Διαφορές Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας- Περιεχόμενο της αγωγής διαχειριστή κατά συνιδιοκτήτη για καταβολή κοινόχρηστων δαπανών.

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Δημήτριο Μίγκο, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Μαρία Τζέρα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 19 Ιανουαρίου 2015, για να δικάσει τις αγωγές με αριθμούς κατάθεσης …/2.5.2013 και …/17.7.2014, με αντικείμενο καταβολή κοινοχρήστων δαπανών, μεταξύ:

Α. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: …, κατοίκου, υπό την ιδιότητα της ως προέδρου της διαχειριστικής επιτροπής της πολυκατοικίας επί της οδού …, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: …, κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δημητρίου Τσαγκαλίδη (ΑΜΔΣΘ: 2178), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Β. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: …, κατοίκου Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητα της ως προέδρου της διαχειριστικής επιτροπής της πολυκατοικίας επί της οδού …, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της …, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: …, κατοίκου Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δημητρίου Τσαγκαλίδη (ΑΜΔΣΘ: 2176), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις, ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αγωγές με αριθμούς κατάθεσης …/2,5.2013 και …/17.7.2014, που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους, αλλά και γιατί έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ παράλληλα επέρχεται μείωση των εξόδων της (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1192 του ΑΚ, μεταγράφονται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου: 1. οι εν ζωή δικαιοπραξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αιτία θανάτου δωρεές, με τις οποίες συνιστάται, μετατίθεται, καταργείται εμπράγματο δικαίωμα (εμπράγματες δικαιοπραξίες) πάνω σε ακίνητο κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1198 του ίδιου Κώδικα, χωρίς μεταγραφή στις περιπτώσεις των άρθρων 1192 εδάφια 1 έως 4 και 1193, δεν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου ή η σύσταση, μετάθεση, κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος πάνω στο ακίνητο.

Επιπλέον από τη διάταξη, του άρθρου 1194 ΑΚ, με σαφήνεια προκύπτει, ότι όταν, με το ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταρτίζονται δύο δικαιοπραξίες, οι οποίες είναι, κατά νόμο, μεταγραπτέες, πρέπει η καθεμιά απ’ αυτές να μεταγράφεται χωριστά. Από το συνδυασμό των αμέσως πιο πάνω διατάξεων με εκείνες των άρθρων 1205 του ΑΚ, που ρυθμίζει τη συρροή πολλών μεταγραφών, 18, 19 και 20 του β.δ/τος 533/1963, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του ν.δ. 201/1961 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του οργανισμού των υποθηκοφυλακείων του Κράτους κ.λ.π.”, με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκεται από τον ενδιαφερόμενο η μεταγραφή, τα έγγραφα στοιχεία τα οποία πρέπει να προσκομιστούν από τον ίδιο στον οικείο υποθηκοφύλακα, η από τον τελευταίο τήρηση ειδικού ευρετηρίου μεταγραφών και, ειδικότερα, το διάγραμμα κάθε σελίδας του ευρετηρίου αυτού και τα αναγραφόμενα σε κάθε στήλη στοιχεία, τα οποία για την πέμπτη μεν στήλη είναι το αντικείμενο της πράξης (σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος …), και εάν πρόκειται περί εκποίησης ή κτήσης η αιτία αυτής, για την έκτη δε στήλη “αμοιβαίως παραπομπαί εις ετέρας πράξεις αφορώσας εις το αυτό ακίνητον…”, προκύπτει, ότι, όταν με το ίδιο έγγραφο καταρτίζονται δύο δικαιοπραξίες (περί ακινήτου) για τις οποίες απαιτείται μεταγραφή, η καθεμιά απ’ αυτές πρέπει να καταχωρίζεται διακεκριμένα (ΑΠ 1335/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Επιπλέον, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2 § 1, 4 § 1 και 5 Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι είναι δυνατόν να ιδρυθεί κυρίως μεν χωριστή κυριότητα σε αυτοτελές οικοδόμημα ή σε όροφο ή διαμέρισμα αυτού, παρεπομένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα, που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ’ ανάλογη μερίδα στα κοινά μέρη του όλου ενιαίου οικοπέδου, που χρησιμεύουν σε κοινή από όλους τους συνιδιοκτήτες χρήση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το έδαφος του ενιαίου οικοπέδου (οριζόντια ιδιοκτησία). Η σύσταση ή μεταβίβαση χωριστής ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους ή διαμέρισμα, μπορεί να γίνει με ρητή δικαιοπραξία του κυρίου ή σύμβαση των κυρίων του όλου ακινήτου, για την οποία δεν απαιτείται χρήση πανηγυρικών εκφράσεων, περιβαλλόμενη τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποκείμενη σε μεταγραφή ή με διάταξη τελευταίας βουλήσεως.

Η τέτοια χωριστή ιδιοκτησία δημιουργείται αυτομάτως και όταν ο ιδιοκτήτης ολόκληρης οικίας εκποιεί ορόφους ή διαμερίσματα, αφού συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος, χωρίς να απαιτείται κατάρτιση ιδιαίτερης συμβάσεως για αυτήν και μεταγραφής, ούτε και διπλή μεταγραφή κατά τα ανωτέρω, αφού δεν πρόκειται περί δύο διαφορετικών συμβάσεων περιεχομένων στο ίδιο έγγραφο ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη μεταγραφή της κάθε μίας (ΑΠ 56/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1226/2003 ΕλλΔνη 46.517, ΕφΘρ 196.2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 47/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Γνωμοδότηση Βαβούσκου Αρμ. ΝΒ.131 επ.). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2 § 1, 4 § 1, 5 εδ. β* και 13 του Ν. 3741/1929, ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ κατ’ άρθρ. 54 του ΕισΝΑΚ και μετά την έναρξη ισχύος του ΑΚ, προκύπτει ότι οι συνιδιοκτήτες οικοδομής, η οποία έχει υπαχθεί στο καθεστώς του ως άνω νόμου, μπορούν με ιδιαίτερες συμφωνίες, οι οποίες καταρτίζονται με τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών συμβολαιογραφικώς και μεταγράφονται, να κανονίσουν τα απορρέοντα από τη συνιδιοκτησία δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και την αναλογία της συμμετοχής των οριζόντιων ιδιοκτησιών τους στα κοινά βάρη (κοινές δαπάνες) της οικοδομής (ΑΠ 900/1999 ΕΔικΠολ 2000.309, ΜονΠρωτΒολ 54/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Περαιτέρω, όταν από τη συστατική πράξη ή τον κανονισμό (ή την ιδιαίτερη όλων των συνιδιοκτητών συμφωνία) καθορίζεται ευθέως και ειδικώς το ποσοστό συμμετοχής έκαστης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κάθε κατηγορία κοινοχρήστων δαπανών τότε εφαρμόζεται πιστώς η ρύθμιση αυτή (ο συμβατικός προσδιορισμός). Αντιθέτως, όταν δεν υπάρχει συμβατική (στην συστατική πράξη κλπ.) πρόβλεψη για την κατανομή των κοινών δαπανών ή αυτή είναι άκυρη και εν γένει όταν ελλείπει άλλη συμβατική ρύθμιση, η κατανομή γίνεται βάσει της αξίας εκάστης οριζόντιας ιδιοκτησίας κατ’ άρθρο 5 περ. β’ του Ν. 3741/1929 (ΑΠ 1077/2001 ΕΔικΠολ 2003.12, ΑΠ 731/1991 ΕΔικΠολ 1996.11, ΕφΑΘ 5363/2009 ΕλλΔνη 2010.251, ΕφΑΘ 6371/2005 ΕλλΔνη 2006.602). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 111 § 2, 118 αρ. 4 και 216 § 1 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που απαιτούνται για τη νομική της Θεμελίωση, η έλλειψη δε, ή η ανεπαρκής αναφορά ή ασαφής αναφορά κάποιου από τα γεγονότα αυτά, δηλαδή η αοριστία της αγωγής, συνιστά έλλειψη της, με ποινή απαραδέκτου, επιβαλλόμενης προδικασίας, η οποία, ως αναγόμενη στη δημόσια τάξη, εξετάζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 931/2003 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1147/2003 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 365/2000 ΕλλΔνη 41.1301, ΑΠ 718/1998 ΕλλΔνη 40.575, ΑΠ 1363/1997 ΕλλΔνη 39.325, ΕφΑθ 8660/2002 ΕλλΔνη 2003.797, ΕφΘεσ 2472/1995 ΕλλΔνη 38.1161).

Ο ενάγων ειδικότερα, όπως από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται, οφείλει να επικαλεστεί στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν κατά το νόμο το αγωγικό αίτημα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, για να μπορεί ο εναγόμενος να αντιτάξει την άμυνά του με ανταπόδειξη ή ένσταση κατά της αξίωσης του ενάγοντος, το δε Δικαστήριο να τάξει τις δέουσες αποδείξεις (ΑΠ 1073/1993 ΕλλΔνη 35.1582). Η αοριστία αυτή του δικογράφου της αγωγής δεν μπορεί να θεραπευθεί με τις έγγραφες προτάσεις του ενάγοντος, ούτε με την παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 1374/1994 ΕλλΔνη 37.683, ΑΠ 280/1992 Δ 23.1065, ΑΠ 688/1991 ΕΔΠολ 1991.96, ΑΠ 1296/1983 ΝοΒ 32.1028, ΕφΑθ 6394/2003 ΝοΒ 52.811, ΕφΑθ 9107/1995 ΕλλΔνη 38.916, ΕφΘεσ 3054/1990 Αρμ. 45.670). Ειδικότερα, για να είναι ορισμένη η αγωγή του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη διαμερίσματος πολυκατοικίας, που υπάγεται στο καθεστώς του Ν. 3741/1929, κατά συνιδιοκτητών αυτής, προς καταβολή των κοινών δαπανών, που βαρύνουν τη χωριστή ιδιοκτησία αυτών, πρέπει να μνημονεύεται σε αυτή:

1) η πράξη σύστασης οροφοκτησίας, ο (τυχόν) κανονισμός των σχέσεων μεταξύ των συνιδιοκτητών της οικοδομής και η μεταγραφή αυτών,

2) ότι ο ενάγων είναι διαχειριστής της οικοδομής, κατόπιν νόμιμης εκλογής ή διορισμού, συμβατικής ή εκ του νόμου (άρθρο 4 § 2 Ν. 3741/1929),

3) ο τίτλος κτήσης της κυριότητας του εναγομένου επί της χωριστής ιδιοκτησίας του στην οικοδομή και η μεταγραφή του, εφόσον ο εναγόμενος αμφισβητεί την ιδιότητά του ως οροφόκτητη ή διαμερισματούχου,

4) οι δαπάνες κατ’ είδος και ποσό μηνιαίως κατά κατηγορία και

5) τα ποσοστά συμμετοχής της ιδιοκτησίας του εναγομένου σε κάθε κατηγορία των δαπανών αυτών, με βάση τα συμβατικό (σύσταση ή κανονισμός) ή νόμιμο τρόπο υπολογισμού (άρθρο 5 περ. β΄ Ν. 3741/1929), και τα ποσά που αναλογούν απ’ αυτές κατά μήνα, έτσι ώστε να προκύπτει το συνολικό ποσό του αιτήματος (ΑΠ 907/2009 ΕΔΠολ 2010.455, ΑΠ 791/2009 ΕΔΠολ 2010.454, ΑΠ 377/2003 ΧρΙΔ 2003.350, ΕλλΔνη 2003.781, ΑΠ 989/2002 ΕλλΔνη 44.1347, ΑΠ 853/2001 ΕλλΔνη 43.759, ΑΠ 1074/2001 ΕΔΠολ 2002.209, ΑΠ 1489/1999 ΕλλΔνη 2000.128, ΕφΑΘ 8349/2006 ΕΔΠολ 2006.267, ΕφΠατρ 172/2006 ΑχΝομ 2007.669, Κ. Κωστόπουλου: Η αοριστία της αγωγής στις διαφορές συνιδιοκτητών ΕΔΠολ 1998.97).

Με την υπό στοιχείο Α’ των συνεκδικαζομένων αγωγών (υπ’ αριθ. κατάθεσης …/2.5.2013) η ενάγουσα εκθέτει ότι τυγχάνει, κατόπιν νομίμου εκλογής της, πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής της πολυκατοικίας που περιγράφεται στην αγωγή και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που ρυθμίζουν την οριζόντια ιδιοκτησία και από τους επιμέρους όρους της υπ’ αριθμ. …/15-5-1973 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρίστου Μεγάλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο … με α/α …. Ότι κατά το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2011 έως το Μάρτιο του 2013, πραγματοποιήθηκαν για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της πολυώροφης αυτής οικοδομής, οι αναλυτικώς εκτιθέμενες κατά μήνα και κατ1 είδος κοινόχρηστες δαπάνες.

Ότι η εναγόμενη τυγχάνει αποκλειστική κυρία της αναφερόμενης στην αγωγή χωριστής διηρημένης ιδιοκτησίας (διαμερίσματος), που βρίσκεται στην οικοδομή αυτή, πλην όμως αρνείται να καταβάλει το ποσό που, σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, αντιστοιχεί στην παραπάνω αυτοτελή ιδιοκτησία της επί των κοινοχρήστων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, αλλά και επί της δαπάνης αντικατάστασης του λέβητα της κεντρικής θέρμανσης της οικοδομής, που αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. των συνιδιοκτητών στις 21-2-2011.

Ενόψει αυτών, ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 2.002,93 ευρώ, με το οποίο βαρύνεται η ιδιοκτησία της ως προς τις δαπάνες κοινοχρήστων που πραγματοποιήθηκαν, με το νόμιμο τόκο επιδικίας, άλλως υπερημερίας, από την επίδοση της αγωγής. Ζητεί ακόμη να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγόμενη στα δικαστικά της έξοδα.

Με την υπό στοιχείο Β’ των συνεκδικαζομένων αγωγών (υπ’ αριθ. κατάθεσης …/17.7.2014) η ενάγουσα εκθέτει ότι τυγχάνει, κατόπιν νομίμου εκλογής της, πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής της πολυκατοικίας που περιγράφεται στην αγωγή και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που ρυθμίζουν την οριζόντια ιδιοκτησία και από τους επιμέρους όρους της υπ’ αριθμ. …/15-5-1973 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο … με α/α …

Ότι κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως το Δεκέμβριο του 2013, πραγματοποιήθηκαν για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της πολυώροφης αυτής οικοδομής, οι αναλυτικώς εκτιθέμενες κατά μήνα και κατ’ είδος κοινόχρηστες δαπάνες. Ότι η εναγόμενη τυγχάνει αποκλειστική κυρία της αναφερόμενης στην αγωγή χωριστής διηρημένης ιδιοκτησίας (διαμερίσματος), που βρίσκεται στην οικοδομή αυτή, πλην όμως αρνείται να καταβάλει το ποσό που, σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, αντιστοιχεί στην παραπάνω αυτοτελή ιδιοκτησία της επί των κοινοχρήστων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Ενόψει αυτών, ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει το συνολικά ποσό των 629 ευρώ, με το οποίο βαρύνεται η ιδιοκτησία της ως προς τις δαπάνες κοινοχρήστων που πραγματοποιήθηκαν, με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής. Ζητεί ακόμη να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγόμενη στα δικαστικά της έξοδα.

Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, οι αγωγές αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρονται για να δικαστούν από το Δικαστήριο αυτό (άρθρ. 17 αρ. 3 και 29 § 1 ΚΠολΔ), με την προκειμένη ειδική διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 647 επ. του ΚΠολΔ, πλην όμως, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, τυγχάνουν απορριπτέες ως αόριστες και ανεπίδεκτες δικαστικής εκτιμήσεως, καθώς δεν περιέχουν, όπως απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων 111 § 2, 118 αρ. 4 και 216 § 1 του ΚΠολΔ, σαφή και επαρκή έκθεση των πραγματικών γεγονότων που συνθέτουν την ιστορική και νομική τους βάση και ειδικότερα, η ενάγουσα δεν επικαλείται στα δικόγραφα των αγωγών της (ούτε άλλωστε προκύπτει) ότι η υπ΄ αριθμ. …/15-5-1973 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …, έχει μεταγραφεί αυτοτελώς στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, τόσο ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας όσο και ως κανονισμός, παρά μόνον εκθέτει ότι η ως άνω πράξη μεταγράφηκε άπαξ στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο … με α/α …

Λόγω δε της ελλείψεως αυτής, είναι αδύνατη η περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης, καθώς δεν μπορεί να διαγνωσθεί εάν ο επικαλούμενος κανονισμός, στον οποίον στηρίζονται τα αιτήματα των αγωγών, έχει καταρτισθεί νομότυπα, δηλαδή εάν περιβλήθηκε τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγράφηκε αυτοτελώς ως κανονισμός κι ως εκ τούτου εάν έχει ισχύ και είναι δεσμευτικός για τους συνιδιοκτήτες, καθόσον, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, εάν ο ανωτέρω κανονισμός δεν έχει μεταγραφεί αυτοτελώς, ως τέτοιος, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, είναι ανίσχυρος κατ’άρθρ. 1192, 1194 ΑΚ και 13 § 1 του Ν. 3741/1929 και δεν διέπει τις σχέσεις των οροφοκτητών. Επιπλέον, δεν διαλαμβάνονται στα υπό κρίση δικόγραφα τα κατ’ άρθρ. 5 περ. β’ του Ν. 3741/1929 στοιχεία, ώστε να δύναται να λάβει χώρα νόμιμος (μη συμβατικός) υπολογισμός των αναλογούντων κοινοχρήστων δαπανών, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη νομική σκέψη που προηγήθηκε. Μετά τις σκέψεις αυτές, θα πρέπει αμφότερες οι αγωγές να απορριφθούν ως απαράδεκτες λόγω της προεκτεθείσας αοριστίας τους.

Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει στο σύνολο τους να συμψηφιστούν, λόγω του δυσερμήνευτου του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αγωγές με αριθμούς κατάθεσης
…/2.5.2013 και …/17.7.2014.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αμφότερες τις αγωγές.
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων στο σύνολο
τους.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στη Θεσσαλονίκη.

GreekEnglish