ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Ο όρος προσωπικά δεδομένα είναι ένας όρος που ακούμε συχνά στη καθημερινή μας ζωή. Τι εννοούμε όμως με τον όρο αυτόν και ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα;     

 

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα», συνιστά κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα ορισμένο πρόσωπο (το υποκείμενο των δεδομένων). Τα προσωπικά δεδομένα διακρίνονται σε απλά και ευαίσθητα.

 

Απλά Προσωπικά Δεδομένα: Είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου, όταν:

α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για να επιτευχθεί κάποια σύμβαση,  στην οποία συμμετέχει το συγκεκριμένο πρόσωπο

β) Η επεξεργασία επιβάλλεται από το νόμο.

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της ζωής του υποκειμένου, εάν αυτό αδυνατεί για κάποιον λόγο να δώσει τη συγκατάθεσή του.

δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για να γίνει κάποιο έργο δημόσιου συμφέροντος

 

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα: Είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.

 

Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων, ενώ κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μόνον στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το υποκείμενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της ζωής του υποκειμένου ή προβλεπόμενου από το νόμο συμφέροντος τρίτου προσώπου, εάν το υποκείμενο αδυνατεί να δώσει τη συγκατάθεσή του.

γ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο

δ) Η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και γίνεται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας.

ε) Η επεξεργασία εκτελείται από Δημόσια Αρχή και είναι αναγκαία για το Δημόσιο Συμφέρον.

στ) Η επεξεργασία πραγματοποιείται για ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια από τα δικαιώματα που παρέχει ο Νόμος στα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υπάγονται σε επεξεργασία:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Όταν κάποιος συγκεντρώνει πληροφορίες που μας αφορούν, είναι υποχρεωμένος να μας ενημερώνει για την ταυτότητά του και τους λόγους για τους οποίους τις χρειάζεται. Υποχρεούται να μας ενημερώνει σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία πρόκειται να δοθούν οι πληροφορίες αυτές και να μας γνωστοποιεί ότι έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε αντίγραφα οποιωνδήποτε πληροφοριών που τυχόν διατηρεί και που μας  αφορούν.

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις πληροφορίες

Όλοι έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε και να λάβουμε αντίγραφο οποιωνδήποτε πληροφοριών τηρούνται σχετικά με το πρόσωπό μας.  Μπορούμε να ζητήσουμε να ενημερωθούμε για το ποιες πληροφορίες που μας αφορούν διατηρούνται στα αρχεία των οργανισμών ή των προσώπων. (πχ. Τράπεζα , Δημόσια Υπηρεσία, στον εργοδότη μας, στο γιατρό ή δικηγόρο κλπ)

Αν για κάποιον λόγο, μάθαμε ότι πληροφορίες που τηρούνται από οποιοδήποτε σχετικά με το πρόσωπό μας είναι λανθασμένες ή ανακριβείς, έχουμε το δικαίωμα, να ζητήσουμε τη διόρθωσή τους.
Δικαίωμα αντίρρησης

Όταν πρόσωπο ή οργανισμός προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων μας με βάση το ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος έχουμε δικαίωμα να αντιταχθούμε για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την προσωπική μας κατάσταση.

Δικαίωμα αποζημίωσης

Αν κάποιο φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός μας προκάλεσε ζημία λόγω κακού χειρισμού των πληροφοριών που μας αφορούν, έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε  αποζημίωση.

 

GreekEnglish