Φυσικό άεριο, εγκατάσταση σε οικοδομές που κτίστηκαν πριν την ισχύ του ν.3175/2003.

MονΠρΘεσ 32565/2004

Δικαστής: Γεώργιος Mίντσης. Δικηγόροι: Γ. Γεωργιάδης – Δ. Tσαγκαλίδης.

Εκκρεμούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι υπ` αριθμ. καταθέσεως 22258/04 και 32940/04 αγωγές των ιδίων εναγουσών κατά διαφορετικών συγκυρίων κοινοχρήστων χώρων της ίδιας οικοδομής, με το ίδιο αίτημα, που εκδικάζονται κατά την ίδια ειδική διαδικασία, καθώς και η υπ` αριθμ. 34026/04 πρόσθετη παρέμβαση ομοίως συγκυρίων της ίδιας οικοδομής υπέρ των εναγομένων της πρώτης αγωγής και κατά των εναγουσών αμφοτέρων των κυρίων αγωγών.

Αρα, πρέπει οι ανωτέρω αγωγές και η παρέμβαση να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, γιατί τούτο διευκολύνει και επιταχύνει τη δίκη (άρθρ. 246 ΚΠολΔ).

Με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α 207) προστέθηκε στο άρθρο 2 του π.δ. 420/1987 η παρ. 5, που ορίζει τα ακόλουθα:
5.Για την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε κτίρια των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του, καθώς και για όσα κτίρια ανεγέρθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών, σχετικά με την αλλαγή καυσίμου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής.

Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται κάθε άλλη σχετική απόφαση για την υλοποίηση και ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, όπως ενδεικτικά για την τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θέρμανσης, για την αλλαγή εξοπλισμού, για επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου, την όδευση σωληνώσεων και αγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών και καπνοδόχων και εν γένει για κάθε απαραίτητη μεταρρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α).

Με την ίδια ως άνω πλειοψηφία δύναται να λαμβάνεται απόφαση για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με χρήση υγρών καυσίμων και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, όσων κυρίων μεμονωμένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, που θεσπίσθηκαν για την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου σε προϋφιστάμενες της έναρξης ισχύος του π.δ. αυτού οικοδομές, η γενική συνέλευση, με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μίας επιπλέον ψήφου των μερίδων των συνιδιοκτητών, μπορεί να αποφασίσει τη σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο φυσικού αερίου, όπως επίσης και την επέμβαση, με την τροποποίηση, αντικατάσταση, μεταβολή, μεταρρύθμιση κλπ. των κοινόχρηστων και κοινόκτητων μερών της οικοδομής, προκειμένου να υλοποιηθεί η σύνδεση αυτή.

Πέραν τούτου, με το β εδάφιο της άνω παραγράφου, ορίζεται ότι η Γ.Σ. με την ίδια πλειοψηφία μπορεί να αποφασίσει, ώστε να αποσυνδεθούν μεμονωμένες ιδιοκτησίες από το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης και να προβούν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου.

Προϋπόθεση όμως και στις δύο περιπτώσεις είναι να ληφθεί νομότυπη, σύμφωνα με το κανονισμό ή το ν. 3741/29, όπου ελλείπει ο κανονισμός, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μιας επιπλέον ψήφου των μερίδων των συνιδιοκτητών.

Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγονται και τα ακόλουθα: εάν η γενική συνέλευση αποφασίσει, με την πλειοψηφία που ορίζεται, ότι θα συνδεθεί η οικοδομή με το φυσικό αέριο αλλά θα εξακολουθήσει να υφίσταται κεντρική θέρμανση, επιτρέπεται η επέμβαση στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις της οικοδομής, προκειμένου να υλοποιηθεί η σύνδεση αυτή.

Οταν όμως η γενική συνέλευση αποφασίσει να αποσυνδεθούν μεμονωμένες ιδιοκτησίες από το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης και να προβούν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, δεν επιτρέπεται τέτοια επέμβαση, τροποποίηση, μεταβολή, μεταρρύθμιση κλπ. των κοινόκτητων και κοινόχρηστων μερών και εγκαταστάσεων, που να έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση του υπάρχοντος συστήματος της κεντρικής θέρμανσης, απλά δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να συνδεθούν με το φυσικό αέριο, εφόσον βέβαια αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Τελος, κατά τη διάταξη του άρθ. 101 ΑΚ, η ακυρότητα απόφασης γενικής συνέλευσης (σωματείου ή άτυπης ένωσης προσώπων, όπως είναι η κοινωνία της συνιδιοκτησίας) για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού κηρύσσεται με απόφαση του Δικαστηρίου έπειτα από αγωγή μέλους που δεν συναίνεσε στην απόφαση, ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον.

Η παραπάνω διαταξη ρητά τάσσει (εδ. β) αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την απόφαση της Γ.Σ. για την άσκηση της αγωγής, αυτή δε η αποσβεστική προθεσμία λαμβάνεται αυτεπάγγελτα υπόψη από το Δικαστήριο (άρθρ. 280 ΑΚ), άρα στη σχετική αγωγή ακυρότητας πρέπει να ορίζεται ο χρόνος που ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση της Γ.Σ., ώστε το Δικαστήριο να κρίνει αν παρήλθε ή όχι η αποσβεστική εξάμηνη προθεσμία, άλλως η αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, λόγω αθεράπευτης αοριστίας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατ` ορθή εκτίμηση των δικογράφων, οι ενάγουσες των ανωτέρω δύο αγωγών ισχυρίζονται ότι οι ίδιες και οι εναγόμενοι είναι κύριοι αυτοτελών ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων και αποθηκών), που περιγράφουν στην οδό Β. στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, για την οποία έχει νόμιμα συνταχθεί και μεταγραφεί Πράξη Σύστασης Οριζοντίου Ιδιοκτησίας και Κανονισμός Διοίκησης.

Οτι οι εναγόμενοι, χωρίς τη νόμιμη πλειοψηφία της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών, έλαβαν την απόφαση να αποκοπούν τα διαμερίσματά τους από το υφιστάμενο σύστημα κεντρικής θέρμανσης με υγρό καύσιμο και να τοποθετήσουν σε κάθε διαμέρισμά τους ατομικό σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο, για το σκοπό δε αυτόν κένωσαν τη δεξαμενή και κατέστρεψαν την καπνοδόχο και τον καπνοσυλλέκτη του υφιστάμενου συστήματος, προκειμένου να διέλθουν από το ίδιο σημείο οι σωληνώσεις του φυσικού αερίου.

Ενόψει τούτων, ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να αποκαταστήσουν το παλιό σύστημα κεντρικής θέρμανσης, το οποίο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν οι ίδιες (ενάγουσες), ήτοι να επανακατασκευάσουν την καπνοδόχο και τον καπνοσυλλέκτη και να γεμίσουν τη δεξαμενή (προφανώς με νερό), ώστε να λειτουργήσει το παλιό σύστημα, άλλως να επιτραπεί στις ίδιες να προβούν στις παραπάνω ενέργειες με έξοδα των εναγομένων, στα οποία ζητούν να καταδικασθούν και τα οποία ανέρχονται περίπου σε 9.000 ευρώ …, να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος εκάστου των εναγομένων για κάθε μελλοντική παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί, να καταδικασθούν αυτοί (εναγόμενοι) στην καταβολή ποσού 3.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης τους, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν στη δικαστική τους δαπάνη.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αμφότερες οι αγωγές αρμοδίως και παραδεκτά (άρθρ. 17 παρ. 2, 647 παρ. 2, 218, 29 ΚΠολΔ) εισάγονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου προς εκδίκαση κατά την ειδική διαδικασία των άρθρ. 648 επ. ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί προκαταβολής των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρ. 945 παρ. 2 ΚΠολΔ), το οποίο είναι απορριπτέο ως αόριστο, εφόσον δεν προσδιορίζεται ακριβώς το αιτούμενο ποσό.

Είναι νόμιμες, βάσει των διατάξεων των άρθρ. 1, 2, 3, 4 ν. 3741/1929, 1002, 1113 επ., 785 επ. ΑΚ, 176, 907, 908, 945, 947 ΚΠολΔ (ήτοι νόμιμες, βάσει των διατάξεων περί συγκυριότητος και χωριστής κατ` ορόφους ιδιοκτησίας και όχι κατ` άρθρ. 101 ΑΚ, λόγω ακυρότητας της απόφασης της Γ.Σ., γιατί είναι απορριτπέα η συγκεκριμένη βάση της αγωγής ως απαράδεκτη, λόγω αθεράπευτης αοριστίας, εφόσον δεν ορίζεται πότε ελήφθη η απόφαση της Γ.Σ. βλ. μείζονα σκέψη), πλην του αιτήματος περί καταψήφισης χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης, κατ` άρθρ. 932 ΑΚ, διότι βάση της αγωγής σαφώς είναι η συμβατική ευθύνη των εναγομένων (εκ της συμβάσεως της συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας) και όχι η αδικοπρακτική ευθύνη της οποίας τα στοιχεία (δόλος ή αμέλεια, παράνομο κτλ.) ούτε καν προσδιορίζονται (βλ. ΑΠ 1271/1998 Δνη 31.1240, ΕφΘεσ 3558/91 Αρμ 46.1109).

Επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκαν παραδεκτές και νόμιμες, οι αγωγές πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ` ουσία.

Με τη συνεκδικαζόμενη πρόσθετη παρέμβαση, οι παρεμβαίνοντες ισχυρίζονται ότι ομοίως είναι συγκύριοι κοινοκτήτων μερών της ιδίας οικοδομής και έχουν εγκαταστήσει στις διηρημένες ιδιοκτησίες τους ατομικά συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο, παρεμβαίνουν δε προσθέτως υπέρ των εναγομένων της πρώτης συνεκδικαζόμενης αγωγής και σε βάρος των εναγουσών αυτής, ζητούν δε την απόρριψη αυτής, με τους ισχυρισμούς ότι νομοτύπως ελήφθη η ανωτέρω απόφαση της Γ.Σ. και ότι ήταν κατεστραμμένο, λόγω παλαιότητας, το υπάρχον σύστημα κεντρικής θέρμανσης με υγρό καύσιμο, οπότε πιο συμφέρουσα οικονομικα ήταν η λύση που προκρίθηκε. Η πρόσθετη παρέμβαση παραδεκτά και νόμιμα ασκείται κατ` άρθρ. 80, 81 επ. ΚΠολΔ, πρέπει δε να εξετασθεί περαιτέρω κατ` ουσία, συνεκδικαζόμενη με τις αγωγές.

Οι εναγόμενοι αμφοτέρων των αγωγών, με δήλωσή τους στο ακροατήριο (βλ. πρακτικά), συνομολόγησαν ότι υπήρξε παρέμβαση στην καπνοδόχο προκειμένου να παροχετευθεί ο κεντρικός σωλήνας φυσικού αερίου, όπως η … και οι μηχανικοί υπέδειξαν, ενώ από τις προτάσεις τους συνάγεται ότι αυτοί (εναγόμενοι) συνομολογούν τη σύνταξη της Πράξης Σύστασης Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, τα συμβόλαια κτήσης κυριότητας των οριζοντίων ιδιοκτησιών και τα οριζόμενα στις αγωγές ποσοστά συνιδιοκτησίας εκάστου εξ αυτών, καθώς και ότι τοποθέτησαν στις διαιρεμένες ιδιοκτησίες τους ατομικά συστήματα κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο, άρα τα γεγονότα αυτά θεωρούνται ως πλήρως αποδειχθέντα (άρθρ. 352 ΚΠολΔ).

Ως προς τα λοιπά γεγονότα, από την εκτίμηση των ενόρκων επ` ακροατηρίω καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων και των με επίκληση απ` αυτούς προσκομιζομένων εγγράφων αποδείχθησαν τα εξής:

Η ένδικη πολυκατοικία κατασκευάσθηκε το 1972 και εξαρχής διέθετε σύστημα κεντρικής θέρμανσης με υγρό καύσιμο, σαφώς δε τα μηχανικά και λοιπά μέρη του συστήματος αυτού (λέβητας, καυστήρας, δεξαμενή νερού και καυσίμου, καπνοδόχος, σωληνώσεις κτλ.), που έχουν ήδη καταστεί συστατικά και παραρτήματα του ακινήτου (πολυκατοικία), συνιστούν κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της πολυωρόφου οικοδομής, κατ` άρθρ. 2 παρ. 1 ν. 3741/1929.

Με απόφαση της πλειοψηφίας της Γ.Σ. αποφασίσθηκε ότι, όσοι από τους συνδιοκτήτες επιθυμούν, μπορούν να αποκόψουν τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες τους από το υπάρχον σύστημα κεντρικής θέρμανσης και να τοποθετήσοπυν αυτοτελές σε κάθε διαμέρισμα σύστημα με φυσικό αέριο.

Βεβαίως, υποχρέωση των εναγομένων είναι να αφήσουν άθικτο το παλιό σύστημα, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όσοι συνιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να αποκοπούν οι αυτοτελείς ιδιοκτησίες τους και, αντίθετα, επιθυμούν να συνεχίσουν να θερμαίνοντα με το παλιό σύστημα.

Αντ` αυτού, οι εναγόμενοι -όπως συνομολόγησαν- κατέστρεψαν την καπνοδόχο (και τον καπνοσυλλέκτη) του παλιού συστήματος, προκειμένου να τοποθετηθεί στο ίδιο σημείο ο κεντρικός σωλήνας του φυσικού αερίου, άδειασαν δε το νερό της σχετικής δεξαμενής του παλιού συστήματος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ενάγουσες (που είναι κύριες πέντε αυτοτελών ιδιοκτησιών) να χρησιμοποιήσουν πλέον το παλιό σύστημα και να θερμανθούν.

Συνακόλουθα, πρέπει να γίνουν δεκτές ως ουσία βάσιμες οι κρινόμενες αγωγές και να απορριφθεί, ως ουσία αβάσιμη, η πρόσθετη παρέμβαση, γιατί είναι άνευ εννόμου επιρροής οι ισχυρισμοί των εναγομένων και των παρεμβάντων, ότι είναι πολύ παλιό και δυσλειτουργικό το υπάρχον σύστημα και οικονομικά ασύμφορη η λειτουργία και επισκευή του και ότι οι μηχανικοί της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου υπέδειξαν το σημείο διόδου των σωληνώσεων, καθόσον -ανεξαρτήτως των παραπάνω προβλημάτων- όφειλαν οι εναγόμενοι να σεβασθούν το δικαίωμα των εναγουσών να προτιμήσουν το παλιό σύστημα, το οποίο έπρεπε να παραμείνει άθικτο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί κανονικά, εναπόκειται δε η τυχόν επισκευή του μόνον στις ενάγουσες, οι οποίες το χρησιμοποιούν.

Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, γιατί -ενόψει του χειμώνα- οι ενάγουσες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα θέρμανσης. …

GreekEnglish