Επομένως, μια μίσθωση, για να εμπίπτει στην προστασία του νόμου, πρέπει η χρήση του μισθίου να αναφέρεται ή στην άσκηση εμπορικών πράξεων ή δραστηριοτήτων, προβλεπόμενων από το νόμο (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α`γ`, ε`, στ`), ή να χρησιμεύει για στέγαση των επαγγελμάτων που προβλέπονται ειδικά στο άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα…

Πολυκατοικία – Χρήση κοινόχρηστων χώρων

Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2001 (1), Δ/ΝΗ/2002 (444) Π.Π. Αριθμός 432/2001 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ΄ Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Τόλια, Αντιπρόεδρο, Γρηγόριο Φιλιππάτο, Θεόδωρο Μπάκα, Γεώργιο Χριστόφιλο, Γεράσιμο Φρούντζο, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 20η Δεκεμβρίου 2000, με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τζιώτη, για να δικάσει μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων :………………………..οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Τσαγκαλίδη.

Των αναιρεσιβλήτων: …………………………..οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Χαρίκλεια Απαλαγάκη, η οποία εδήλωσε ότι διορθώνεται το όνομα της αναιρεσίβλητης εις το ορθόν, από …………………..

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 15-10-1996 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις 20108/1998 του ιδίου δικαστηρίου και η 3180/1999 του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας εφετειακής αποφάσεως ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 1-12-1999 αίτησή τους.

Διαβάστε περισσότερα…

Μεταβίβαση της νομής στους κληρονόμους του νομέα.

X.T.Ρ. Αριθμός 984/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ΄ Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Τόλια, Αντιπρόεδρο, Γρηγόριο Φιλιππάτο, Γεώργιο Χριστόφιλο, Ιωάννη Βερέτσο και Σπυρίδωνα Μπαρμπαστάθη, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Απριλίου 2002, με την παρουσία και της γραμματέως Αικατερίνης Μανιατάκη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων………………………..Εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Πέτρο Σπεντζόπουλο.

Των αναιρεσιβλήτων……………………….Εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Τσαγκαλίδη, βάσει δηλώσεως κατ` άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 15.11.1995 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 7985/98 του ίδιου Δικαστηρίου και 102/2000 του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 11.9.2000 αίτησή τους και τους από 7.3.2002 πρόσθετους λόγους. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω.

Διαβάστε περισσότερα…

Φυσικό άεριο, εγκατάσταση σε οικοδομές που κτίστηκαν πριν την ισχύ του ν.3175/2003.

MονΠρΘεσ 32565/2004

Δικαστής: Γεώργιος Mίντσης. Δικηγόροι: Γ. Γεωργιάδης – Δ. Tσαγκαλίδης.

Εκκρεμούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι υπ` αριθμ. καταθέσεως 22258/04 και 32940/04 αγωγές των ιδίων εναγουσών κατά διαφορετικών συγκυρίων κοινοχρήστων χώρων της ίδιας οικοδομής, με το ίδιο αίτημα, που εκδικάζονται κατά την ίδια ειδική διαδικασία, καθώς και η υπ` αριθμ. 34026/04 πρόσθετη παρέμβαση ομοίως συγκυρίων της ίδιας οικοδομής υπέρ των εναγομένων της πρώτης αγωγής και κατά των εναγουσών αμφοτέρων των κυρίων αγωγών.

Αρα, πρέπει οι ανωτέρω αγωγές και η παρέμβαση να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, γιατί τούτο διευκολύνει και επιταχύνει τη δίκη (άρθρ. 246 ΚΠολΔ).

Με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α 207) προστέθηκε στο άρθρο 2 του π.δ. 420/1987 η παρ. 5, που ορίζει τα ακόλουθα:
5.Για την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε κτίρια των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του, καθώς και για όσα κτίρια ανεγέρθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών, σχετικά με την αλλαγή καυσίμου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα…

Σύμβαση εργολαβίας με το σύστημα της αντιπαροχής-Κατοχύρωση δικαιωμάτων αντισυμβαλλομένων μόνον με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

ΕφΘεσ 2946/2005

Πρόεδρος: Αθανάσιος Σαμαρτζής. Δικαστές: Μ. Γεωργίου (εισηγητής), Σ. Αναστασιάδου. Δικηγόροι: Δ. Τσαγκαλίδης – Γ. Κούβελας.

II. Με την από 28.2.2001 αγωγή τους ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, οι ενάγοντες ιστορούσαν ότι, μαζί με τις Α.Π. και Α.Π. ήταν συγκύριοι ενός οικοπέδου που βρίσκεται στην οδό Τ.Ο. στην Καλαμαριά και ότι με το με αριθμ. 662703/1996 προσύμφωνο και εργολαβικό του συμβολαιογράφου θεσσαλονίκης Γ.Κ, ανέθεσαν στον εναγόμενο, εργολάβο οικοδομών, την ανέγερση σ` αυτό πολυώροφης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής.

Ότι συμφώνησαν να περιέλθει ως αντιπαροχή σ` αυτούς, στην πρώτη κατ` επικαρπία και στον δεύτερο κατά ψιλή κυριότητα α`) ένα διώροφο διαμέρισμα που περιλαμβάνει τμήμα του δευτέρου ορόφου, εμβαδού καθαρού 34,50 τ.μ., μικτού 43,82 τ.μ. και με ημιυπαίθριους χώρους εμβαδού 12,72 τ.μ., ως και ολόκληρο τον τρίτο όροφο, εμβαδού καθαρού 87,05 τ.μ. και μικτού 110.40 τ.μ., και β`) τμήμα του υπογείου (αποθήκη), εμβαδού 12 τ.μ. Περαιτέρω, ότι ο εναγόμενος εν αγνοία τους και κατά παράβαση των συμφωνηθέντων τους παρέδωσε το Δ1 διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου μικρότερο κατά 2,41 τ.μ. και με μικρότερους ημιυπαίθριους χώρους κατά 2,90 τ.μ., ζημιώνοντας τους κατά το ποσό των 2.606.000 δρχ.

Εκτός τούτων ότι, με πρόσθετη συμφωνία τους σημειωθείσα ιδιοχείρως από τον εργολάβο πάνω στον πίνακα ποσοστών οικοπέδου, συμφώνησαν να τους παραδώσει ο εναγόμενος υπόγειο αποθηκευτικό χώρο 20 τ.μ. και όχι 12 τ.μ., που αναγράφεται στο εργολαβικό (και τους παρέδωσε), ζημιώνοντας τους κατά το ποσό των 1.600.000 δρχ.

Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish