Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010, Νόμος Κατσέλη) Ρύθμιση οφειλών δανειολήπτη-Διαγραφή χρέους

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Μάρθα Μικροπούλου που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τον Γραμματέα Ευστράτιο Νικολακάκη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 2 Δεκεμβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ : ……, κατοίκου …….., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δημήτριου Τσαγκαλίδη (Α.Μ.:2176).
ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ :

1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Οθωνος αρ.8, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Δανάη Αντωνοπούλου (A.M.:9442) και συμπαραστάθηκαν οι ασκούμενοι δικηγόροι 1…. , 2. …. και 3. ……

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η με αυξ. αριθμ. έκθεσης κατάθεσης …./2011 αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για τους λόγους που επικαλείται στο δικόγραφο της. Δικάσιμος για τη συζήτησή της οποίας ορίσθηκε η …. και μετά από νόμιμη αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης. Κατά την δικάσιμο αυτή και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο, στη σειρά της, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω σημειώνεται.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί καθώς και όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που νόμιμα κατέθεσαν. Ακολούθησε συζήτηση της υπόθεσης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα πρακτικά

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα, και ως παραδεκτά κατ’άρθρα 744,745, 751 ΚΠολΔ συμπληρώθηκε καθόσον ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε Ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 115 παρ.3 ΚΠολΔ) εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ.2 ΚΠολΔ, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής της ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής της προς την πιστώτριά της, που αναφέρεται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί την ρύθμιση του χρέους της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει άλλως την δικαστική ρύθμιση αυτού, με εξαίρεση από την ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας της, αφού ληφθούν υπόψη’ η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει στην αίτησή της με σκοπό την κατά ένα μέρος απαλλαγή της από αυτό.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της

α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τον διαμεσολαβητή δικηγόρο Τσαγκαλίδη Δημήτριο (A.M.: 2176 )

β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ.1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και

γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρο 13 παρ.2 του ν. 3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση μετά:

α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μετέχουσας πιστώτριας και

β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ.2 και 4 ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ. Και η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8, 9 παρ.2 και 11 του ν. 3869/2010.

Με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσης στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, το δε γεγονός της περιέλευσής της σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της είναι ερευνητέο κατά την εξέταση της ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης. Επομένως πρέπει να εξεταστεί ως προς την τελευταία (βασιμότητα) μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζήτησης και δεδομένου ότι δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός, καθότι η πιστώτρια δεν αποδέχτηκε το σχέδιο διευθέτησης της αιτούσης εντός του διμήνου από την υποβολή της αίτησης.

Η πιστώτρια καθ΄ής, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά και ανέπτυξε πληρέστερα με τις νομότυπα κατατεθείσες προτάσεις της, υπέβαλε την ένσταση της ανειλικρινούς δηλώσεως των εισοδημάτων της αιτούσης εκ του λόγου ότι δεν δηλώνει το ποσό αποζημίωσης απόλυσης που δικαιούται να λάβει, την αξίωση διατροφής από τον πρώην σύζυγο της , ως και το επίδομα ανεργίας που ελάμβανε ως άνεργη από τον ΟΑΕΔ. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3869/2010, επιβάλλεται από τον οφειλέτη το καθήκον για ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων και εισοδημάτων καθ’όλο το διάστημα της διαδικασίας ρύθμισης , που αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης του άρθρ. 4 παρ.1 .

Ειδικότερες μορφές του καθήκοντος αυτού αποτελούν οι υποχρεώσεις για ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις καταστάσεις του άρθρου 4 παρ.1 ήτοι, μεταξύ των άλλων, στην κατάσταση εισοδημάτων και περιουσίας, αλλά και για αλήθεια του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης-του άρθρου 4 παρ.2β. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών, εφόσον έγινε από δόλο η βαριά αμέλεια έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης ρύθμισης. Για να επέλθουν ωστόσο οι δυσμενείς κυρώσεις σε βάρος του οφειλέτη θα πρέπει οι ατελείς δηλώσεις του να είναι πρόσφορες να μειώσουν την ικανοποίηση των πιστωτών (Α. Κρητικός, ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 157. Ειρ.Πατρ. 2/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εν προκειμένω η παραπάνω ένσταση είναι νόμιμη θεμελιώνεται στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 Ν.3869/2010 και θα πρέπει να εξετασθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ενόρκου καταθέσεως της μάρτυρος απόδειξης στο ακροατήριο που η κατάθεση της περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δίκης. Από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν ως και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα γεννηθείσα το έτος ….. τυγχάνει διαζευγμένη και μητέρα δύο τέκνων, ενός ανηλίκου που γεννήθηκε το έτος…..και ενός ενηλίκου που γεννήθηκε το έτος ….., φοιτά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τον κύκλο των πανεπιστημιακών του σπουδών. Ο τελεσθείς γάμος της, στις …. στη Θεσσαλονίκη ,με τον …. λύθηκε με την με αριθμό …./2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και το υπ’αρίθμ. …../2007 διαζευκτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Ακολούθως αποδεικνύεται ότι με το από …… ιδιωτικό συμφωνητικό που συνετάγη, μεταξύ αυτής και του πρώην συζύγου της και συνοδεύει την αίτηση (κοινή) εκδόσεως διαζυγίου, ο πρώην σύζυγος της , ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει ως διατροφή για τις ανάγκες των τότε ανηλίκων τέκνων του, το ποσό των 150,00 ευρώ, για κάθε τέκνο.

Ωστόσο την παραπάνω διατροφή ουδέποτε κατέβαλε. Η παραπάνω παράλειψη αναφοράς του ποσού διατροφής των τέκνων της, που δικαιούνται αυτά με βάση το παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό, δεν συνιστά παράβαση του καθήκοντος αληθείας των εισοδημάτων της αιτούσης ως απορρέει από το άρθρο 10 παρ.1 Ν.3869/2010 ,και τούτο διότι το παραπάνω ποσό δεν αποτελεί εισόδημα της αιτούσης αλλά των τέκνων της ,και δεν υφίσταται διάταξη νόμου που υποχρεώνει τον αιτούντα στην αναφορά των εισοδημάτων των τέκνων του, καθόσον τα τελευταία (τέκνα) δεν είναι υποχρεωμένα σε συνεισφορά στις οικογενειακές δαπάνες.

Ακολούθως δε, η υποχρέωση αναφοράς του ποσού αυτού, προκειμένου να εκτιμηθούν οι βιοτικές ανάγκες της αιτούσας στα πλαίσια των οικογενειακών της αναγκών (ενόψει του ότι η αιτούσα είναι υπόχρεη διατροφής των τέκνων της), η παράλειψη αναφοράς του ποσού αυτού, δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή για την διαμόρφωση της κρίσης των βιοτικών και οικογενειακών της αναγκών, καθόσον στην πραγματικότητα το ανωτέρω ποσό διατροφής δεν καταβλήθηκε ποτέ από τον υπόχρεο, και το κυριότερο όλων η αναληφθείσα υποχρέωση από τον τελευταίο, με το ιδιωτικό συμφωνητικό, δεν αποτελεί τίτλο εκτελεστό για την κήρυξη διαδικασίας εκτέλεσης εις βάρος του. Ακολούθως αποδεικνύεται ότι η αιτούσα κατά το παρελθόν και μέχρι 3.5.2010 εργαζόταν ως υπάλληλος- γραμματέας στην ασφαλιστική εταιρία ……. οπότε και απολύθηκε από την παραπάνω θέση εργασίας. Έκτοτε παρέμεινε άνεργη, εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μέχρι και την 2-5-2011.

Από την παραπάνω εργοδότρια εταιρία έλαβε ως αποζημίωση απόλυσης, κατά τον χρόνο απόλυσης της (2010), το ποσό των 700,00 ευρώ, ποσό που δηλώνεται στην δήλωση φόρου εισοδήματος της 2011, στον αντίστοιχο κωδικό , ως αυτοτελώς φορολογούμενο ποσό ,για την οικονομική χρήση 2010, και επιπροσθέτως έτυχε επιδότησης κατά το ίδιο οικονομικό έτος (2010) από τον ΟΑΕΔ συνολικού ποσό 3.270,00 ευρώ και αντιστοίχως το ποσό αυτό δηλώνεται στην φορολογική δήλωσή της έτους 2011 για την οικονομική χρήση έτους 2010, περαιτέρω δεν αποδεικνύεται ότι η αιτούσα έχει αξίωση για καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης από την εργοδότρια εταιρία της.

Ωστόσο η παράλειψη αναφοράς ,τον παραπάνω εισοδημάτων στην αίτησή της, δεν συνιστά παράβαση του καθήκοντος αληθείας της αιτούσης για τα εισοδήματά της, και αντιστοίχως ανειλικρινή την υπεύθυνη δήλωσή της που συνυποβάλλεται με την αίτηση της , καθόσον κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησής αυτής (άρθρο 4 παρ.1 Ν.3869/2010) ήτοι την 25.7.2011, δεν υφίστανται τα παραπάνω εισοδήματα, ως αληθώς δηλώνεται από την αιτούσα και τούτο αποδεικνύεται από την αντίστοιχη δήλωση φόρου εισοδήματος έτους 2012, για την οικονομική χρήση 2011, που δηλώνει μηδενικά εισοδήματα (το εισόδημά της είναι τεκμαρτό),απορριπτόμενης επί του σημείου τούτου της σχετικής ενστάσεως της καθ’ής ως ουσία αβασίμου. Ακολούθως αποδεικνύεται ότι η αιτούσα υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησής της στον ασφαλιστικό της φορέα ΙΚΑ και απονεμήθηκε σ’αυτή σύνταξη γήρατος μειωμένη από 8.4.2012, χρόνος υποβολής αιτήσεως συνταξιοδότησής της.

Ελάμβανε δε προσωρινή σύνταξη από τον παραπάνω χρόνο, ποσού 400,00 ευρώ, ωστόσο με την με αριθμό …./31.10.2013 απόφαση του Διοικητού του ΙΚΑ απονεμήθηκε σ’αυτή, από 31.10.2013, πλήρης σύνταξη που ανέρχεται στο ποσό των 593,29 ευρώ ,από τον παραπάνω χρόνο και αναμένει πλέον και την έκδοση της επικουρικής συντάξεως, η οποία βεβαίως ως ήκιστα εκτιμάται δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 200,00 ευρώ. Η ίδια έχει υπό την επιμέλεια της το ανήλικο τέκνο της και το τέκνο της που σπουδάζει, και τα έξοδά διαβίωσής της ανάγονται σ’αυτά που προσήκουν σε μονογονεϊκή οικογένεια με τις παραπάνω συνθήκες.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους η αιτούσα είχε αναλάβει το παρακάτω χρέος, καθότι η καθ’ης πιστώτρια δεν προβάλλει ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτού έγινε εντός του τελευταίου έτους, και κατά πλάσμα του νόμου θεωρείται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμο, ωστόσο υπολογίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής καθόσον ο εκτοκισμός του συνεχίζεται. (η καθ’ης τυγχάνει ενέγγυα πιστώτρια, άρθρ 6 παρ.3 Ν.3869/2010). Από την πιστώτρια EUROBANK ERGASIAS. 1. Από την με αριθμό ……σύμβαση στεγαστικού δανείου ήδη οφείλει (χρόνος συζητήσεως της αιτήσεως της το ποσό των 54.574,49 ευρώ (κεφάλαιο 50.090,49, τόκοι 4.484,00 ευρώ), καθόσον η παραπάνω απαίτηση της πιστώτριας αυτής είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια, ήτοι προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας της αιτούσης και ο εκτοκισμός της συνεχίζεται από τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης με επιτόκιο “ενήμερης οφειλής 3,8%, ως σχετικώς προσκομίζονται τα στοιχεία εκτοκισμού από την πιστώτρια καθ’ ης.

Η αιτούσα λόγω της ανεργίας της και του ανεπαρκούς της εισοδήματος, εν όψει του δανεισμού της, αν και μικρός, περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της από το έτος 2011. Και η αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται ένα διαμέρισμα του ανωγείου οικοδομής επί της οδού ………. του Δήμου …., που αποτελεί την κύρια κατοικία της ιδίας και της οικογενείας της, εμβαδού καθαρών 89,72 τ.μ. και μικτών 96,89, με ποσοστό στα κοινόχρηστα μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής 5,30%. Το παραπάνω διαμέρισμά περιήλθε στην κυριότητά της με το με αριθμό …./2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευδοκίας Τσαντήλα-Κλωντήρα, για το οποίο η αιτούσα υποβάλλει αίτημα εξαίρεσής της από την ρευστοποίηση.

Η αντικειμενική αξία του παραπάνω διαμερίσματος ανέρχεται στο ποσό των 134.580,00 ευρώ , ήτοι δεν ξεπερνά τα όρια του αφορολογήτου ποσού για διαζευγμένο με δύο προστατευόμενα μέλη ,ως εν προκειμένω η αιτούσα προσαυξημένο κατά 50% και κατά τούτο το παραπάνω αίτημά της θα πρέπει να γίνει δεκτό. Επομένως συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις ρύθμισης των οφειλών της, κατ’άρθρα 8 παρ.2 και 9 παρ.2 Ν.3869/2010. Ωστόσο επειδή το εισόδημά της κρίνεται ανεπαρκές ενόψει και των λοιπών της υποχρεώσεων, και η κατάσταση αυτή είναι οριστική καθόσον δεν προβλέπεται να βελτιωθεί εντός της προσεχούς πενταετίας θα πρέπει να ορισθούν απευθείας μηδενικές καταβολές από το εισόδημα της κατ’εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ.5 Ν.3869/2010 . Ακολούθως θα ορισθούν απευθείας καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, κατ’άρθρο 9 παρ.2 Ν.3869/2010, με τις οποίες εξοφλείται πλήρως και ολοσχερώς η οφειλή της προς την μοναδική της πιστώτρια.

Έτσι για την διάσωση της κύριας κατοικίας της θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του παραπάνω διαμερίσματος της ήτοι (80%Χ134.589,00) μέχρι το ποσό 107.664,00 ευρώ. Εν προκειμένω η οφειλή της αιτούσης ανέρχεται στο ποσό των 54.574,49 ευρώ (με τον εκτοκισμό της με επιτόκιο ενήμερης οφειλής). Το παραπάνω ποσό θα το καταβάλλει εντός μιας εικοσαετίας ήτοι σε 240 μηνιαίες δόσεις ποσού εκάστης (54.574,49: 240) 227,39 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη το δικαστήριο τη νομική φύση του χρέους (στεγαστικό δάνειο) ,την ηλικία της αιτούσης και των οικονομικών της δυνατοτήτων. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Εν όψει των ανωτέρω θα πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως και κατ’ουσία βάσιμη. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται (άρθρ.8 παρ.6 Ν.3869/2010) .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΟΡΙΖΕΙ απευθείας τις κατ’άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 καταβολές μηδενικές .
ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσης ήτοι ενός διαμερίσματος του ανωγείου οικοδομής επί της οδού …….. του Δήμου ………, εμβαδού καθαρών 89,72 τ.μ. και μικτών 96,89, με ποσοστό στα κοινόχρηστα μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής 5,30%. στην καθ’ής, για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας της το ποσό 227,39 ευρώ μηνιαίως σε 240 μηνιαίες δόσεις, αρχόμενων των καταβολών αυτών από 1.4.2014, και οι εν λόγω καταβολές θα γίνουν εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς, αυτό των πράξεων της κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Θεσσαλονίκη στις 28 Φεβρουαρίου 2014, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει στην καθ’ής, για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας της το ποσό 227,39 ευρώ μηνιαίως σε 240 μηνιαίες δόσεις, αρχόμενων των καταβολών αυτών από 1.4.2014, και οι εν λόγω καταβολές θα γίνουν εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς, αυτό των πράξεων της κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις…. Φεβρουαρίου 2014, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.

GreekEnglish