Αποζημίωση απαλλοτριωθέντος ακινήτου

Με απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία επικυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο κρίθηκε ότι η παραχώρηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης αντί της καταβολής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης δεν αποτελεί προσήκουσα αποζημίωση και ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση υποχρεούται να καταβάλει σε χρήμα την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου

Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων – επιχείρηση

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία επικυρώθηκε από το Μον.Πρωτ.Θες/νίκης, παρασχέθηκε άδεια στους εργαζόμενους να προβούν σε κατάσχεση της επιχείρησης κοινωνικών εκδηλώσεων, ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο.

Νομικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν στις μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ

Ισχύον νομικό πλαίσιο (πδ 33/2009 όπως τροποποιήθηκε με πδ 97/2012.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 8, 9, 12, 13 και 14 του πδ 33/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνάγονται τα εξής:
Τον Δεκέμβριο κάθε έτους τα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ τα οποία συμπληρώνουν κατά το επόμενο έτος τον απαιτούμενο κατά περίπτωση ανώτατο χρόνο παραμονής δηλαδή, δύο χρόνια σε Λιμενικές Αρχές πρώτης κατηγορίας, τριών σε υπηρεσία της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, τεσσάρων ετών παραμονής σε υπηρεσία της πέμπτης και έκτης κατηγορίας, δηλώνουν υποχρεωτικά αν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.

Τον Ιανουάριο κάθε έτους, με απόφαση του Αρχηγού ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ ανακοινώνονται οι πίνακες των μορίων όλου του προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και οι θέσεις, κατά βαθμό και ειδικότητα, οι οποίες κενώνονται σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish