Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση Τράπεζας από δανειολήπτη – Παραβίαση διατάξεως δικαίου καταναλωτή

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Στυλιανή Μαραγκού την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως, Δέσποινας Μεντη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 18-11-2014 , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ-ΑΣΚΗΣΑΣΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ :………… κάτοικος Θεσσαλονίκης που παραστάθηκε αυτοπροσώπως. ΚΑΘΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ – ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ: Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Αμερικής αρθμ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Παπαϊωάννου.

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ….. ανακοπή της με αρθμ. καταθ. …../2012 η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 11-10-2013 καθώς οι από ……πρόσθετοι λόγοι ανακοπής με αρθμ. Καταθ……../2014 ,οι οποίοι προσδιορίστηκαν για την αναφερόμενη παραπάνω δικάσιμο . Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη ανακοπή, η ανακόπτουσα ζητεί για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή της και στους πρόσθετους λόγους , να ακυρωθεί η με αρθμ. …./2012 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών και να καταδικαστεί η καθης στη δικαστική της δαπάνη. Η ανακοπή, αρμόδια φέρεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου που είναι καθύλην και κατά τόπο αρμόδιο ( άρθρα 625,636,584 Κ.ΠΟΛ.Δ) και δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών των πιστωτικών τίτλων και όχι με την τακτική διαδικασία με την οποία εισήχθη (άρθρα 591 παρ. 2 και 635-644 του Κ.ΠΟΛ.Δ) (« ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» Χ. Παπαδάκης, εκδ. 2012 παρ. 47 1.4).

Η ανακοπή είναι παραδεκτή αφού ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα κατ’άρθρο 632 παρ. 1 του ΚΠΟΛ.Δ. Συγκεκριμένα, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στην ανακόπτουσα την 26-11-2012 όπως προκύπτει από την με αρθμ. …… /26-11-2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Θεοδώρα Σαρβανάκη ενώ το δικόγραφο της κρινόμενης ανακοπής επιδόθηκε στην καθής την 14-12-2012 όπως προκύπτει από την με αρθμ. …./2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, Νικόλαο Κατσιβάρδα .

Πρέπει, συνεπώς, να γίνουν δεκτή η ανακοπή κατά το τυπικό της μέρος και να ερευνηθεί περαιτέρω κατά τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της. Περαιτέρω, η ανακόπτουσα με τους με αρθμ. καταθ…../2014 πρόσθετους λόγους επί της παραπάνω ανακοπής ζητεί την ακύρωση της επίδικης διαταγής πληρωμής, για τους λόγους που διαλαμβάνει συμπληρωματικά στο δικόγραφο της. Αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγονται επίσης για να συζητηθούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πρόσθετοι λόγοι της ανακοπής κατά την ως άνω διαδικασία των πιστωτικών τίτλων.

Περαιτέρω, το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων ανακοπής επιδόθηκε στην καθής 10-10-2014 (βλ. την με αρθμ. …./2014 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Δέσποινα Ρέππα ) δηλαδή εντός της νόμιμης προθεσμίας, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 585 παρ. 2 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και επί της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής (βλ. ΑΠ 298/2010) και πρέπει να διαταχθεί η συνεκδίκασή τους με την ανακοπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ. 1, 246, 585 παρ. 2 εδ. β και 632 παρ. 1 του ΚΠολΔ και να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων τους.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 128/1975 επιβάλλεται εισφορά σε βάρος κάθε είδους πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα ανερχόμενη σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις ετησίως επί του ετήσιου ύψους των εντός εκάστου ημερολογιακού έτους μηνιαίων υπολοίπων χορηγούμενων από αυτά δανείων πάσης φύσεως ή πιστώσεων, περιλαμβανομένων των πιστώσεων προς τις τράπεζες και το δημόσιο.

Εντούτοις, είναι δυνατή η μετακύλιση της εν λόγω εισφοράς στον δανειολήπτη με σχετική συμφωνία, βάσει της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας, καθώς τούτο δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 128/1975 ούτε απαγορεύεται από άλλη διάταξη (ΑΠ 430/2005, ΕλλΔνη 2005.802,ΕφΑΘ 1558/2007, ΕλλΔνη 2007.902).

Ωστόσο, ο ανατοκισμός της εισφοράς αυτής δεν είναι νόμιμος, διότι τόσο κατά το προϊσχύσαν (άρ. 8 περ. 6 του ν. 1983/1980 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 289/1980 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής) όσο και κατά το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς (άρ. 12 ν. 2601/1998, άρ. 30 και 47 ν. 2789/2000, άρ. 42 ν. 3259/2004 και άρ. 39 του ν. 3259/2004) ο ανατοκισμός επιτρέπεται μόνο επί των καθυστερούμενων τόκων και όχι επί φόρων, προμηθειών ή άλλων εισφορών (ΑΠ 1782/2002, Ελλ Δνη 2002.1430, Εφ Λαμ 124/2007, Αρμ 2007.1190).

Με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής και τον πέμπτο λόγο των πρόσθετων λόγων ως προς την κύρια βάση του , η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η επιδικασθείσα με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής απαίτηση ενσωματώνει το ποσό της εισφοράς του Ν. 128/1975 στο ποσό του τόκου και υπολογίζει επί του αθροίσματος τόκο προβαίνοντας έτσι σε παράνομη τοκοποίηση αυτών.

Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας και συνεπώς θα πρέπει να ερευνηθεί η ουσιαστική του βασιμότητα. Από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα και την όλη διαδικασία αποδεικνύονται τα παρακάτω: Με βάση την από ………. αίτηση -σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας η καθης εξέδωσε την με αριθμ. …………… πιστωτική κάρτα .

Η καθής κατήγγειλε στις ………. την παραπάνω σύμβαση και την επέδωσε νόμιμα στη ανακόπτουσα ( βλ.την με αρθμ. ……/9-9-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Σπύρου Σούσκα ) διότι η ανακόπτουσα δεν τήρησε τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της προς την καθης . Στην συνέχεια με αίτηση της καθης τράπεζας εκδόθηκε η με αριθμ……../2012 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών βάσει της οποίας η ανακόπτουσα υποχρεώθηκε να καταβάλλει στη καθης το ποσό των 11.307,136 με τους τόκους και τα έξοδα.

Η εισφορά του ν. 128/1975 νομίμως μεν μετακυλίθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας λόγω σχετικής συμφωνίας με την καθης, πλην όμως παρανόμως ανατοκίζεται μαζί με τους οφειλόμενους τόκους κεφαλαίου, καθόσον οι Τράπεζες δικαιούνται να υπολογίζουν λογιστικώς τόκους επί καθυστερούμενων τόκων από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης [ανατοκισμός], με την στενή έννοια και όχι τόκους επί προμηθειών, εξόδων και εισφορών που ενυπάρχουν στη σύμβαση. Από την ….. αίτηση -σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας και τους προσκομιζόμεους λογαριασμούς συνάγεται ότι η καθής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της σύμβασης κάθε φορά που χρέωνε τόκους πάσης φύσης κεφαλαιοποιούσε την εισφορά του ν. 128/75 και ανατόκιζε τα ποσά (αφού στο κάθε φορά προκύπτον υπόλοιπο κεφάλαιο υπολόγιζε τόκους (εκτοκισμός) περιέχοντες και στο ποσό εισφοράς του ν. 128/75, στο νέο δε προκύπτον εκάστοτε κεφάλαιο υπολόγιζε νέους τόκους περιέχοντες και εισφορά (εκτοκισμός και ανατοκισμός της εισφοράς), γεγονός που δεν αμφισβητείται από την καθης.

Συνακόλουθα, πρέπει να γίνει δεκτός ο παραπάνω λόγος στην ουσία του με συνέπεια η ακυρότητα του επιμέρους αυτού κονδυλίου να επηρεάζει την αποδεικτικότητα με έγγραφα αλλά και το εκκαθαρισμένο του συνόλου της απαίτησης αφού από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της καθ’ης που αφορά στο λογαριασμό που τηρήθηκε για την εξυπηρέτηση της ως άνω σύμβασης, δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των επιμέρους ποσών, με συνέπεια την αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού ποσού της απαίτησης της καθ’ης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε μη νόμιμα και είναι ως εκ τούτου ακυρωτέα, καθώς δεν συνέτρεχε η θετική προϋπόθεση έγγραφης απόδειξης της πραγματικής απαίτησης της καθ’ης κατά της ανακόπτουσας.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη ανακοπή παρελκόμενης της εξέτασης των λοιπών λόγων, να γίνει δεκτή η ανακοπή και οι πρόσθετοι λόγοι και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αρθμ. …../2012 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών. Τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας πρέπει κατόπιν νόμιμου σχετικού αιτήματος (άρθρο 176 ΚΠολΔ) να επιβληθεί σε βάρος της καθής λόγω της ήττας της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την με αρθμ. καταθ. /2012 ανακοπή καθώς και τους με αρθμ καταθ. /2014 πρόσθετους λόγους ανακοπής αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους.

Ακυρώνει την με αριθ. …../2012 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών .
Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας σε βάρος της καθ’ ης την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200€).
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και σε δημόσια συνεδρίαση στις -3-2015
Η ΕΙΡΗΝΟΔΊΚΗΣ

GreekEnglish