Αποζημίωση από ρυμοτομία ανταλλάξιμου ακινήτου

Εφ. Θεσ. 1730/2006

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1730/2009 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ’

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Κωνσταντίνο Τσόλα, Πρόεδρο Εφετών, Αναστασία Κυριαζή και Αθανασία Στάγκου, Εισηγήτρια, Εφέτες, και την Γραμματέα Σοφία Αρτοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Φεβρουαρίου 2009, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, που παραστάθηκε δια της Δικαστικής Αντιπροσώπου του Ν.Σ του Κράτους Ελένης Άγγου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:πουπαραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Δημητρίου Τσαγκαλίδη (A.M. 2176, Δ.Σ. Θεσσαλον ίκης) .
Το αιτούν με την υπ’ αριθμ. 2014/09- 05-2008 αίτησή του περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ζητεί ότι αναφέρει σ’ αυτήν.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων παραστάθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατ έθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο εκθέτει ότι, με την υπ1 αριθμ. 7488/24.3.2004 Πράξη Αναλογίσμού Οικοπέδων του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, η οποία κυρώθηκε νόμιμα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29/ΠΕ/οικ 8749/23.2.2005 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στο τόμο 2457 με αυξ. αριθμ. 272, με την οποία (ΠρΤακΑν ) και ανασυντάχθηκε η προηγούμενη υπ’ αριθμ. 171/17.2.1930 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογίσμού Αποζημίωσης του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, ρυμοτομήθηκε το, προσδιοριζόμενο αυτήν ( αίτηση ι τμήμα του ΑΚ 13419 ανταλλάξιμου κτήματος με υπόχρεη προς αποζημίωση την ωφελούμενη ιδιοκτησία των καθ’ ων η αίτηση.

Ότι με την υπ’ αριθμ. 44514/2007 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης για το ρυμοτομούμενο αυτό τμήμα στο ποσό των 1600 ευρώ, που υπολείπεται όμως της πραγματικής αξίας του ρυμοτομουμένου, η οποία και ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ, με βάση και την υπ’ αριθμ. 5069/31-1-2007 γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί το αιτούν, να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης στο άνω ποσό.

Οι καθ’ ων η αίτηση, με δήλωσή τους, που καταχωρήθηκε στα ταυτάρίθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και επανέλαβαν με τις από 23- 1-2009 προτάσεις τους, που κατατέθηκαν νομοτύπως την ίδια ημέρα, πρόβαλαν τον αυτοτελή ισχυρισμό περί καθ’ ύλη αναρμοδιότητος του παρόντος Δικαστηρίου και περί εκπροθέσμου ασκήσεως της ένδικης αιτήσεως, ενώ επικουρικά, για την περίπτωση που κρίνει το Εφετείο αυτό ότι, είναι καθ’ ύλη αρμόδιο να δικάσει την αίτηση, άσκησαν ανταίτηση, με την οποία επιδιώκουν τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος στο ποσό των 800,00 ευρω.Με το άρθρο 47 του ν. 1591/1986 ορίζεται ότι « Κύριοι οικοπέδων υπόχρεων αποζημίωσης προσκυρουμένων ή ρυμοτομουμένων ανταλλάξιμων κτημάτων, που καθορίστηκαν μέχρι σήμερα και θα καθορίζονται με πράξη αναλογίσμού αποζημίωσης και τακτοποίησης του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου, υποχρεούνται εντός δίμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας από τη με απόδειξη ειδοποίηση της αρμόδιας οικονομικής εφορίας (τμήμα ΔΑΠ) να υποβάλουν αιτήσεις εξαγοράς των ακινήτων αυτών.

Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής η Επιτροπή ΔΑΠ μετά πρόταση του αρμόδιου γραφείου καθορίζει την αξία του οικοπέδου επί προσκυρούμενων ή τιμή μονάδας αποζημίωσης επί υμοτομούμενων.

Η απόφαση της Επιτροπής ΔΑΠ κοινοποιείται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μήνα να προσβάλει την απόφαση αυτή ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της περιοχής του ακινήτου. Η αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο στρέφεται κατά της ανταλλάξιμης περιουσίας και επιδίδεται στον αρμόδιο οικονομικό έφορο που εκπροσωπεί αυτή στη δίκη.

Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία είναι αμετάκλητη. Η εκδίκαση της αίτησης από το μονομελές πρωτοδικείο θα γίνεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, η δε απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την εκδίκαση.

Παρερχομένης απράκτου της πιο πάνω προθεσμίας ή μετά την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου, ενεργείται οίκοθεν η βεβαίωση του ποσού από τον αρμόδιο οικονομικό Έφορο σε βάρος του υποχρέου. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του βεβαιωθέντος το δημόσιο ταμείο ποσού παρά του υποχρέου, εκδίδεται για μεν τα προσκυρούμενα ακίνητα το σχετικό παραχωρητήριο, για δε τα ρυμοτομούμενα εξοφλητική πράξη. Στη ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων δεν υπάγονται οι δήμοι και οι κοινότητες οι οποίοι απαλλάσσονται από την καταβολή αποζημίωσης στην ΥΔΑΜΚ λόγω ρυμοτομίας ανταλλάξιμου κτήματος.

Κάθε θέμα, που θα ανακύψει κατά την εφαρμογή του παρόντος, ρυθμίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.

Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι, εισάγεται με αυτή ειδική ρύθμιση ως προς τη διαδικασία καθορισμού της οφειλόμενης από τους υπόχρεους αποζημίωσης για προσκυρούμενα ή ρυμοτομούμενα ανταλλάξιμα κτήματα, κατά την οποία παρέχεται κατ’ αρχάς η δυνατότητα στον υπόχρεο να εξαγοράσει, κατόπιν αιτήσεως του, υποβαλλομένης εντός ορισμένης αποσβεστικής προθεσμίας, το προσκυρούμενο ή ρυμοτομουμενο ανταλλάξιμο κτήμα.

Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε η Επιτροπή ΔΑΠ καθορίζει με απόφασή της την αξία του προσκυρουμένου ή την τιμή μονάδος αποζημίωσης του ρυμοτομουμένου ανταλλάξιμου κτήματος και η απόφαση αυτή κοινοποιείται από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο στον υπόχρεο. Ο τελευταίος, εφόσον διαφωνεί με το ύψος της, κατά τον άνω τρόπο, καθορισθείσας αποζημίωσης, δικαιούται να προσβάλει την εν λόγω απόφαση της Επιτροπής, μέσα σε ορισμένη καl πάλι αποσβεστική προθεσμία, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου, το οποίο, δικάζοντας τη σχετική αίτηση κατά την τακτική διαδικασία, αποφαίνεται επ’ αυτής αμετακλήτως.

Μετά την άπρακτη πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας του ενός μηνός, ή μετά την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου, βεβαιώνεται οίκοθεν το ποσό της αποζημίωσης από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο.

Η πιο πάνω διαγραφομένη διαδικασία, είναι περισσότερο σύντομη και εντελώς διάφορη από τη διαδικασία καθορισμού της αποζημίωσης των απαλλοτριουμένων λόγω ρυμοτομίας λοιπών (μη ανταλλαξίμων) ακινήτων, που προβλέπεται από τα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2882/2001 (Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων ), με τις μεταβατικές διατάξεις του οποίου ( άρθρο 29 ) δεν καταργήθηκε η άνω διάταξη του άρθρου 47 του ν. 1591/1986, η οποία ως ειδική υπερισχύει της γενικής ρύθμισης που εισάγεται με αυτόν ( ΑΠ 746/2008 δημ. στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ, ΑΠ 1425/1986 ΕλλΔνη 28.1031 ).

Συνεπώς προκειμένου περί προσκυρουμένου ή ρυμοτομουμένου ανταλλαξίμου κτήματος δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης αιτήσεως για καθορισμό προσωρινής αποζημίωσης από το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζον κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 17, 18 και 19 ΚΑΑΑ, ούτε δυνατότητα υποβολής αιτήσεως στο εφετείο για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 17 και 20 του ΚΑΑΑ, η οποία, χωρίς να έχει την έννοια και τη φύση ενδίκου μέσου, οδηγεί στην επανεξέταση της υποθέσεως από το εφετείο για το διάδικο εκείνο, που δεν αποδέχεται την προσδιορισθείσα από το μονομελές πρωτοδικείο προσωρινή τιμή μονάδος, η ενώπιον του οποίου ασκούμενη αίτηση προσιδιάζει προς τη φύση της ασκούμενης ενώπιον του εφετείου αιτήσεως (ολΑΠ 28/2006 δημ. ΝΟΜΟΣ).

Έτσι με την προαναφερόμενη ειδική διάταξη, αντί της, προβλεπόμενης από τον ΚΑΑΑ, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου διαδικασίας για καθορισμό προσωρινής αποζημίωσης, προβλέπεται ο καθορισμός της αξίας επί προσκυρουμένου ή της τιμής μονάδος επί ρυμοτομουμένου ανταλλάξιμου κτήματος, από τον ίδιο τον διαχειριστή του ανταλλάξιμου κτήματος και αντί της προεκτ ίθέμενης κατά τον ΚΑΑΑ διαδικασίας για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος, η δυνατότητα προσβολής της απόφασης της επιτροπής της ΔΑΠ, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία, από τον υπόχρεο, με βάση την Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογίσμού Αποζημίωσης, που συντάσσεται και ‘αφορά ανταλλάξιμο κτήμα, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου, χωρίς δυνατότητα προσφυγής στο εφετείο για επανεξέταση, κατά την προεκτεθείσα έννοια, της υπόθεσης, το οποίο έτσι στερείται υλικής αρμοδιότητας, να επιληφθεί τέτοιας αιτήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση από τις καταθέσεις των μαρτύρων που πρότειναν οι διάδικοι και εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του καl από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση αποδεικνύονται τα ακόλουθα:

Προς εφαρμογή του από 27.1.25 Διατάγματος (ΦΕΚ 24/29.1.25), όπως τροποποιήθηκε με το από 4.1.82 Διάταγμα (ΦΕΚ 80Δ/5.2.82), με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7488/24.3.2004 Πράξη Αναλογισμού Οικοπέδων του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, η οποία κυρώθηκε νόμιμα με την υπ1 αριθμ. πρωτ. 29/ΠΕ/οικ 8749/23.2.2005 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στο τόμο 2457 με αυξ. αριθμ. 272 και με αυτήν ( ΠρΤακΑν ) ανασυντάχθηκε η προηγούμενη υπ’ αριθμ. 171/17.2.1930 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, που κυρώθηκε νόμιμα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4 6485/6.6.1965 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας,.

Με την υπ’ αριθμ. 171/1930 Πράξη Τακτοποίησης του Πολεοδομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης προσκυρώθηκε στην ιδιοκτησία των Αδελφών απώτερων δικαιοπαρόχων των καθ’ων η αίτηση, τμήμα με περιμετρικά στοιχεία 74-76- 13′-73-25-75-73′-74, εμβαδού 121,20 τ.μ., του με ΑΚ 13419 ανταλλάξιμου κτήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, ως διαχειρίστριας τότε των Ανταλλάξιμων Κτημάτων του Ελληνικού Δημοσίου και επίσης ρυμοτομήθηκε επ’ ωφελεία των ως άνω Αδελφών τμήμα με στοιχεία 13′-14-19-30-22- 73-13′, εμβαδού 299,95 τ.μ., του ως άνω με ΑΚ 13419 ανταλλάξιμου κτήματος, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Τομπάζη της Θεσσαλονίκης, με υπόχρεο προς αποζημίωση τον ωφελούμενο ιδιοκτήτη .

Κατόπιν δε της ανασύνταξης της υπ’ αριθμ. 171/1930 Πράξης, με την υπ’ αριθμ. 7488/24.3.2003 Πράξη, ως προς το ως άνω ρυμοτομηθέν τμήμα του με ΑΚ 13419 ανταλλάξιμου κτήματος, που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία με αριθμό «2» του κτηματολογικού πίνακα, υποχρεώθηκαν προς αποζημίωση οι παρακάτω ωφελούμενες ιδιοκτησίες, ήτοι,

α) η ιδιοκτησία με αριθμό «1», με φερόμενους ιδιοκτήτες «Σοφία και Μαργαρίτα Σαμαρά», δηλαδή τις καθ’ ων η αίτηση, για 62,30 τετραγωνικά μέτρα (12 0,30-58,00) από το τμήμα με περιμετρικά στοιχεία 4-5-14ερ-13ερ-73ερ- 22ερ-4, συνολικού εμβαδού 222,60 τ.μ. της με αριθμό «2 ιδιοκτησίας και

β) ο Δημος Θεσσαλονίκης βάσει του Δ.Ν 625/68 αντί της ιδιοκτησίας «1», για (222, 60-62,30)=160, 30 τ.μ., από το τμήμα 4-5-14ερ-13ερ-73ερ-22ερ-4, εμβαδού 222,60 τ.μ., της με αριθμό «2» ιδιοκτησίας, όπως το παραπάνω ρυμοτομηθέν τμήμα εικονίζεται με κλίμακα 1:200 στο από 23.3.2004, συνοδεύον την ως άνω ΠρΤακΑν, κτηματολογικό διάγραμμα και τον ενσωματωμένο σ’ αυτό κτηματολογικό πίνακα, που συνέταξε η Εργοδηγός Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου και θεώρησε ο Προϊστάμενος του Τ.Π.Ε της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης Ευάγγελος Κονταλέκας, την 24.3.2004. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι οι καθ’ ων η αίτηση, με τις από 6-5-2004 και 10-10-2005 αιτήσεις τους προς την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Θεσσαλονίκης ζήτησαν να καθορισθεί η τιμή μονάδος για το άνω ρυμοτομούμενο τμήμα του ΑΚ 13419 ανταλλάξιμου κτήματος και η Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων με την υπ’ αριθμ. 5069 απόφαση (γνωμοδότηση ) καθόρισε την τιμή αυτή το ποσό των 2500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά στο ποσό των 155.750 ευρώ.

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στις καθ’ ων η ένδικη αίτηση στις 23-2-2007 και 16-2- 2007, με τα υπ’ αριθμ. 823 καl 824/9-2-2007 έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας, τα οποία περιείχαν και την παρακάτω πρόσκληση και υπόμνηση « Σας καλούμε, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτή, να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας και να υποβάλλετε αίτηση αποδοχής ή, σε περίπτωση που θεωρείτε υπερβολικό το τίμημα, να προσβάλλετε την Απόφαση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Η αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στρέφεται κατά της ανταλλάξιμης περιουσίας και επιδίδεται στον Προϊστάμενο της Δ/νσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω προθεσμία περάσει άπρακτη, το παραπάνω τίμημα θα βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 1591/86». Οι καθ’ ων η αίτηση, που πράγματι θεώρησαν υπερβολική την ως άνω τ ιμή, άσκησαν εμπρόθεσμα, την από 21-3- 2007, αριθμ. εκθ.καταθ. 14213/23-3-2007 αίτησή τους, την οποία απηύθυναν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και έστρεψαν 1. κατά του Ελληνικού Δημοσίου, 2. κατά της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσσαλονίκης και 3. κατά της αριθμ. 5069/2007 απόφασης της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, με την οποία ζήτησαν: « να καθορισθεί η αξία των ρυμοτομουμένων μέτρων της 7488/2004 Πράξης Αναλογισμού της Δ/νσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης στο ποσό των 800, 00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο».

Επί της αιτήσεως αυτής, με την οποία οι τότε αιτούσες δεν υπέβαλαν αίτημα για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης, αλλά ζήτησαν τον καθορισμό της αξίας του ρυμοτομουμένου τμήματος, εκδόθηκε, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 17, 18 και 19 του ΚΑΑΑ, κατά την οποία και οι ίδιες είχαν εισάγει αυτήν (αίτηση ) προς εκδίκαση, η υπ’ αριθμ. 44514/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου θεσσαλονίκης, με την οποία καθορίσθηκε η τιμή μονάδος αποζημίωσης στο ποσό των 1600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι, γ l α τον καθορισμό της τιμής του ρυμοτομουμένου τμήματος του πιο πάνω ανταλλάξιμου κτήματος, τη διαχείριση του οποίου είχε αρχικά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εν συνεχεία η αρμόδια Εφορία ( Τμήμα ΔΑΠ ) και ήδη έχει η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, ακολούθησαν οι καθ’ ων η αίτηση τη διαγραφόμενη από το άρθρο 47 του ν. 1591/986 διαδικασία καθορισμού της αξίας του ρυμοτομουμένου, όπως υποδείχθηκε σ’ αυτές από την Κτηματική Υπηρεσία με τα άνω έγγραφα και καθορίσθηκε αυτή με την προαναφερόμενη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που επιδόθηκε στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας και στον Υπουργό των Οικονομικών ( βλ. τις υπ’ αριθμ. 8652Β’/18-2-2008 και 9-2-2008 εκθέσεις επιδόσεως των δικαστικών επιμελητών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και Αθήνας αντίστοιχα Ιωάννη Ν ι κ. Βλάχου και Γεωργίου I. Φ ιλιππουπολι τη αντίστοιχα). Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη, ανεξαρτήτως του ότι, δεν εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία, όπως το άρθρο 47 του ν. 1591/986 ορίζει, η μη τήρηση της οποίας δεν δημιουργεί ακυρότητα ( ΑΠ 52/1009 δημ. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ ).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η υπό δίκη αίτηση απραδέκτως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εφόσον κατά τα εκτιθέμενα στη νομική σκέψη, δεν έχει αυτό υλική αρμοδιότητα για την εκδίκασή της και πρέπει συνεπώς κατά παραδοχή και της σχετικής ενστάσεως που πρόβαλλαν οι καθ’ ων η αίτηση να απορριφθεί για το λόγο αυτό.

Το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο πρέπει, λόγω της ήττας του, να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων η αίτηση ( άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚπολΔ ), μειωμένα όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 &1 του ν. 3693/57, της υπ” αρ lθ. 134.423/28-12- 1992 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β’ 11/20-1-1993 ) και του άρθρου 28 & 5 του ν. 2479/98.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο στα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων η αίτηση τα οποία ορίζει σε διακόσια ενενήντα τρία (293,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 4 Αυγούστου 2009 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου, στο ακροατήριο του, στις 24 Αυγούστου 200 9.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

GreekEnglish