ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η εικόνα του προσώ­που που αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητάς του προστατεύεται από­λυτα. Το άτομο εμφανίζεται δημόσια μόνον όταν και όπου θέλει, έτσι και η εικόνα του δεν ανήκει στο κοινό αλλά μόνον στο πρόσωπο το οποίο την παριστάνει. Καταρχήν, δεν επιτρέπεται η λήψη της εικόνας ενός προσώ­που (φωτογράφηση, κινηματογράφηση, προβολή), η παρουσίαση της φωτογραφίας του σε τρίτους και η ανα­παραγωγή ή η διάθεση της στο κοινό είτε με έκθεση σε κοινή θέα. Εξαίρεση αποτελεί η εικόνα των δημοσίων προσώπων, ωστόσο και αυτή προστατεύεται στην ιδιωτική τους ζωή. Η αποτύπωση ή εμφάνιση ή προβολή της εικόνας κάποιου, χωρίς τη συναίνεση του (ή σε περί­πτωση ανηλίκου προσώπου, χωρίς τη συναίνεση του προσώπου που ασκεί, τη γονική μέριμνα του ανηλίκου), προσβάλλει την προ­σωπικότητα του, δηλαδή το δικαίωμα του στην εικόνα του. Δεν χρειάζεται να προσβάλλεται, συγχρόνως, και άλλο αγαθό της προσωπικότητας του εικονιζόμενου, όπως η τιμή του, με την κατά μειωτικό τρόπο εμφάνιση της φυσιογνωμίας του ή το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής του με την εμφάνιση σκηνών από αυτήν. Αν συμβεί και το εικο­νιζόμενο πρόσωπο εμφανίζεται κάτω από συνθήκες που μειώνουν την τιμή και την υπόληψη του, ή που παραβιά­ζουν το απόρρητο της ιδιωτικής του ζωής, τότε προσβάλ­λονται περισσότερα στοιχεία της προσωπικότητας του και η προσβολή είναι σημαντικότερη. Στα προσωπικά δεδο­μένα εντάσσονται και φωτογραφίες ενός προσώπου. Η δημοσίευση τέτοιων φωτογραφιών στο διαδίκτυο, δηλαδή με ανάρτηση τους σε διαδικτυακούς τόπους (όπως στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης – διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας «Facebook»), αποτελούν μορφές επεξεργασίας (διάδοσης) των προσωπικών δεδομένων. Το πρόσωπο του οποίου η φωτογραφία εμφανίζεται στο διαδίκτυο χωρίς την άδεια ή τη συναίνεσή του, ακόμη κι αν δεν εμφανίζεται κατά τρόπο μειωτικό ούτε συνοδευόμενη από σχόλια, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να αποσυρθεί η φωτογραφία του. Το ίδιο δικαίωμα προστασίας έχει το πρόσωπο ακόμη και στις φωτογραφίες που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο facebook, είτε αυτές είναι προσβάσιμες μόνο σε εκείνα τα πρόσωπα που το ίδιο το άτομο είχε, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους, αποδεχθεί ως φίλους του και τους επέτρεπε την πρόσβαση στα στοιχεία που το ίδιο είχε αναρτήσει στο προφίλ του, είτε οι φωτογραφίες είναι ελεύθερα προσβάσιμες σε οποιονδήποτε χρήστη του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον το προφίλ του ατόμου δεν είναι κλειδωμένο.

 

GreekEnglish