Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση Τράπεζας από δανειολήπτη – Παραβίαση διατάξεως δικαίου καταναλωτή

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Χρόνη την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και την Γραμματέα Γεωργία Μπούρου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 9η Φεβρουαρίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Α’ΑΝΑΚΟΠΗ :
Ανακόπτουσα ……., κατοίκου……….Θεσσαλονίκης, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως .

Της καθής η ανακοπή Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολική διάδοχος δυνάμει απορροφήσεως λόγω συγχωνεύσεως της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ……
Β’ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ανακόπτουσα ….. ………., κατοίκου ………..Θεσσαλονίκης, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

Καθ΄ής η ανακοπή

1) Η Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδική διάδοχος της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ MILLENIUM BANK ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου …. .

2. Της υπ’αριθμ. …./2012 διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών.
Η ανακόπτουσα κατέθεσε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού , την από 14-12-2012 και με αριθμό κατάθεσης …/2012 ανακοπή καθώς και τους από 30-12-2014 ( αριθμός κατάθεσης …/2015 προσθέτους λόγους ανακοπής, για τους οποίους ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί σε όλο τους το αιτητικό .
Μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά της στο σχετικό πινάκιο , οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων , ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις τους .
Το Δικαστήριο αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 14-12-2012 και με αριθμό κατάθεσης …./2012 ανακοπή και τους από 30-12-2014 ( αριθμός κατάθεσης …/2015 προσθέτους λόγους ανακοπής της ως άνω ανακοπής και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, διώκεται η ακύρωση της με αριθμ. …./2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστηρίου τούτου, η οποία εκδόθηκε με βάση το ιδιωτικό έγγραφο (σύμβαση χορήγησης και χρήσης πιστωτικής κάρτας), που αναφέρεται σε αυτή και υποχρεώνει την ανακόπτουσα να καταβάλει στην καθ’ ής τα ποσά που αναφέρονται σε αυτήν πλέον τόκων και εξόδων.

Η ανακοπή αυτή έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα κατ’ άρθρο 632 παρ.1 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στην ανακόπτουσα 3-12-2012, σύμφωνα την με αριθμ. …/2012 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ……. και η κρινομένη ανακοπή επιδόθηκε στην καθής στις 20-12-2012 , όπως προκύπτει από τις με αριθμ. …./ 20-12-2012 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Νικολάου Κατσιβαρδά, φέρεται δε αρμοδίως καθ’ ύλην και τόπον και εκδικάζεται όχι κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία, με την οποία έχει εισαχθεί, αλλά, κατά την προσήκουσα ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους (αρ.635 επ. ΚΠολΔ), την οποία και εφαρμόζει το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 591 παρ.2 ΚΠΟΛΔ αιτιολογική έκθεση του Ν. 4055/2012 ως προς το άρθρο 14 αυτού, (για την εφαρμοστέα πλέον διαδικασία) καθώς η κρινόμενη ανακοπή κατατέθηκε μετά την ισχύ του ν. 4055/2012, αρ. 14 παρ. 1 σε συνδυασμό με το αρ. 113, και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πλέον διατάξεις των αρ. 632 παρ. 2 και 937 παρ. 3 ΚΠολΔ, κάθε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής αλλά και κατά της εκτέλεσης εκδικάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 643 και 591 παρ 1. περ.α ΚΠολΔ, μη ισχύουσα πλέον η παλιά ρύθμιση κατά την οποία η ανακοπή δικαζόταν με την ίδια διαδικασία στην οποία υπαγόταν η διαφορά από την απαίτηση (Χ. Παπαδάκη, Διαταγή Πληρωμής Θεωρία και Πράξη, 2012, σελ. 195-196, Μ. Μαργαρίτης ερμ. ΚΠΟΛΔ αρ. 632, II 30, ΜΠρΑθ.2147/2013 δημ. ΝΟΜΟΣ).

Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή η ανακοπή και να ερευνηθεί περαιτέρω η νομική και η ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της .
Περαιτέρω και οι πρόσθετοι λόγοι της ανακοπής ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα με αυτοτελές δικόγραφο πρόσθετων λόγων ( άρθρο 585 παρ. 2 ΚΠολΔ) και αρμοδίως φέρονται για να συζητηθούν ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, προκειμένου να συνεκδικαστούν με την ανακοπή καθώς έχουν μεταξύ τους σχέση κύριου και παρεπόμενου (άρθρο 31 Κ.Πολ.Δ ) και διότι έτσι διευκολύνεται η ενιαία διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 Κ.Πολ.Δ). Πρέπει επομένως να γίνουν δεκτοί κατά το τυπικό τους μέρος και να ερευνηθεί περαιτέρω η βασιμότητά τους.
Το απόσπασμα από τα Εμπορικά Βιβλία της Τράπεζας, στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση, το κλείσιμο του λογαριασμού και το κατάλοιπο, επέχει θέση αποδεικτικού μέσου με ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, το αντίγραφο δε αυτού έχει αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβεια τούτου βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο (άρθρα 441 § 1 ΚΠολΔ, 52 Ν.Δ. 3026/1954, Ν. 1599/1986) και δεν μπορεί να προσδώσει την αποδεικτική αυτή δύναμη η βεβαίωση της ακρίβειας και του αντιγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο της πιστώτριας Τράπεζας.(ΑΠ598/2008, ΑΠ 441/2007, ΕφΑθ 8093/1983 ΝΟΜΟΣ)

Με την κρινόμενη ανακοπή της η ανακόπτουσα , ζητά να ακυρωθεί η υπ΄αριθμ. …../2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου , με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ’ής το ποσό των 6.067,55 ευρώ, για απαίτηση προερχόμενη από την με αριθμ. …../2006 σύμβαση χορήγησης και χρήσης πιστωτικής κάρτας, που υπεγράφη μεταξύ της αιτούσας και της καθ’ής , με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της καταγγελίας της συμβάσεως και έως την ολοσχερή εξόφληση.

Τέλος, ζητά την καταδίκη της καθ’ής η ανακοπή στη δικαστική της δαπάνη. Επειδή από την εκτίμηση των προσκομιζομένων εγγράφων αποδείχθησαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η καθ’ ής η ανακοπή ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής με βάση την με αριθμ. ……/2006 σύμβαση χορήγησης και χρήσης πιστωτικής κάρτας, επισυνάπτοντας ένα αντίγραφο του λογαριασμού σε οριστική καθυστέρηση με ημερομηνία 17-12-2012 και στο οποίο αναγράφεται ότι στις 30-09-2011 το υπόλοιπο σε οριστική καθυστέρηση ανερχόταν στο ποσό των 4.677,39 ευρώ, ενώ οι οφειλόμενοι τόκοι, προφανώς μέχρι την 17-12-2012 ανέρχονταν στο ποσό των 1.125,71 ευρώ και τα οφειλόμενα έξοδα στο ποσό των 264,45 ευρώ ( σχετ. 6 ). Στο συγκεκριμένο έγγραφο, αναφέρεται απλώς ως οφειλόμενο το προαναφερθέν ποσό, χωρίς ωστόσο να αποτυπώνεται η κίνηση του λογαριασμού, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια το ύφος του αναφερομένου ως οφειλομένου ποσού , καθώς και δεν αναφέρεται ότι η ανακόπτουσα – καθ’ ής η διαταγή πληρωμής είχε αναγνωρίσει και με ποιο τρόπο το ανωτέρω ποσόν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθησαν ανωτέρω, κατά την διαδικασία εκδόσεως της προσβαλλομένης διαταγής πληρωμής, θα έπρεπε να προσκομιστεί το απόσπασμα του λογαριασμού της καθ’ ής η διαταγή πληρωμής στο οποίο να εμφαίνεται η εν κίνηση του εν λόγω λογαριασμού, από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως μέχρι και την ημερομηνία κλεισίματος του λογαριασμού.

Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση ελλείπει η ειδική διαδικαστική προϋπόθεση της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης της καθ’ ής. Ως εκ τούτου ο σχετικός λόγος της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός και ως ουσία βάσιμος (παρελκούσης της εξέτασης των λοιπών λόγων αυτής) να ακυρωθεί η προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής και να επιβληθούν σε βάρος της καθ’ ής τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας (άρθρο 176 ΚΠολΔ ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους αυτής .
ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους αυτής.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμ. …./2012 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών .

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην καθής τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν είκοσι ( 120 ) ευρώ .
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 23 AΠP. 2015 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

GreekEnglish