Εμπορική – επαγγελματική μίσθωση.

Μον Πρ Θεσ 13483/1998

Δικαστής: Ιωάννης Πατρίκιος Δικηγόροι: Δ. Τσαγκαλίδης-Δ. Πατάκας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 813/1978, όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 34/1995, δραστηριότητες που προστατεύονται από το νόμο αυτό με ειδικές διατάξεις είναι αυτές που αναγράφονται στο άρθρο αυτό και μόνο, ενω προστατεύονται επίσης και οι επαγγελματίες οι οποίοι μίσθωσαν ακίνητα για να στεγάσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Στην προστασία του νόμου αυτού υπάγονται μόνον οι μισθώσεις που οι χρήσεις τους συνίστανται στην άσκηση των επαγγελμάτων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 όπως είναι του δικηγόρου, ιατρού, οδοντιάτρου κ.ά.

Επομένως, μια μίσθωση, για να εμπίπτει στην προστασία του νόμου, πρέπει η χρήση του μισθίου να αναφέρεται ή στην άσκηση εμπορικών πράξεων ή δραστηριοτήτων, προβλεπόμενων από το νόμο (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α`γ`, ε`, στ`), ή να χρησιμεύει για στέγαση των επαγγελμάτων που προβλέπονται ειδικά στο άρθρο 2.

Αλλοι επαγγελματίες, μη προβλεπόμενοι από το νόμο, δεν προστατεύονται, ούτε μπορεί να γίνει δεκτή η άποψη κατά την οποία κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν αναφέρεται στο νόμο υπάγεται στην προστασία του, εφόσον απλώς αποτελεί άσκηση επαγγέλματος (ελευθερίου ή μη), δηλ. άσκηση δραστηριότητας κατά κάποιο τρόπο διαρκή με` σκοπό το βιοπορισμό, αφού όταν ο νομοθέτης θέλει να υπαγάγει στην προστασία ορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα το ορίζει ρητά, όπως για τους συμβολαιογράφους (άρθρο 13 ν. 834/1978) ή τους άμισθους υποθηκοφύλακες (άρθρο 2 ν. 1861/1989). Οσον αφορά τις μισθώσεις του άρθρον 2, προστατεύονται μόνον εκείνες που γίνονται για την άσκηση αποκλειστικά των επαγγέλματος τα οποία απαριθμούνται στο άρθρο αυτό.

Τέτοιο είναι το επάγγελμα του ιατρού και οδοντιάτρου, όχι όμως των παραϊατρικών επαγγελμάτων, όποχ του φυσιοθεραπευτή (Παπαδάκης, Σύστημα εμπορικών μισθώσεων, τόμος Ι, 1996, αριθμ. 713-715, 1021),

Κατ` εξαίρεση έγινε νομολογιακά δεκτό ότι προστατεύεται το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, όταν ασκείται με τη μορφή της οργανωμένης επιχείρησης, χρησιμοποιούνται μηχανήματα και απασχολείται προσωπικό (ΕφΑθ 7460/1979 ΝοΒ 27.1654, ΕφΑθ 9132/1982 ΕλλΔνη 1983.98, ΕφΑθ 808/1993, ΑρχΝ 1993.377 βλ. όμως και ΜονΠρΑθ 4222/1993 ΑρχΝ 45.173).

Από τις καταπέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν ένορκα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και των οποίων οι καταθέσεις περιέχονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία αποδείχτηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα εξής πραγματικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη επιρροή στην κρίση της διαφοράς:

Δυνάμει συμβάσεως μισθώσεως, ο παππούς της ενάγουσας Ι.Κ. εκμίσθωσε στον εναγόμενο, φυσιοθεραπευτή, για χρονικό διάστημα από 21.8.1985 μέχρι 20.8.1988 ένα γραφείο δευτέρου ορόφου οικοδομής επί της οδού Εγνατίας …, εμβαδού 76 τ.μ., για να το χρησιμοποιήσει ως φυσιοθεραπευτήριο.

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η μίσθωση συνεχίσθηκε, με τελευταίο καταβαλλόμενο μίσθωμα δρχ. 67.000 μηνιαία. Με το 4609/1987 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή, της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε.Π., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, τόμος … αριθ. …, ο εκμισθωτής μεταβίβασε την κυριότητα του μισθίου στην ενάγουσα και, όπως προκύπτει από το συμβόλαιο αυτό, επιδόθηκε η σχετική φορολογική δήλωση.

Μετά το θάνατο του εκμισθωτή, στις 23.6.1996, η ενάγουσα υπεισήλθε ως εκμισθώτρια στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μισθώσεως, γεγονός που αναγνώρισε ο εναγόμενος μισθωτής. Αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος φυσιοθεραπευτής χρησιμοποιεί μόνος του το μίσθιο, στο οποίο έχει εγκαταστήσει τα απαραίτητα μηχανήματα του φυσιοθεραπευτή για έλξεις, διαθερμίες, υδροθεραπείες με υδραυλική εγκατάσταση.

Ο εναγόμενος προσκομίζει και επικαλείται την από 5.5.1994 αναγγελία πρόσληψης της Δ.Ρ., φυσιοθεραπεύτριας, την οποία, όπως προκύπτει από το με ίδια ημερομηνία πρόγραμμα εργασίας προσωπικού, απασχόλησε από 10-12 π.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή για μη αποδειχθέν χρονικό διάστημα, αφού ο εναγόμενος δεν προσκομίζει νεότερα έγγραφα για την περαιτέρω απασχόληση της, ούτε έγγραφα άλλα για την ασφάλιση της. Από τα αποδειχθέντα αυτά περιστατικά δεν αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος ασκεί οργανωμένη επιχείρηση φυσιοθεραπευτηρίου, αφού έχει μόνο τα απαραίτητα μηχανήματα φυσιοθεραπευτή και εργάζεται μόνος του χωρίς προσωπικό που ν` απασχολεί με πλήρη, διαρκή, σταθερή απασχόληση.

Επομένως, η ένδικη μίσθωση δεν υπάγεται στην προστασία του άρθρου 2 ν. 813/1978, αλλά είναι αστική. Αφού έγινε αόριστης διάρκειας και η ενάγουσα κατήγγειλε αυτήν κατά το άρθρο 609 ΑΚ (με την υπό κρίση αγωγή, βλ. την …/22.10.1997 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Α.Σ.) και επομένως έληξε, του εναγομένου υποχρεούμενου να αποδώσει το μίσθιο.

GreekEnglish