Υποχρέωση του τρίτου που υποσχέθηκε να καταβάλει τη παροχή του οφειλέτη.

Δημοσιευμένη στην (ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2011/178)

Σύμβαση περί παροχής τρίτου.

Λειτουργία της συμβάσεως αυτής.

Στη σύμβαση αυτή ο υποσχόμενος εγγυάται ότι ο τρίτος θα καταβάλλει την παροχή του. Διάκριση από τη σύμβαση σε βάρος τρίτου.

Ο υποσχόμενος βαρύνεται να εκπληρώσει την παροχή σε περίπτωση που δεν την εκπληρώσει ο τρίτος.

Πρόκειται για σύμβαση εγγυοδοσίας που διακρίνεται από τη σύμβαση εγγυήσεως. Τύπος της συμβάσεως αυτής. (βλ. εισαγ. σημ. Κ. Παμπούκη ΕπισκΕμπΔ 2011,180).

GreekEnglish