―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

  • Τα δικαιώματα του καταναλωτή όταν το πράγμα που αγοράσει αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό ή δεν έχει τις ιδιότητες που συμφώνησαν και στις οποίες απέβλεπε ο καταναλωτής:

 

  • Πραγματικό ελάττωμα είναι η ατέλεια του πράγματος, που αφορά στην ιδιοσύσταση ή την κατάστασή του κατά τον κρίσιμο χρόνο της αγοράς του, εξαιτίας της οποίας μειώνεται η αξία του ή η χρησιμότητά του.

 

  • Έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας έχουμε στη περίπτωση που ο αγοραστής απέβλεψε σε συγκεκριμένη λειτουργική ικανότητα ή χρησιμότητα του πράγματος, την οποία όμως δεν έχει το πράγμα.

 

  • Ο πωλητής δεν εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση πράγματος με τις συνομολογημένες ιδιότητες και απαλλαγμένου από πραγματικά ελαττώματα, όταν το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση.

 

  • Η μη ανταπόκριση του πωληθέντος πράγματος στη σύμβαση υφίσταται, μεταξύ άλλων, όταν το πωληθέν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή, όταν δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας καθώς και όταν δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήμισης ή της επισήμανσης, εκτός αν ο πωλητής δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει τη σχετική δήλωση.

 

  • Εάν το πράγμα είναι ελαττωματικό ή λείπει η συνομολογημένη ιδιότητα, ο αγοραστής δικαιούται να απαιτήσει διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν η ενέργεια είναι αδύνατη ή προκαλεί δυσανάλογες δαπάνες.

 

  • Μπορεί να μειώσει το τίμημα ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα.

 

  • Σε περίπτωση, εξάλλου, που υφίσταται έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ή η τυχόν ελαττωματικότητα του πράγματος οφείλεται σε υπαιτιότητα του πωλητή, ο αγοραστής μπορεί σωρευτικά με τα παραπάνω δικαιώματα να απαιτήσει επί πλέον αποζημίωση για τη ζημία, που δεν καλύπτεται από την άσκησή τους.

 

  • Εναλλακτικά δικαιούται να επιλέξει τη μη άσκηση των δικαιωμάτων διόρθωσης, αντικατάστασης ή υπαναχώρησης και αντί αυτών να ζητήσει απευθείας αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης.