Προστασία αναπήρων θυμάτων πολέμου κ.τ.λ.

Δ Πρωτ Θεσσαλ. 458/1989

Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989.234

Προστασία αναπήρων θυμάτων πολέμου κ.τ.λ.

Διοικητική διαφορά ουσίας υπαγομένη στην δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων η αναφυομένη από την αναγνώριση παραχώρηση ή απονομή δικαιώματος ή ευεργετήματος ή την άρνηση ικανοποίησης κάποιου από τα ως άνω αιτήματα.

ΔιοικΠρΘεσ 458/1989 (Τριμ.)

Πρόεδρος : Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος.

Δικαστές : Ι. Φωτιάδης, Ι. Συμεωνίδης (εισηγητής).

Δικηγόροι: Δ. Τσαγκαλίδης – Β. Σίτης.

Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 702/1977, στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται, εκτός των άλλων, οι διοικητικές διαφορές ουσίας που αναφύονται από την αναγνώριση, παραχώρηση ή απονομή δικαιώματος ή ευεργετήματος καθώς και την άρνηση ικνοποίησης τέτοιου αιτήματος, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας εν γένει αναπήρων και θυμάτων πολέμου, πολεμοπαθών, αγωνιστών εθνικής αντίστασης και εφέδρων παλαιών και νέων πολεμιστών.

Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, η κρινόμενη προσφυγή, στρεφόμενη κατά πράξης που εκδόθηκε κατ`εφαρμογή της νομοθεσίας περί αναπήρων, όπως άλλωστε ρητά ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρ. 1 του ν. 1648/1986, και αναφερόμενη σε δικαίωμα που θεμελιώνεται επί της νομοθεσίας αυτής, έχει χαρακτήρα προσφυγής ουσίας και ως τέτοια υπάγεται στην δικαιοδοσία του δικαστηρίου αυτού (ad hoc ΣτΕ 4365/1988 ΕΔΚΑ 1989.33, ΣτΕ 160/1988, ΕΔΚΑ 1988. 449), αφού δεν ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και τηρήθηκε η νόμιμη προδικασία, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή, και να ερευνηθεί περαιτέρω στην ουσία.

Επειδή, τα άρθρα 1 παρ. 1 και 4, 3 παρ. 1, 11 και 12, 4 παρ. 1, 3 και 6, 8 παρ. 1 και 10 παρ. 4 του ν. 1648/1986, μεταξύ άλλων, ότι: “

1. Στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται:

α`) … 4. Προστατεύονται επίσης ανάπηρα άτομα ηλικίας 15-65 ετών που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση από οποιαδήποτε χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα άνεργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)” (άρθρ. 1 παρ. 1, 4), “1. Δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π. Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. υποχρεούνται, στις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η πρόσληψη γίνεται με διαγωνισμό, προσλαμβάνουν χωρίς διαγωνισμό και σε αναλογία 5 στις 100 κενές θέσεις άτομα των παρ. 1 περιπτ. δ` και 4 του άρθρ. 1, καθώς και αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου .. 11. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να προσλαμβάνουν

α`) σε κενές θέσεις τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς, πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των υπουργείων Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας σε ποσοστό 80% … και

β`) ε κενές θέσεις κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών – καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, θύματα πολέμου, αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και αναπήρους της παρ. 4 του άρθρ. 1 σε αναλογία ενός προστατευόμενου ατόμου για κάθε 5 θέσεις, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια του πρωτοδικείου όπου θα διορισθούν και είναι ικανοί να εκτελέσουν την εργασία που θα τους αντεθεί.

Οι αναλογίες αυτές υπολογίζονται στον αριθμό των θέσεων, που προκηρύχθηκαν για πλήρωση. Η διάθεση των προστατευόμενων γίνεται από τις Επιτροπές του άρθρ. 8 και ο διορισμός ή η πρόσληψη των διατιθεμένων γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου για διορισμό ή πρόσληψη οργάνου. 12. Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει:

α`) να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό τους στις συγκεκριμένες θέσεις,

β`) να κριθούν ικανοί από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του άρθρ. 11 του υπαλληλικού κώδικα (π.δ. 611/1977 ΦΕΚ 198) να προσφέρουν υπηρεσίες στις συγκεκριμένες θέσεις,

γ`) να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.” (άρθρ. 3 παρ. 1, 11, 12), “1. Η τοποθέτηση των προστατευόμενων προσώπων, στους φοποίους περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι, γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 8, ισχύει για την περιφέρεια της νομαρχίας που τους τοποθέτησε και είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

Ειδικά η τοποθέτηση των αναπήρων της παρ. 4 του άρθρ. 1 γίνεται με βάση τα μητρώα άνεργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής που εδρεύει η Επιτροπή… 3. Ο τοποθετούμενος υποχρεούται, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης για την τοποθέτησή του, να παρουσιαστεί στην επιχείρηση για να αναλάβει υπηρεσία…6.

Κάθε εργοδότης, στον οποίο τοποθετείται προστατευόμενος του νόμου αυτού, έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, από την Επιτροπή που έκανε την τοποθέτηση, την αντικατάστασή του για υπαίτια ή ανυπαίτια ακαταλληλότητα, αφού τον απασχολήσει τουλάχιστον ένα μήνα” (άρθρ. 4 παρ. 1, 3, 6), “1. Η τοποθέτηση ή διάθεση των προσώπων, που προστατεύονται από το νόμο αυτόν γίνεται από την “Επιτροή Υπουργείου Εργασίας” που προβλέπεται από τις διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασία 80/68/26.4.1982 (ΦΕΚ 217) και λειτουργεί σε κάθε νομαρχία” (άρθρ. 8 παρ. 1), “1. … 4. Κατά των αποφάσεων των Επιτροπών του άρθρ. 8 χωρεί προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή για τη νομιμότητα ή σκοπιμότητα των τοποθετήσεων ή των ανακλήσεων ή των διαθέσεων των προστατευομένων από το νόμο αυτόν προσώπων.

Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι υπόχρεοι εργοδότες, τα προστατευόμενα από το νόμο αυτόν προσώπων. Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι υπόχρεοι εργοδότες, τα προστατευόμενα από τον νόμο αυτόν πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης” (άρθρ. 10 παρ. 4). Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με βάση τη Δ 2γ/ 14295/16239/23.6.1987 απόφαση – προκήρυξη του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την 14/2.7.1987 προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για την πλήρωση με επιλογή, χωρίς διαγωνισμό, 316 θέσεων του κλάδου Υ.Ε., εκδόθηκε η 958/9.2.1988 απόφαση της Επιτροπής του άρθρ. 8 του ν. 1648/1986, με την οποία, αφού καθορίστηκε το ποσοστό των θέσεων που πρέπει να καλυφθούν από προστατευομένους του πιο πάνω νόμου, τοποθετήθηκε στο καθ`ού η προσφυγή Νοσοκομείο και σε θέση τραπεζοκόμου σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, μεταξύ των άλλων, και η προσφεύγουσα, ως άτομο με ειδικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα πάσχει, σύμφωνα με την 11925/2.12. 1987 γνωμάτευση της Α` βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του π.δ. 611/1977, από αυχεναλγίες – ραχιαλγίες, νόσημα ισάσιμο, και είναι ανάπηρη σε ποσοστό 20%. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 1648/1986, η οποία κονοποιήθηκε στο Νοσοκομείο με το 123/17.2.1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, δεν ασκήθηκε μέσα στην προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρ. 10 του πιο πάνω νόμου αποκλειστική προθεσμία του ενός μήνα, προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, γεγονός που προκύπτει από το 87/5.12.1988 προσκομιζόμενο έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης.

Το καθ`ού η προσφυγή Νοσοκομείο ωστόσο αρνήθηκε να προσλάβει την προσφεύγουσα γιατί, όπως φαίνεται και από την προσβαλλόμενη απόφαση και προβάλλεται με το υπόμνημα που κατέθεσε, έκρινε ότι η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του π.δ. 611/1977 ήταν αόριστη και ότι η προσφεύγουσα δεν θα μπόρεσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα για τα οποία ζήτησε την πρόσληψη – τοποθέτησή της. Ηδη, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται με τηνκ ρινόμενη προσφυγής της, όπως την αναπτύσσει με υπόμνημα, ότι το Νοσοκομείο ήταν υποχρεωμένο, σύμφωνα με το νόμο, να την προσλάβει, έχοντας ως μόνη δυνατότητα την άσκηση, κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρ. 8 του ν. 1648/1986, προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής.

Επειδή το Δικαστήριο, παίρνοντας υπόψη του τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν και εκτιμώντας τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, ειδικότερα δε ότι:

α`) Η προσφεύγουσα τοποθετήθηκε στο καθ`ού η προσφυγή Νοσοκομείο με την 958/9.2.1988 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 1648/1986,

β`) Η τοποθέτηση αυτή είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη – Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο είχε τη δυνατότητα να την προσβάλλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την κοινοποίηση σ`αυτό της πιο πάνω απόφασης, ενώπιον Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, τόσο για λόγους νομιμότητας όσο και για λόγους σκοπιμότητας, ή να ζητήσει την αντικατάσταση της προσφεύγουσας για υπαίτια ή ανυπαίτια ακαταλληλότητα, εφόσον όμως την είχε απασχολήσει τουλάχιστον ένα μήνα,

γ`) το καθ`ού η ρποσφυγή Νοσοκομείο δεν είχε την ευχέρεια να ελέγξει το ίδιο τη νομιμότητα της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 1648/1986, δεδομένου άλλωστε ότι όου ο νομοθέτης θέλησε τον έλεγχο νομιμότητας της τοποθέτησης από τον αρμόδιο για την πρόσληψη φορέα το όρισε ρητά (ν. 1735/1987 άρθρ. 7 παρ. 8 για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα), ο ισχυρισμός του δε, ότι η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Π.Δ. 611/1977 είναι αόριστη, πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελής,

δ`) Η απόφασης της πιο πάνω Επιτροπής κοινοποιήθηκε στο Νοσοκομείο με το 123/17.2.1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, από το 887/5.12.1988 έγγραφο της οποίας προκύπτει αυτό δεν άσκησε την παραπάνω προσφυγή, κρίνει ότι, εσφαλμένα και παρά το νόμο το καθ`ού η προσφυγή Νοσοκομείο αρνήθηκε να προσλάβει την προσφεύγουσα ως άτομο με ειδικές ανάγκες σε θέση τραπεζοκόμου και κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη ρητή αρνητική απόφαση πρέπει να ακυρωθεί κατά το κεφάλαιο που αφορά την προσφεύγουσα ως νομικά πλημμελής κατ`αποδοχή της κρινόμενης προσφυγής, να παραπεμφθεί η παρούσα υπόθεση στο αρμόδιο για την πρόσληψη όργανο του καθ`ού η προσφυγή Νοσοκομείου προκειμένου να εκδώσει θετική, σύμφωνα με τα παραπάνω, απόφαση (πρβλ. ΣτΕ 2091/1984) και να καταδικαστεί αυτό στη δικαστική δαπάνη της προσφεύγουσας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του π.δ. 341/1978, η οποία ανέρχεται το ποσό τνων 10.000 δραχμών.

GreekEnglish