Διαφορές από τη χρήση Σήματος. Απόδοση ωφέλειας από τη χρήση του.

Σύνοψη:

Νομοθεσία προσαρμογής στην Οδηγία 104/1989.

Παρεχόμενη προστασία. Εννοια ¨παραποίησης¨. Μη νόμιμο το αγωγικό αίτημα του δικαιούχου του σήματος περί αποδόσεως της ωφέλειας που αποκόμισε ο εναγόμενος από την παράνομη χρήση του σήματος.

Χρονικά όρια προστασίας του σήματος. Η κατάθεση και η συζήτηση αιτήσεως περί διαγραφής δεν έχει κατ΄ αρχήν ως συνέπεια την άρση της προστασίας που παρέχεται για το σήμα, τα δε πολιτικά Δικαστήρια στερούνται εξουσίας να ερευνήσουν εάν πρέπει το συγκεκριμένο σήμα να διαγραφε. Επιρροή που ασκεί η απόφαση περί διαγραφής του σήματος στην έκβαση της αστικής δίκης περί προστασίας του αυτού σήματος. Απόρριψη του αιτήματος για αναβολή της αστικής δίκης μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως διαγραφής του σήματος. Ενστάσεις και αντενστάσεις που δύνανται να προβάλλουν οι διάδικοι της αστικής δίκης.

Κρίση ότι η ένσταση περί υπάρχοντος, προγενέστερου και τοπικής ισχύος, δικαιώματος των εναγομένων προς χρήση του επιδίκου σήματος, ισχύει μόνον ως ένσταση χρονικής προτεραιότητας, η οποία είναι ανατρεπτική των ενδίκων αξιώσεων του ενάγοντος κατά το μέρος τους που στηρίζονται στην επικουρική βάση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Κατανομή του βάρους απόδειξης. Επιτρεπτή η εμμάρτυρη απόδειξη. Περιστατικά.

Δεν τάσσεται απόδειξη την πρόκληση ηθικής βλάβης και τον προσδιορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης. Δικονομικά θέματα. Τοπική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, όταν ο ενάγων στηρίζει την κύρια βάση της αγωγής του και στις διατάξεις περί αδικοπραξίας. Διάταξη αποδείξεων, εφόσον ο εναγόμενος αρνείται ότι εκχώρησε αξιόποινη προσβολή του σήματος και στην έδρα του δικάζοντος Δικαστηρίου. Περιστατικά.

Διαβάστε περισσότερα…

Νόμιμος ο όρος ότι η καταγγελία της εταιρίας δεν επιφέρει τη λύση της, αλλά συνιστά αποχώρηση του καταγγέλοντος εταίρου.

Σύνοψη:

Μον Πρωτ Θεσσαλ 15161/2006 αδημ.

Η καταγγελία δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας,

αλλά ισχύει ως αποχώρηση του καταγγέλοντος εταίρου από την εταιρία. Νόμιμος ο όρος.

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Σπυρίδων Μέξας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, που ορίσθηκε ύστερα από κλήρωση σύμφωνα με τον Νόμο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν ορίσθηκε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της ….. Μαρτίου 2006.

ΑΙΤΟΥΣΑ: ………………, κάτοικος Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα της ομορρύθμου μέλους της εταιρίας με την επωνυμία «……………. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Γρηγοριάδη Αλκιβιάδη

Διαβάστε περισσότερα…

Υποχρεώση λογοδοσίας διαχειριστού εταιρείας.

Εφετείο Θεσσαλονίκης 109/2004

Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Επ Εμπ Δικ 2004.475

Υποχρεώση λογοδοσίας διαχειριστού εταιρείας.

Πρόεδρος: Χαρίλαος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργέλης, Εφέτης

Δικηγόροι: Ιωάννης Γιαννακού – Δημήτριος Τσαγκαλίδης

Στη με αριθ. καταθ. 584/9.1.1998 αγωγή που απευθύνθηκε στο … [Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης] εξέθεσε ο ενάγων κατ` εκτίμηση του δικογράφου αυτής τα εξής:

Οτι μεταξύ αυτού και του εναγομένου είχε συσταθεί νομότυπα με το από 18.1.1995 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με τον αριθμό 420/23.1.1995 ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία “Ν.Β.Ε.Β. Ομόρρυθμη Εταιρία – Οικοδομικαί Επιχειρήσεις”, που σκοπό είχε την αγορά ακινήτων, την ανέγερση οικοδομών και την εν συνεχεία πώλησή τους, καθώς και την ανοικοδόμηση ακινήτων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και την πώληση των ακινήτων που θα περιέρχονταν σ` αυτή ως αμοιβή της.

Διαβάστε περισσότερα…

Επιταγή ακάλυπτη. Αγωγή του κομιστή.

Εφ Θεσσαλ 2182/2000

Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό ΔΕΕ 2001.187

Επιταγή ακάλυπτη. Αγωγή του κομιστή.

Ενστάσεις του εναγομένου εκδότη.  Ισχυρισμός για μείωση του ύψους της ζημίας του δανειστή επειδή η απαίτησή του περιέχει τοκογλυφικούς τόκους.

Ενσταση του ιδίου, ότι ο κομιστής – ενάγων γνώριζε την έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων του εκδότη της στην πληρώτρια τράπεζα και ότι ο τελευταίος θα την αντικαθιστούσε με άλλη και ότι, συνακολούθως, ζημιώθηκε εξ οικείου πταίσματος

Πρόεδρος Δ. Λαγουμίδης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια Δ. Κώνστα, Εφέτης

Δικηγόροι Η. Κωνσταντάκος, Χ. Τσαγκαλίδου-Τσέλιου

Διαβάστε περισσότερα…

Δικαίωμα καταγγελίας εταιρίας για σπουδαίο λόγο

Σύνοψη:

Εφ Θεσσαλ 1909/2003. Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό  ΕΕμπΔ 2005.50

Το δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο δεν μπορεί να περιορισθεί ούτε με ρήτρα του καταστατικού για προηγούμενη διαιτητική επίλυση των διαφορών. Σπουδαίος λόγος.

Πρόεδρος: Β. Νικόπουλος Εισηγητής: Α. Αθηναίος

Δικηγόροι: Λ. Κυρίζογλου, Δ. Τσαγκαλίδης

Επειδή, κατ` αρ. 766 ΑΚ, εταιρία συσταθείσα για ορισμένο χρόνο λύεται πριν από την παρέλευση αυτού με καταγγελία, εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish