―――――――――<>―――――――――
Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Κομνηνών 23
Τ.Κ.: 54624
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:(0030) 2310-227.148 & 2310-243.825
―――――――――<>―――――――――

Πρόσφατες ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

Μια αρκετά διαδεδομένη τακτική σήμερα είναι οι αγορές μέσω διαδικτύου, δηλαδή οι αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα (eshops).

Επειδή ο αγοραστής δεν έρχεται σε φυσική επαφή με τον πωλητή ή τον πάροχο των υπηρεσιών ο νόμος του παρέχει αυξημένα δικαιώματα για τη προστασία του.

  • Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή, αναλυτικά και κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, κατ’ ελάχιστο τις εξής πληροφορίες: τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, την ταυτότητα του προμηθευτή (εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν υπάρχει, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή γρήγορα και αποτελεσματικά), τη συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, καθώς και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη, το δικαίωμα που έχει ο καταναλωτής να υπαναχωρήσει και τις προϋποθέσεις αυτού, τη διάρκεια της σύμβασης και αν αυτή είναι αορίστου χρόνου τις προϋποθέσεις καταγγελίας.
  • Οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή για τους τρόπους πληρωμής και παράδοσης της παραγγελίας καθώς και την προθεσμία μέσα στην οποία θα παραδοθεί το αντικείμενο της αγοράς ή θα ολοκληρωθεί η παροχή υπηρεσιών.
  • Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν παρασχεθούν πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η σύμβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, ενώ αν ο πωλητής δεν τον ενημερώσει για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις ή τις επιπλέον δαπάνες ή για τις δαπάνες επιστροφής των αγαθών τότε ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να τις πληρώσει.
  • Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτή επιβεβαίωση της σύμβασης σε σταθερό μέσο (συνήθως e- mail), και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μεταξύ της ημέρας που έγινε η παραγελία και μέχρι τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών
  • Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από τη στιγμή που θα παραλάβει τα προϊόντα ή που θα συναφθεί η σύμβαση για τις συμβάσεις υπηρεσιών, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση, πλην του κόστους επιστροφής των αγαθών, εκτός αν ο προμηθευτής έχει συμφωνήσει να το επιβαρυνθεί ο ίδιος.
  • Εάν ο προμηθευτής δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης.
  • Η παράδοση των αγαθών θα πρέπει να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε μέσα 30 ημερολογιακές ημέρες από τη παραγγελία. Εάν αυτό δεν γίνει, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την άμεση παράδοση και να τάξει συγκεκριμένη προθεσμία στον προμηθευτή και σε περίπτωση που δεν γίνει η παράδοση μέσα στην ημερομηνία που έταξε μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία.