Προστασία εργαζομένων στη περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης- Υποχρέωση του νέου επιχειρηματία να απασχολεί τους εργαζόμενους και ευθύνη του για καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών.

Αριθμός απόφασης 12852/2014.

Μεταβίβαση επιχείρησης.

Ο νέος εργοδότης υποχρεούται στη καταβολή όλων των εργατικών απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν από το παλαιό εργοδότη, και των αποζημιώσεων απόλυσης. Συντηρητική κατάσχεση

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Θεοδώρα Τσαμαδιά, Πρόεδρος Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν ορίσθηκε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : Της 28ης Απριλίου 2014.
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ: 1) … 2) … 3) … 4) … 5) …6) …, που
παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Δημητρίου Τσαγκαλίδη (AM 2176).

ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «…» και το διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην τοπική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …..
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ: Συντηρητική κατάσχεση.
Η συζήτηση της υπόθεσης έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι «αν με σύμβαση μεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζομένων στοιχείων για χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση η δε ευθύνη αυτού που μεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει», καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόμου σωρευτική αναδοχή των χρεών με την έννοια του άρθρου 477 ΑΚ και δημιουργείται έτσι παθητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, από αυτούς δε τους δύο, ο μεν πρώτος ευθύνεται απεριόριστα, ο δε δεύτερος περιορισμένα και συγκεκριμένα μέχρι την αξία των μεταβιβαζομένων κατά τον χρόνο της μεταβίβασης.

Ο εν λόγω περιορισμός της ευθύνης του αποκτώντας επέρχεται κατόπιν ενστάσεως αυτού και δεν αποτελεί στοιχείο της κατ’ αυτού αγωγής η αναφορά και η αξία των μεταβιβασθέντων περιουσιακών αντικειμένων (ΑΠ 318/2008, ΕλλΔνη 2009.482, ΕφΠειρ 207/2011 ΔΕΕ 2011.799, Βαθρακοκοίλη, ΕρΝομΑΚ τόμ. Β έκδ. 2003 άρθρο 479 αριθ. 40).

Ως χρέη, που ανήκουν στη μεταβιβαζόμενη περιουσία κατά τον κρίσιμο χρόνο της μεταβίβασης και για τα οποία ευθύνεται ο αποκτών, θεωρούνται και εκείνα των οποίων τα παραγωγικά γεγονότα είχαν συντελεσθεί κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, έστω και αν αυτά κατέστησαν στη συνέχεια ληξιπρόθεσμα και απαιτητά (βλ. ΑΠ 910/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 736/2002, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εφθεσ 424/2008, Αρμ. 2009.534, Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο, Γεν. Μέρος, έκδ. 1999, παρ. 43 VI σελ. 445 επ.), αρκεί να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και απαιτητά κατά το χρόνο της πρώτης επ” ακροατηρίου συζητήσεως της αγωγής (βλ. Εφθεσ. 922/2006, ΕΕμπΔ, 2006.569).

Για τη δημιουργία, όμως της σωρευτικής αυτής αναδοχής απαιτείται να περιλαμβάνει η μεταβίβαση ένα προς ένα όλα τα στοιχεία, που συνιστούν το ενεργητικό της περιουσίας, έστω και αν εξαιρέθηκαν από αυτήν αντικείμενα ασήμαντης αξίας.

Επί μεταβιβάσεως μεμονωμένων αντικειμένων, πρέπει αυτά να αποτελούν όλο το ενεργητικό της περιουσίας ή το σημαντικότερο ποσοστό αυτής. Επιπλέον, ο αποκτών πρέπει να τελούσε εν γνώσει ότι του μεταβιβάστηκε η όλη περιουσία ως σύνολο ή το σημαντικότερο ποσοστό της.

Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει και όταν, ενόψει των συνθηκών, υπό τις οποίες έγινε η μεταβίβαση, γνώριζε ο αποκτών την εν γένει περιουσιακή κατάσταση του μεταβιβάζοντος και μπορούσε να αντιληφθεί, ότι η περιουσία που του μεταβιβάστηκε αποτελούσε το σύνολο αυτής ή το σημαντικότερο ποσοστό της (ΑΠ 451/2012, ΤρΝομΠλΝόμος, ΕφΑΘ 711/2011, ΔΕΕ 2011.939).

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ. 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης, επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου», οι διατάξεις του οποίου κατά το άρθρο 2 αυτού, εφαρμόζονται σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε άλλον εργοδότη «δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο.

Ο μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το διάδοχο, για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος (ΑΠ 168-8/2012 ΤρΝΠλΝόμος). Υπό την ισχύ του Π.Δ/τος 178/2002, όπως και του προγενέστερου Π.Δ/τος 572/1988, άρθρο 3 παρ. 1, εκδοθέντος σε συμμόρφωση προς την Οδηγία ΕΟΚ 77/187/14-2-1977, γίνεται σαφές ότι σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ο παλαιός εργοδότης συνεχίζει να ευθύνεται και μετά τη μεταβίβαση για τις υποχρεώσεις που είχαν γεννηθεί μέχρι τη μεταβίβαση, ενώ ο νέος εργοδότης ευθύνεται αποκλειστικά μεν αυτός για τις υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μετά τη μεταβίβαση, παράλληλα δε και εις ολόκληρο μαζί με τον παλαιό εργοδότη, χωρίς περιορισμό από το άρθρο 479 ΑΚ, και για ης αξιώσεις των εργαζομένων κατά του τελευταίου που είχαν γεννηθεί πριν από τη μεταβίβαση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι εργασιακές συμβάσεις ή σχέσεις ήταν ενεργείς κατά το χρόνο της μεταβίβασης της επιχείρησης και δεν είχαν λήξει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο (βλ.σχετ. ΑΠ 14/2012 ΝοΒ 2012. 2005, ΑΠ 431/2010 ΔΕΕ 2010. 1231, ΑΠ 1100/2009, ΑΠ 200/2009 ΤρΝΠλΝόμος, ΕφΠειρ 689/2011 ΠειρΝομ 2012. 260, Γνωμοδότηση Δ. Ζερδελή σε ΔΕΝ 2009,1169, με παραπομπές στη νομολογία του ΔΕΚ και στην εθνική νομολογία).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο, επιδιώκουν να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της καθ’ ής, μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις τους, που αφορούν την αποζημίωση απολύσεώς τους, όπως η απαίτηση καθενός εξ αυτών αναφέρεται και εξειδικεύεται στο δικόγραφο – της αίτησης και οι οποίες κινδυνεύουν λόγω της επισφαλούς περιουσιακής κατάστασης και της αφερεγγυότητας της καθ’ ής, στην οποία μεταβιβάσθηκε η επιχείρηση της εργοδότιδάς τους. Επίσης ζητούν να καταδικασθεί η καθ’ ής στα δικαστικά τους έξοδα.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 707 επ. του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων …, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με την επιμέλεια των αιτούντων και της καθ’ ής, αντίστοιχα, και από όλα τα έγγραφα, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, πιθανολογείται τόσο η απαίτηση των αιτούντων κατά της καθ’ ής όσο και η επισφαλής περιουσιακή κατάσταση και η αφερεγγυότητα της τελευταίας, η οποία δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξίωσής τους.

Ειδικότερα πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι αιτούντες προσλήφθηκαν με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου από την εταιρία με την επωνυμία «…» και το διακριτικό τίτλο «ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ», που διατηρούσε και εκμεταλλευόταν επιχείρηση γραφικών τεχνών, εκδόσεων παντός τύπου, μορφοποιήσεων και εκτυπώσεων διαφόρων εντύπων, εδρεύουσα στη Ν.Ραιδεστό Θέρμης, και η οποία είχε συσταθεί το έτος …μεταξύ των …, με το
με αριθμό καταχώρισης …/24-1-1985 ιδιωτικό συμφωνητικό.

Συγκεκριμένα ο πρώτος αιτών … προσλήφθηκε στις 10-1-1992 ως υπάλληλος με την ειδικότητα του κόπτη «χειριστή μηχανημάτων βιβλιοδεσίας», ο δεύτερος αιτών … προσλήφθηκε στις 10-7-1998 ως υπάλληλος με την ειδικότητα του βιβλιοδέτη «χειριστή μηχανημάτων βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος εκτυπώσεων», ο τρίτος αιτών … προσλήφθηκε στις 10-4-2001 ως υπάλληλος με την ειδικότητα του βιβλιοδέτη «βιβλιοδέτη με χειροκίνητα εργαλεία μηχανήματα», ο τέταρτος αιτών … προσλήφθηκε στις 11-12-2007 ως υπάλληλος με την ειδικότητα του εκτυπωτή «χειριστή εκτυπωτικών μηχανημάτων», ο πέμπτος αιτών … προσλήφθηκε στις 5-9-2006 ως υπάλληλος με την ειδικότητα του οδηγού «οδηγός φορτηγών και βαρέων φορτηγών» και ο έκτος … προσλήφθηκε στις 1-10-2008 ως ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών.

Σύμφωνα με το από 7-3-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με Κ.Α.Κ. … αποχώρησαν από την εταιρία «…» οι εταίροι … και … και μεταβίβασαν τα ποσοστά τους 57% και 43% αντίστοιχα, ο μεν πρώτος στον ανεψιό του … και ο δεύτερος στο γιο του ….

Τροποποιήθηκε δε, και η μορφή και η επωνυμία της εταιρίας «…» σε «…».

Στην εταιρία αυτή συνέχισαν να εργάζονται οι αιτούντες με τις ίδιες ειδικότητες και τους ίδιους όρους, αναγνώρισε δε αυτή το χρόνο υπηρεσίας τους ως διανυθέν στην ίδια.

Στη συνέχεια με το από 14-1-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στις 17-1-2014 με Κ.Α.Κ. …, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρίας, που αναφερόταν στο σκοπό της και ορίσθηκε ότι από τούδε ο σκοπός της είναι η βιβλιοδετική επεξεργασία των εντύπων και μόνο, ενώ μέχρι τότε σκοπός της ήταν «η εκτύπωση και η έκδοση παντός τύπου εντύπων η διανομή με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα εντύπων που εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την εταιρία είτε είναι έντυπα τρίτων».

Τούτο έγινε διότι από τα μέσα του έτους 2013 οι … και …, εταίροι της εργοδότιδας των αιτούντων εταιρίας «…», απονέκρωσαν σταδιακά την εταιρία αυτή από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, τις οποίες μετέφεραν στην καθ’ ής η αίτηση Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «…» και το διακριτικό τίτλο «…», στην οποία εκμίσθωσαν από την 1-1-2014 και για διάστημα οκτώ (8) ετών, αντί μισθώματος 1.000 ευρώ μηνιαίως, το ακίνητο αυτής στη Ν.Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, στο οποίο είχε την έδρα της και ασκούσε την επιχειρηματική της δραστηριότητα με τις πακτωμένες στο κτίριο εκτυπωτικές μηχανές της, ήτοι

1) την τετράχρωμη αμφίπλευρη κυλινδρική εκτυπωτική μηχανή Roland Rotoman,

2) την πεντάχρωμη επίπεδη εκτυπωτική μηχανή Roland RFK3B ser 630 και 3 και

3) την τετράχρωμη επίπεδη εκτυπωτική μηχανή Roland RVK ser. 631. Η καθ’ ής η αίτηση εταιρία «….» και το διακριτικό τίτλο «..», είχε συσταθεί με την …/29-3-2011 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … που δημοσιεύθηκε στο ../8-4-2011 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ, με μοναδικό εταίρο τον .., αδελφό του …, της οποίας σκοπός ήταν η με κέρδος ενασχόληση με τις γραφικές τέχνες, τις εκδόσεις παντός τύπου, τις μορφοποιήσεις, εκτυπώσεις και βιβλιοδεσίες διαφόρων εντύπων.

Η ανωτέρω πράξη τροποποιήθηκε με την …/2013 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, δημοσιευθείσα στο …/27-3-2013 ΦΕΚ, με την …./2013 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, δημοσιευθείσα στο …./8-10-2013 ΦΕΚ και με την 13066/2013 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, δημοσιευθείσα στο …/14-1-2014 ΦΕΚ, με την οποία (τελευταία πράξη) τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας

1) όσον αφορά την έδρα της, η οποία μεταφέρθηκε από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (Επανωμής 35) στο κτίριο που είχε την έδρα της η εργοδότιδα των αιτούντων εταιρία «…», ήτοι στο 19° χιλιόμετρο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, της τοπικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης,

2) όσον αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπησή της, καθότι ορίσθηκε διαχειριστής και εκπρόσωπος της ο μη εταίρος …., που ήταν ένας εκ των εταίρων της «…» και 3) όσον αφορά το σκοπό της, που έγινε η με κέρδος ενασχόληση με τις γραφικές τέχνες, τις εκδόσεις παντός τύπου, τις μορφοποιήσεις και τις εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων.

Στην εταιρία αυτή μετέφερε η εργοδότιδα των αιτούντων στις 4-2-2014 και όλο τον υπόλοιπο κινητό εξοπλισμό της επιχείρησής της, ήτοι το μηχανολογικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το … τιμολόγιο πώλησης, καθώς και τα υλικά, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της, αλλά και το πελατολόγιο της, σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος των αιτούντων.

Μεταβιβάσθηκε δηλαδή η εργοδότιδα των αιτούντων ως οικονομική οντότητα από τις αρχές του 2014 στην καθ’ ής η αίτηση, η οποία την ανέλαβε και από την οποία συνεχίσθηκε η ίδια επιχείρηση, στην ίδια έδρα, με τα ίδια μηχανήματα, εξοπλισμό, αυτοκίνητα και πελατολόγιο και με διαχειριστή και εκπρόσωπο τον εταίρο της μεταβιβασθείσας επιχείρησης …, εφόσον μεταβιβάσθηκαν σε αυτή, που πλέον ασκεί την ίδια ακριβώς δραστηριότητα μετά τη μεταβίβαση, τα άυλα αγαθά της και η αξία τους, η πελατεία της ο εξοπλισμός της, αλλά και τα κτίρια με τα πακτωμένα σε αυτά μηχανήματά της, υπό τύπο μίσθωσης με πολύ χαμηλό μίσθωμα.

Τα ανωτέρω πιθανολογούνται και-από την κατάθεση της μάρτυρας της καθ’ ής …, αδελφής του … και ήδη υπαλλήλου της καθ’ ής, η οποία κατέθεσε ότι η ανωτέρω μεταβίβαση έγινε επειδή η εταιρία «…», δεν είχε δυνατότητα λόγω των οφειλών της, να αναλάβει δημόσια έργα με συμμετοχή της σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, τα οποία αναλάμβανε μέσω της εταιρίας «….», που δεν είχε αντίστοιχο πρόβλημα και είχε συσταθεί στο όνομα του . .. προς τούτο, η οποία όμως δεν διέθετε τα ανάλογα μηχανήματα και εκτελούσε τα έργα, υπό τύπο «φασόν», μέσω της ετερόρρυθμης εταιρίας «….».

Ενόψει των ανωτέρω συνθηκών, υπό τις οποίες έγινε η ως άνω μεταβίβαση, ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της καθ’ ής …, που ήταν και εταίρος, κατά ποσοστό 43% της «…». γνώριζε την εν γένει περιουσιακή κατάσταση της μεταβιβάζουσας και μπορούσε να αντιληφθεί ότι η περιουσία που μεταβιβάστηκε στην καθ’ ής με τον ανωτέρω τρόπο αποτελούσε το σύνολο αυτής ή το σημαντικότερο ποσοστό της.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρία «….», καθώς και ο ομόρρυθμος εταίρος αυτής …, έχουν ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση με την …/11-4-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε ερήμην τους, κατόπιν της με αριθμό καταθέσεως …/14-2-2014 αιτήσεως της .., η οποία ισχυρίσθηκε ότι ήταν δανείστρια της εταιρίας, βάσει του από 9-4-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού αναγνώρισης χρέους προς αυτή ποσού 57.000 ευρώ και αντίστοιχων συναλλαγματικών, για τις οποίες εξέδωσε την …/2014 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την οποία τους επέδωσε την 15-1-214.

Στο δε ακίνητο της εταιρίας «..», στο οποίο πλέον εδρεύει η καθ’ ής, κατόπιν της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης, υπάρχουν εγγεγραμμένες προσημειώσεις υποθήκης ύψους 330.000 ευρώ, 300.000 ευρώ, 120.000.000 δραχμών υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας και 57.000 ευρώ υπέρ της …, στοιχεία από τα οποία, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ενέργειες των εταίρων και νομίμων εκπροσώπων των εταιριών αυτών, που φρόντισαν να μεταβιβάσουν στην καθ’ ής τα πιο σημαντικά και υγιή στοιχεία της επιχείρησής τους, αλλά και να αποτρέψουν, με την ως άνω εκμίσθωση του κτιρίου και του πακτωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, την αναγκαστική εκποίηση αυτού από τους δανειστές τους, πιθανολογείται ότι και η πτώχευση της « …» επιδιώχθηκε από τους εταίρους της, με σκοπό να συνεχίσουν απρόσκοπτα και χωρίς να κινδυνεύουν από τους δανειστές τους, την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της εταιρίας «…», που απέκτησε στην ουσία το σύνολο της επιχείρησης τους.

Στην εκτίμηση αυτή συνηγορεί και το γεγονός ότι στις 14-2-2014, ήτοι την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε εναντίον της η αίτηση πτώχευσης, η ανωτέρω εργοδότιδα των αιτούντων εταιρία επέδωσε σε καθένα εξ αυτών την από 10-2-2014 έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, χωρίς όμως να τους καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση απόλυσης είτε αυτό αφορούσε στο αμέσως απαιτητό τμήμα του ποσού της αποζημίωσης είτε κάποια από ης δόσεις του, δεδομένου όη η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται πλέον σύμφωνα με ης διατάξεις των άρθρων 1 του ν.2112/1920, 5 του ν.3198/1955 και υποπ.ΙΑ. 12 του ν.4093/2012 και με την τελευταία διάταξη θεσπίσθηκε κλίμακα αποζημίωσης απόλυσης του μισθωτού αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας του από 12 μήνες έως 16 έτη συμπληρωμένα και ειδικώς για όσους κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου 1-2012) είχαν συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας 17 ετών και άνω προβλέφθηκε πρόσθετη αποζημίωση μέχρι 12 μηνών, με όριο αποδοχών το ποσό των 2.000 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η προσαύξηση κατά 1/6 των τακτικών αποδοχών, λόγω συνυπολογισμού της αναλογίας επιδομάτων εορτών και άδειας.

Αποτέλεσμα της μη καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης ήταν οι ανωτέρω καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των αιτούντων να μην επιφέρουν αμέσως τη λύση των εργασιακών συμβάσεων, από την πλευρά της εργοδότιδας, οι οποίες παρέμειναν ενεργείς, αφού δεν έληξαν με νόμιμο τρόπο, ήτοι με έγγραφες καταγγελίες, συνοδευόμενες από την ανάλογη αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 648, 669 ΑΚ, 1 και 3 ν. 2112/1920, 5 παρ. 3 ν. 3198/1955, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 74 παρ.3 του ν. 3863/2010 και 1, υποπαράγραφος ΙΑ.12 περ.3 του ν.4093/2012.

Μετά την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση επιχείρησης, οι επίδικες συμβάσεις εργασίας των αιτούντων, που όπως προαναφέρθηκε δεν είχαν λυθεί, συνεχίστηκαν από την καθ’ ής, η οποία, υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μεταβιβαζόμενης σε αυτή επιχείρησης, ήτοι της εταιρίας «….».

Κατά της τελευταίας εταιρίας οι αιτούντες και άλλοι έξι εργαζόμενοι, πριν να πληροφορηθούν την ανωτέρω μεταβίβαση, αλλά και την αίτηση πτώχευσης, άσκησαν τη με αριθμό καταθέσεως …/21-2-2014 αίτηση, με την οποία ζήτησαν να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαιτήσεις τους, που αφορούν την αποζημίωση απολύσεώς τους.

Κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους εκδόθηκε, ενόψει της ανωτέρω αιτήσεώς τους, προσωρινή διαταγή, με την οποία διατάχθηκε προσωρινά η απαγόρευση μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εργοδότιδάς τους και ειδικότερα η απαγόρευση εκποίησης του αναφερόμενου στην αίτηση μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Στις 18-3-2014, κατά την οποία συζητήθηκε η ανωτέρω αίτησή τους, ερήμην της «…», οι αιτούντες πληροφορήθηκαν τη μεταβίβαση της επιχείρησης από την εταιρία αυτή στην καθ’ ής η αίτηση, όταν διαπίστωσαν ότι δύο μηχανές αυτής, σημαντικής αξίας, είχαν αποσυναρμολογηθεί και επρόκειτο να παραδοθούν σε αγοραστές, παρά την ανωτέρω απαγόρευση, οπότε απευθύνθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης για να διαμαρτυρηθούν και στο οποίο προσήλθε ο …, διαχειριστής της καθ’ ής η αίτηση και εταίρος της «….» και επέδειξε τα έγγραφα από τα οποία προέκυπτε η μεταβίβαση της επιχείρησης της «…» στην καθ’ ής από την 15-2-2014, ήτοι από την επόμενη της κοινοποίησης στους αιτούντες των καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας τους, οι οποίες, όμως, όπως προαναφέρθηκε, ήταν άκυρες και ως τέτοιες λογίζονται ως μη γενόμενες (άρθρα 174, 180 ΑΚ).

Παρά ταύτα οι αιτούντες ως μισθωτοί, που δικαιούνταν είτε να εμμείνουν στην ακυρότητα της καταγγελίας και να αξιώσουν, κατά το άρθρο 656 ΑΚ, τους μισθούς τους είτε, ενόψει του ότι η ακυρότητα της καταγγελίας τάχθηκε υπέρ αυτών και είναι επομένως σχετική, να θεωρήσουν την καταγγελία έγκυρη και να ζητήσουν την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, θεώρησαν τις ως άνω καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας τους ως έγκυρες και επομένως λήξασα την εργασιακή τους σχέση με την εργοδότιδα και προτίθενται να ασκήσουν αγωγή κατά της καθ’ ής για να τους επιδικασθεί η νόμιμη αποζημίωση λόγω της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, ως δανειστές της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, κατά τη διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ και συνεπώς δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους η επικαλούμενη από αυτούς διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Π.Δ. 178/2002, σύμφωνα με την οποία ο μεταβιβάζων εργοδότης και ο διάδοχος εργοδότης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, χωρίς περιορισμό από το άρθρο 479 ΑΚ, για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος, εφόσον προϋποθέτει ενεργείς εργασιακές συμβάσεις κατά το χρόνο της μεταβίβασης, που δεν είχαν λήξει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, προϋπόθεση όμως, η οποία δεν συντρέχει εν προκειμένω.

Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο πρώτος αιτών …, που προσλήφθηκε στις 10-1-1992 ως υπάλληλος με την ειδικότητα του χειριστή μηχανημάτων βιβλιοδεσίας και κατά το χρόνο της καταγγελίας είχε συμπληρώσει προϋπηρεσία 22 ετών, στις 12-11-2012 προϋπηρεσία 20 ετών και οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 34.488 ευρώ (12 μήνες Χ 1892 ευρώ + 3784 ευρώ προσαύξηση 1/6 + 4 μήνες Χ 2.000).

Ο δεύτερος αιτών …, που προσλήφθηκε στις 10-7-1998 με την ειδικότητα του βιβλιοδέτη, χειριστή μηχανημάτων βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος εκτυπώσεων και κατά το χρόνο της καταγγελίας είχε συμπληρώσει προϋπηρεσία 15 ετών, στις 12- 11 2012 προϋπηρεσία 14 ετών, οι δε τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθότι είναι έγγαμος, ανέρχονταν στο ποσό των 1.760 ευρώ, δικαιούνταν ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 24.640 ευρώ (12 μήνες Χ 1760 ευρώ + 3520 ευρώ η προσαύξηση 1/6).

Ο τρίτος αιτών …, που προσλήφθηκε στις 10-4-2001 ως’υπάλληλος με την ειδικότητα του βιβλιοδέτη και κατά το χρόνο της καταγγελίας είχε συμπληρώσει προϋπηρεσία 12 ετών, στις 12-11-2012 προϋπηρεσία 11 ετών, οι δε τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθότι είναι έγγαμος, ανερχόταν στο ποσό των 1.518 ευρώ, δικαιούνταν ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 15.939 ευρώ (9 μήνες Χ 1.518 ευρώ + 2.277 ευρώ η προσαύξηση 1/6).

Ο τέταρτος αιτών … προσλήφθηκε στις 11 -12-2007 ως υπάλληλος με την ειδικότητα χειριστή εκτυπωτικών μηχανημάτων και κατά το χρόνο της καταγγελίας είχε συμπληρώσει προϋπηρεσία 6 ετών, στις 12-11-2012 προϋπηρεσία 4 ετών, οι δε τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθότι είναι έγγαμος, ανέρχονταν στο ποσό των 1.599 ευρώ, δικαιούνταν ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 7.462 ευρώ (4 μήνες Χ 1.599 ευρώ + 1.066 ευρώ η προσαύξηση 1/6). Ο πέμπτος αιτών … προσλήφθηκε στις 5-9-2006 ως υπάλληλος με την ειδικότητα του οδηγού φορτηγών και κατά το χρόνο της καταγγελίας είχε συμπληρώσει προϋπηρεσία 7 ετών, στις 12-11-2012 προϋπηρεσία 6 ετών, οι δε τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθότι είναι έγγαμος, ανέρχονταν στο ποσό των 1.216,25 ευρώ, δικαιούνταν ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 5.675,83 ευρώ (4 μήνες -για τους έχοντες συμπληρώσει 6 έως 8 έτη – Χ 1.216,25 ευρώ + 810,83 ευρώ η προσαύξηση 1/6).

Ο έκτος αιτών … προσλήφθηκε στις 1-10-2008 ως ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών και κατά το χρόνο της καταγγελίας είχε συμπληρώσει προϋπηρεσία 5 ετών, το δε ημερομίσθιο του, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθότι είναι άγαμος, ανερχόταν στο ποσό των 36,32 ευρώ, δικαιούνταν ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 1.271,20 ευρώ (30 ημερομίσθια Χ 36,32 ευρώ + 181,60 ευρώ η προσαύξηση 1/6).

Τις ανωτέρω απαιτήσεις τους, που πιθανολογούνται βάσιμες και ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 89.476,03 ευρώ, οι αιτούντες έχουν και κατά της καθ’ ής, η οποία ευθύνεται, μετά της εργοδότιδάς τους, έως την αξία των μεταβιβαζομένων σε αυτή περιουσιακών στοιχείων της τελευταία, η αξία των οποίων πιθανολογείται ότι ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 120.000 ευρώ.

Επίσης πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ ής έχει οφειλές προς τρίτα πρόσωπα και προτίθεται να προβεί σε εκποιήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού σε τρίτους, ενώ η εταιρία «…», που ευθύνεται μετά της καθ’ ής, έναντι των αιτούντων για τα ανωτέρω χρέη, καθώς και ο ομόρρυθμος εταίρος αυτής … έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, όπως προαναφέρθηκε, ενώ στο ακίνητο αυτής, στο οποίο εδρεύει η καθ’ ής, υπάρχουν εγγεγραμμένες προσημειώσεις υποθήκης υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας και υπέρ της … και για χρέη της καθ’ ής, σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος των αιτούντων.

Κατόπιν των ανωτέρω και πιθανολογουμένης της επείγουσας περίπτωσης και του κινδύνου εκποιήσεως της περιουσίας της καθ’ ής, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω κίνδυνο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των αιτούντων, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση, ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ’ ής και απαιτήσεώς της είτε στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ, στο οποίο πιθανολογείται ότι ανέρχεται η αξία των μεταβιβασθέντων σε αυτή περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «…» και στο οποίο θα ανέλθει, μέχρι την απόκτηση εκτελεστού τίτλου και την εξόφλησή της η παραπάνω συνολική απαίτηση των αιτούντων, με τους τόκους και τα έξοδα.

Εφόσον δε το ως άνω ασφαλιστικό μέτρο διατάσσεται πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια η, οι αιτούντες οφείλουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, να ασκήσουν τη σχετική κύρια αγωγή τους (άρθρο 693 παρ.1 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 παρ.3 του Ν.4172/2013), άλλως,
αν παρέλθει άπρακτη η ορισθείσα αυτή προθεσμία αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο (άρθρο 693 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 Ν.3994/2011).

Τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων, όπως ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό, κατά την έκταση της νίκης τους, πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος τους, να επιβληθούν σε βάρος της καθ’ ής, λόγω της ήττας της (178 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ’ ής και απαιτήσεώς της είτε στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτου, μέχρι το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας συνολική απαίτηση των
αιτούντων.

ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσης της απόφασης αυτής, εντός της οποίας οι αιτούντες πρέπει να ασκήσουν την αγωγή για την κύρια υπόθεση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ’ ής μέρος των δικαστικών εξόδων των αιτούντων, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη Θεσσαλονίκη στις 14 Ιουλίου 2014, με την- παρουσία της γραμματέως Παναγιώτας Κουτζιάμπαση.

GreekEnglish