Εργατικό – Αποδοχές ξενοδοχουπαλλήλων- Επίσχεση εργασίας.

Σύνοψη:

ΜονΠρωτΘες/νικης 16313/2014.

Εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο. Διαφορές αποδοχών, νυκτερινά, αργίες, επίσχεση εργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16313/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευανθία Αντωνάκη, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από τη γραμματέα Βασιλική Μπλέτσου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 18η Φεβρουαρίου 2014 για να δικάσει τις με αριθ. καταθέσεως …/18-7-2012 και …/11-11- 2013 αγωγές εργατικής διαφοράς, μεταξύ :

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) …, 2) …, 3) …, 4) …, 5) …, 6) …, 7) …, 8) … 9) …, που παραστάθηκαν η δεύτερη δια και οι λοιποί μετά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Δημητρίου Τσαγκαλίδη (A.M. ΔΣΘ 2176), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στο Δήμο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγόντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι με αριθ. καταθέσεως …/18-7-2012 (υπό στοιχείο α’) και …/11-11-2013 (υπό στοιχείο β’) αγωγές που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν, λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους, αλλά και γιατί έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ παράλληλα επέρχεται μείωση των εξόδων της (άρθρα 31, 246, 285 ΚΠολΔ).

Από τις υπ αριθ. …/20-7-2012 και …/13-11-2013 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αστεριού Γεωργούδα, που προσκομίζουν και επικαλούνται νόμιμα οι ενάγοντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο των υπό κρίση αγωγών με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς προσδιορισθείσα δικάσιμο της 20-5-2013 (αναφορικά με την α’ συνεκδικαζόμενη αγωγή) και της 18-2-2014 (αναφορικά με την β’ συνεκδικαζόμενη αγωγή) επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εναγομένη.

Κατά την προαναφερόμενη δικάσιμο της 20-5-2013 η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε, με σημείωση στο οικείο πινάκιο, για τη δικάσιμο της 18-2-2014, κατά την οποία όμως η εναγομένη δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, στο οποίο είχε μεταφερθεί. Συνεπώς, πρέπει να δικασθεί ερήμην, η διαδικασία, ωστόσο, θα προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 672 ΚΠολΔ).

Με την υπό στοιχείο α’ κρινόμενη αγωγή τους, όπως το περιεχόμενο της παραδεκτά διορθώθηκε και το αίτημά της τράπηκε εν μέρει σε αναγνωριστικό, με δήλωση του πληρεξουσίου τους δικηγόρου στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, η οποία επαναλαμβάνεται με τις έγγραφες προτάσεις τους, οι ενάγοντες εκθέτουν ότι προσλήφθηκαν από την εναγομένη εταιρία, η οποία διατηρεί και εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο …, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, στις αναφερόμενες ημεροχρονολογίες, προκειμένου να εργαστούν με τις αναφερόμενες ειδικότητες, αμειβόμενοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας.

Ότι παρά τη συμφωνία τους για πενθήμερη εβδομαδιαία και οκτάωρη ημερήσια εργασία, με κυλιόμενο ωράριο, η εναγομένη τους υποχρέωνε να εργάζονται καθημερινά, καθώς και τις Κυριακές και αργίες για περισσότερες από οκτώ ώρες ημερησίως, συμπεριλαμβανομένης και νυχτερινής εργασίας, κατά τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην αγωγή.

Ότι η εναγομένη καθυστερούσε αδικαιολόγητα την καταβολή των αποδοχών τους (μισθού, δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, επιδόματος ΔΕΘ), ενώ δεν τους κατέβαλε επίδομα πολυετίας και πρόσθετη αμοιβή για τη νυχτερινή εργασία τους, την εργασία τους κατά τις Κυριακές και τις αργίες και για τις ώρες υπερεργασίας και υπερωρίας, με αποτέλεσμα να προβούν σε επίσχεση εργασίας, ο 3ος από 16-2-2012, ο 4ος από 25-1-2012 και οι 1η, 2η, 5ος, 6ος, τη, 8η και 9ος από 23-12-2011, στην οποία εξακολουθούν να τελούν.

Ότι η 1η ενάγουσα, με το από 6-8-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό ανέστειλε την επίσχεση εργασίας, με τη συμφωνία ότι η εναγομένη θα της καταβάλει κάθε ημέρα το ποσό των 36,00 ευρώ, ωστόσο η εναγομένη δεν τήρησε την ανωτέρω συμφωνία τους και κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας της στις 28-2- 2013. Ότι ο 6ος ενάγων, με το από 8-10-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό ανέστειλε την επίσχεση εργασίας με τη συμφωνία ότι η εναγομένη θα του καταβάλει ημερησίως το ποσό των 50,00 ευρώ, ωστόσο η εναγομένη παρέβη τη συμφωνία τους αυτή και τον έθεσε σε αναγκαστική άδεια από 15-1-2013 έως 10-2-2013 και ο ενάγων προέβη εκ νέου σε επίσχεση εργασίας, από 8-2-2013 και εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση επίσχεσης εργασίας. Με βάση τα παραπάνω, ζητούν:

1) Να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει:

α) στην 1η το συνολικό ποσό των 18.327,24 ευρώ, που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Φεβρουαρίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011, αμοιβή για την εργασία της κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή της απασχόληση, καθώς και επίδομα πολυετίας, άλλως, επικουρικά, το ποσό των 18.268,14 ευρώ (στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό ότι δικαιούται επίδομα πολυετίας και της επιδικαστούν διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών),

β) στη 2η το συνολικό ποσό των 19.129,66 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Φεβρουαρίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011 καθώς και επίδομα πολυετίας, άλλως, επικουρικά, το ποσό των 16.318,48 ευρώ (στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό ότι δικαιούται επίδομα πολυετίας και της επιδικαστούν διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών),

γ) στον 3° το συνολικό ποσό των 19.476,40 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Μαΐου 2011 έως και Φεβρουαρίου 2012, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας 2011, αποδοχές αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011,

δ) στον 4° το συνολικό ποσό των 10.316,33 ευρώ, που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Νοεμβρίου 2011 έως και Ιανουαρίου 2012, επίδομα αδείας και αποδοχές αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011, αμοιβή για την εργασία του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση, καθώς και επίδομα πολυετίας, άλλως, επικουρικά, το ποσό των 10.653,31 ευρώ (στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό ότι δικαιούται επίδομα πολυετίας και του επιδικαστούν διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών),

ε) στον 5° το συνολικό ποσό των 18.434,11 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας και αποδοχές αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011, στ) στον 6° το συνολικό ποσό των 17.784,06 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Απριλίου έως και Δεκεμβρίου 2011, δώρο Χριστουγέννων 2011 και διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβαλλομένων αποδοχών,

ζ) στην 7η το ποσό των 18.446,60 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011, καθώς και αμοιβή για την εργασία της κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή της απασχόληση,

η) στην 8η το ποσό των 14.799,66 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Απριλίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2011, επίδομα αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011 και διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβαλλομένων αποδοχών και

θ) στον 9° το ποσό των 17.549,98 ευρώ, που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Φεβρουαρίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011, αμοιβή για την εργασία του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση, καθώς και επίδομα πολυετίας, άλλως, επικουρικά, το ποσό των 15.502,40 ευρώ (στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό ότι δικαιούται επίδομα πολυετίας και του επιδικαστούν διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών).

2) Να αναγνωριστεί ότι η εναγομένη οφείλει να καταβάλει: στην 1η το συνολικό ποσό των 18.670,27 ευρώ, που αφορά αποδοχές υπερημερίας από τον Ιανουάριο 2012 έως και 28-2-2013 (ημερομηνία απόλυσης), επίδομα ΔΕΘ 2012, δώρο Πάσχα 2012, επίδομα αδείας 2012, δώρο Χριστουγέννων 2012 και δώρο Πάσχα 2013,

β) στη 2η το συνολικό ποσό των 27.980,06 ευρώ που αφορά αμοιβή για την εργασία της κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή της απασχόληση και αποδοχές υπερημερίας από τον Ιανουάριο 2012 έως και 20-5-2013 (ημερομηνία συζήτησης της αγωγής), επίδομα ΔΕΘ 2012, δώρο Πάσχα 2012, επίδομα αδείας 2012, δώρο Χριστουγέννων 2012 και δώρο Πάσχα 2013,

γ) στον 3° το συνολικό ποσό των 39.695,02 ευρώ που αφορά επίδομα πολυετίας, αμοιβή για την εργασία του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση και αποδοχές υπερημερίας από τον Μάρτιο 2012 έως και 20-5-2013 (ημερομηνία συζήτησης της αγωγής), επίδομα ΔΕΘ 2012, δώρο Πάσχα 2012, επίδομα αδείας 2012, δώρο Χριστουγέννων 2012 και δώρο Πάσχα 2013, άλλως, επικουρικά, το ποσό των 32.356,10 ευρώ (στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό ότι δικαιούται επίδομα πολυετίας και του επιδικαστούν διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών),

δ) στον 4° το συνολικό ποσό των 27.340,42 ευρώ, που αφορά αποδοχές υπερημερίας από τον Φεβρουάριο 2012 έως και 20-5-2013 (ημερομηνία συζήτησης της αγωγής), επίδομα ΔΕΘ 2012, δώρο Πάσχα 2012, επίδομα αδείας 2012, δώρο Χριστουγέννων 2012 και δώρο Πάσχα 2013,

ε) στον 5° το συνολικό ποσό των 39.269,20 ευρώ που αφορά επίδομα πολυετίας, αμοιβή για την εργασία του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση και αποδοχές υπερημερίας από τον Ιανουάριο 2012 έως και 20-5-2013 (ημερομηνία συζήτησης της αγωγής), επίδομα ΔΕΘ 2012, δώρο Πάσχα 2012, επίδομα αδείας 2012, δώρο Χριστουγέννων 2012 και δώρο Πάσχα 2013, άλλως, επικουρικά, το ποσό των 36.383,69 ευρώ (στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό ότι δικαιούται επίδομα πολυετίας και του επιδικαστούν διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών),

στ) στον 6° το συνολικό ποσό των 40.745,50 ευρώ που αφορά αμοιβή για την εργασία του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση και αποδοχές υπερημερίας από τον Ιανουάριο 2012 έως και 20-5-2013 (ημερομηνία συζήτησης της αγωγής), επίδομα ΔΕΘ 2012, δώρο Πάσχα 2012, επίδομα αδείας 2012, δώρο Χριστουγέννων 2012 και δώρο Πάσχα 2013, ζ) στην 7η το ποσό των 32.365,27 ευρώ που αφορά επίδομα πολυετίας και αποδοχές υπερημερίας από τον Ιανουάριο 2012 έως και 20-5-2013 (ημερομηνία συζήτησης της αγωγής), επίδομα ΔΕΘ 2012, δώρο Πάσχα 2012, επίδομα αδείας 2012, δώρο Χριστουγέννων 2012 και δώρο Πάσχα 2013 άλλως, επικουρικά, το ποσό των 29.806,88 ευρώ (στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό ότι δικαιούται επίδομα πολυετίας και της επιδικαστούν διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών), η) στην 8η το ποσό των 41.395,38 ευρώ που αφορά αμοιβή για την εργασία της κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή της απασχόληση καθώς και αποδοχές υπερημερίας από τον Ιανουάριο 2012 έως και 20-5-2013 (ημερομηνία συζήτησης της αγωγής), επίδομα ΔΕΘ 2012, δώρο Πάσχα 2012, επίδομα αδείας 2012, δώρο Χριστουγέννων 2012 και δώρο Πάσχα 2013 και θ) στον 9° το ποσό των 21.530,37 ευρώ, που αφορά αποδοχές υπερημερίας από τον Ιανουάριο 2012 έως και 20-5-2013 (ημερομηνία συζήτησης της αγωγής), επίδομα ΔΕΘ 2012, δώρο Πάσχα 2012, επίδομα αδείας 2012, δώρο Χριστουγέννων 2012 και δώρο Πάσχα 2013, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε επιμέρους αγωγικό κονδύλιο κατέστη απαιτητό, άλλως από την επίδοση της αγωγής.

Επικουρικώς, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας τους κριθούν άκυρες, ζητούν να υποχρεωθεί και να αναγνωριστεί, αντίστοιχα, ότι η εναγομένη οφείλει να τους καταβάλει τα ανωτέρω ποσά, με τ ς ειδικότερες διακρίσεις των επιμέρους κονδυλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις TOL αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού κατέστη πλουσιότερη σε βάρος της —ερ ουσίας τους χωρίς νόμιμη αιτία, δεδομένου ότι θα κατέβαλε τα ποσά αυτά σε οποιονδήποτε υπάλληλο απασχολούσε για το ίδιο χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους.

Τέλος, ζητούν να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα και να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική τους δαπάνη. Με την υπό στοιχείο β’ κρινόμενη αγωγή τους, όπως το αίτημά της τράπηκε στο σύνολο του σε αναγνωριστικό, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου πριν από την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο που περιλαμβάνεται στις έγγραφες προτάσεις τους, οι ενάγοντες επαναλαμβάνουν τα εκτιθέμενα στην υπό στοιχείο α’ αγωγή τους και ζητούν να αναγνωριστεί ότι η εναγομένη οφείλει να τους καταβάλει τα εξής: στην 1η το ποσό των 2.899,65 ευρώ που αφορά αμοιβή για την εργασία της κατά τις Κυριακές και αργίες, νυχτερινή εργασία και αμοιβή για την υπερωριακή της απασχόληση κατά το διάστημα αναστολής της επίσχεσης εργασίας της, καθώς και αποδοχές και επίδομα αδείας 2013, στη 2η το ποσό των 13.128,57 ευρώ, στον 3° το ποσό των 17.147,55 ευρώ, στον 4° το ποσό 15.514,46 ευρώ, στον 5° το ποσό των 16.043,06 ευρώ, που αφορούν αποδοχές υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2013 έως και τη συζήτηση της αγωγής (Φεβρουάριος 2014), καθώς και επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων 2013, στον 6° το ποσό των 20.075,06 ευρώ που αφορά αποδοχές υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2013 έως και τη συζήτηση της αγωγής (Φεβρουάριος 2014), επίδομα αδείας 2013, δώρο Χριστουγέννων 2013, αμοιβή για την εργασία του κατά τις Κυριακές και αργίες κατά το διάστημα αναστολής της επίσχεσης εργασίας του και αποδοχές και επίδομα αδείας για το διάστημα που του χορήγησε αναγκαστική άδεια, στην 7η το ποσό των 14.619,57 ευρώ, στην 8η το ποσό των 13.274,00 ευρώ και στον 9° το ποσό των 11.557,67 ευρώ, που αφορούν αποδοχές υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2013 έως και τη συζήτηση της αγωγής (Φεβρουάριος 2014), καθώς και επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων 2013, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε επιμέρους αγωγικό κονδύλιο κατέστη απαιτητό, άλλως από την επίδοση της αγωγής.

Επικουρικώς, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας τους κριθούν άκυρες ζητούν να υποχρεωθεί και να αναγνωριστεί, αντίστοιχα, ότι η εναγομένη οφείλει να τους καταβάλει τα ανωτέρω ποσά, με τις ειδικότερες διακρίσεις των επιμέρους κονδυλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού κατέστη πλουσιότερη σε βάρος της περιουσίας τους χωρίς νόμιμη αιτία, δεδομένου ότι θα κατέβαλε τα ποσά αυτά σε οποιουσδήποτε υπαλλήλους απασχολούσε για το ίδιο χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους. Τέλος, ζητούν να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική τους δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, οι ανωτέρω αγωγές αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρονται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 14 παρ. 2, 16 παρ. 2, 25 παρ. 2, 664 έως 676 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 71, 174, 180, 281, 325, 341, 345, 346, 349, 350, 361, 648, 649, 653, 655, 656, 669, 914, 932 ΑΚ, 69, 176, 904, 907, 908 ΚΠολΔ, Ν. 2874/2000 και Ν. 3385/2006, ΥΑ 8900/1946, ΥΑ 25825/1951 και ΒΔ 748/1966 και 69, 176, 907, 908 ΚΠολΔ.

Ωστόσο, η επικουρική βάση των αγωγών, που, με την επίκληση των ίδιων πραγματικών περιστατικών, επιχειρείται να θεμελιωθεί στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι αόριστη και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της, για το λόγο ότι ενόψει της επικουρικής φύσης της αγωγής αδικαιολογήτου πλουτισμού, η τελευταία παρέχεται μόνο όταν ελλείπουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση αγωγής από τη σύμβαση (ή την αδικοπραξία), περαιτέρω, δε, οι ενάγοντες δεν επικαλούνται ακυρότητα των συμβάσεων εργασίας τους, έτσι ώστε οι αξιώσεις τους από την παροχή της εργασίας να μπορούν να θεμελιωθούν στις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ., αντίθετα, στηρίζουν αυτές στην ύπαρξη έγκυρων συμβάσεων εργασίας (ΟλΑΠ 23/2003 ΕΕργΔ 2004.423, ΑΠ 813/2002 ΧρΙΔ 2002.695, ΕφΘεσ 102/2001 Αρμ. 2001.523).

Πρέπει, επομένως, οι συνεκδικαζόμενες αγωγές να ερευνηθούν περαιτέρω ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα, δεδομένου ότι, μετά την τροπή του αιτήματος σε αναγνωριστικό, δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος αποδείξεως, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, όλων των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη όλα ανεξαιρέτως, είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μεταξύ των οποίων η υπ’ αριθ. …/9-10-2012 ένορκη βεβαίωση των μαρτύρων …, που λήφθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … (βλ. την υπ’ αριθ. …/4-10-2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης …, με επιμέλεια του ενάγοντος, καθώς και από τα ϊ δόγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως άρθρο 336 παρ. 3 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η εναγομένη εταιρία διατηρεί και εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο …, που βρίσκεται στο …. στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενάγοντες προσλήφθηκαν από την εναγομένη, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ως εξής: η 1η (έγγαμη με ένα τέκνο και με τετραετή προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη) στις 3-6-2008 ως καμαριέρα, η 2η (έγγαμη με δύο τέκνα) την 1-7-1992 ως καμαριέρα, η ο 3ος (έγγαμος με δύο τέκνα, πτυχιούχος Μέσης Τουριστικής Σχολής) την 1-1-1987 ως υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), ο 4ος (έγγαμος, πτυχιούχος Μέσης Τουριστικής Σχολής) στις 23-5-2011 ως υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), ο 5ος (έγγαμος με ένα τέκνο, πτυχιούχος Σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ) τον Απρίλιο 1991 ως υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), ο 6ος (έγγαμος με ένα τέκνο και με δεκαετή προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη) στις 13-9-1997 ως οδηγός, η 7η (έγγαμη με ένα τέκνο, πτυχιούχος Μέσης Τουριστικής Σχολής) στις 6- 12-1986 ως υπάλληλος γραφείου (γραμματέας), η 8η (έγγαμη με δύο τέκνα, πτυχιούχος Μέσης Τουριστικής Σχολής) την 1-9-2007 ως μάγειρας Β’ και ο 9ος (έγγαμος με ένα τέκνο) στις 25-5-1999 ως εργάτης.

Κατά την πρόσληψή τους συμφωνήθηκε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για πέντε ημέρες εβδομαδιαίως, με κυλιόμενο ωράριο (λόγω της φύσεως της εργασίας τους) οκτώ ωρών ημερησίως, αμειβόμενοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας και των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας, αντίστοιχα. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να λαμβάνουν ετησίως επίδομα ΔΕΘ (Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης), του οποίου η καταβολή είχε προβλεφθεί από το έτος 1966 σε όλους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέρχονταν στο ποσό των 100,00 ευρώ. Ωστόσο η εναγομένη, παρά τη συμφωνία τους για πενθήμερη εβδομαδιαία και οκτάωρη ημερήσια εργασία, υποχρέωνε τους ενάγοντες να εργάζονται καθημερινά για περισσότερες ώρες, συμπεριλαμβανομένων και των νυχτερινών, καθώς και τις Κυριακές και τις αργίες, χωρίς να τους καταβάλλει την αναλογούσα πρόσθετη αμοιβή για την εργασία τους αυτή.

Αποδείχθηκε, περαιτέρω, ότι από το Δεκέμβριο του 2010 η εναγομένη σταμάτησε να είναι συνεπής ως προς την καταβολή των αποδοχών των εναγόντων, με αποτέλεσμα, τον Δεκέμβριο του 2011 να τους οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές από τον Δεκέμβριο του 2010, επιδόματα αδείας, δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα ΔΕΘ. Έτσι, οι ενάγοντες προέβησαν σε επίσχεση εργασίας, οι 1η, 2η, 5ος, 6ος, 7η, 8η και 9ος στις 23- 12-2011 (βλ. την από 20-12-2011 εξώδικη δήλωσή τους προς την εναγομένη), ο 3ος στις 16-2-2012 (βλ. την από 14-2-2012 εξώδικη δήλωσή του προς την εναγομένη) και ο 4ος στις 25-1-2012 (βλ. την από 24-1-2012 εξώδικη δήλωσή του προς την εναγομένη), ζητώντας την εξόφληση των οφειλομένων.

Στη συνέχεια, η 1η ενάγουσα, κατόπιν συμφωνίας με την εναγομένη, η οποία περιλαμβάνεται στο από 6-8-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό, ανέστειλε την επίσχεση εργασίας, καθώς η εναγομένη συνομολόγησε την οφειλή της και παράλληλα δήλωσε ότι θα της καταβάλει το ποσό των 36,00 ευρώ για κάθε ημέρα εργασίας της, πλην όμως η τελευταία δεν τήρησε την ανωτέρω συμφωνία τους και, αφού την έθεσε σε αναγκαστική άδεια από 16-1-2013 έως 24-2-2013, κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας της στις 28-2-2013.

Ομοίως και ο 6ος ενάγων, κατόπιν συμφωνίας με την εναγομένη που περιλαμβάνεται στο από 8-10-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό, ανέστειλε την επίσχεση εργασίας με τη συμφωνία ότι η εναγομένη θα του καταβάλει το ποσό των 50,00 ευρώ για κάθε ημέρα εργασίας του και θα γίνεται η εκκαθάριση και εξόφληση του υπολοίπου των αποδοχών του στο τέλος εκάστου μηνός. Ωστόσο η εναγομένη παρέβη τη συμφωνία τους αυτή και τον έθεσε σε αναγκαστική άδεια από 15-1-2013 έως 10-2-2013, με αποτέλεσμα ο ενάγων να προβεί εκ νέου σε επίσχεση εργασίας, από 8-2- 2013. Μετά την άσκηση της αρχικής επίσχεσης εργασίας τους, η εναγομένη εξόφλησε με τμηματικές καταβολές προς τους ενάγοντες, μέρος των οφειλών της προς αυτούς και ειδικότερα:

1) Στην 1η ενάγουσα εξόφλησε τις οφειλόμενες αποδοχές των μηνών Δεκεμβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2011 και μέρος του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ποσού 1.037,70 ευρώ (μικτά), το επίδομα αδείας 2010, το δώρο Χριστουγέννων 2010 και το δώρο Πάσχα 2011.

2) Στην 2η ενάγουσα εξόφλησε τις οφειλόμενες αποδοχές των μηνών Δεκεμβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2011 και μέρος του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ποσού 312,19 ευρώ (μικτά), το επίδομα αδείας 2010, το δώρο Χριστουγέννων 2010 και το δώρο Πάσχα 2011.

3) Στον 3° ενάγοντα εξόφλησε τις οφειλόμενες αποδοχές του έως και τον Απρίλιο του 2011 και μέρος του μηνός Μαΐου 2011, ποσού 1.202,67 ευρώ (μικτά) και το δώρο Πάσχα 2011.

4) Στον 4° ενάγοντα εξόφλησε τις οφειλόμενες αποδοχές του έως και τον Οκτώβριο του 2011 και μέρος του μηνός Νοεμβρίου 2011, ποσού 1.194,50 ευρώ (μικτά).

5) Στον 5° ενάγοντα εξόφλησε τις οφειλόμενες αποδοχές του έως και τον Φεβρουάριο του 2011 και μέρος του μηνός Μαρτίου 2011, ποσού 681,42 ευρώ (μικτά), το επίδομα αδείας 2010, το δώρο Χριστουγέννων 2010 και το δώρο Πάσχα 2011.

6) Στον 6° ενάγοντα εξόφλησε τις οφειλόμενες αποδοχές του έως και τον Μάρτιο του 2011 και μέρος του μηνός Απριλίου 2011, ποσού 1.015,33 ευρώ (μικτά).

7) Στην 7η ενάγουσα εξόφλησε τις οφειλόμενες αποδοχές της έως και τον Φεβρουάριο 2011 και το δώρο Πάσχα 2011.

8) Στην 8η ενάγουσα εξόφλησε τις οφειλόμενες αποδοχές της έως και τον Μάρτιο 2011 και το δώρο Πάσχα 2011.

9) Στον 9° ενάγοντα εξόφλησε τις οφειλόμενες αποδοχές του έως και τον Ιανουάριο του 2011 και μέρος του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ποσού 955,60 ευρώ (μικτά), καθώς και το δώρο Πάσχα 2011.

Περαιτέρω, οι νόμιμες μηνιαίες αποδοχές των εναγόντων για το έτος 2011, σύμφωνα με την από 22-7- 2010 ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας [Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας …/6-8-2010 (ΦΕΚ Β …/17-6-2011)], η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική από 6-8-2010 με την ΥΑ …/694/2011, και την από 25-4- 2010 ΣΣΕ οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 1/28-4-2010), αντίστοιχα για τον 6° ενάγοντα, ανέρχονταν στα ακόλουθα ποσά:

1) Για την 1η ενάγουσα: 1.093,03 ευρώ (βασικός μισθός 918,67 + επίδομα προϋπηρεσίας 33,24 + επίδομα γάμου 95,19 + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 45,93). Συνεπώς, η εναγομένη της οφείλει τη διαφορά των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Φεβρουαρίου, ποσού 55,33 (1.093,03 – 1.037,70) ευρώ και τις αποδοχές των μηνών Μαρτίου έως και Δεκεμβρίου, ποσού 10.930,30 ευρώ (1.093,03 ευρώ Χ 10 μήνες), ήτοι συνολικά το ποσό των 10.985,63 ευρώ.

Επιπλέον, της οφείλει το επίδομα ΔΕΘ των ετών 2010 και 2011, ποσού 200,00 ευρώ (100,00 Χ 2), το επίδομα αδείας 2011, ποσού 546,51 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων 2011, ποσού 1.093,03 ευρώ.

Επομένως, η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στην 1η ενάγουσα, για δεδουλευμένες αποδοχές έως και την επίσχεση εργασίας (23- 12-2011), το συνολικό ποσό των 12.825,17 ευρώ.

2) Για την 2Π ενάγουσα: 1.166,16 ευρώ (βασικός μισθός 918,67 + επίδομα προϋπηρεσίας 99,72 + επίδομα γάμου 101,84 + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 45,93).

Συνεπώς, η εναγομένη της οφείλει τη διαφορά των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Φεβρουαρίου, ποσού 853,97 (1.166,16 – 312,19) ευρώ και τις αποδοχές των μηνών Μαρτίου έως και Δεκεμβρίου, ποσού 11.661,60 ευρώ (1.166,16 ευρώ Χ 10 μήνες), ήτοι συνολικά το ποσό των 12.515,57 ευρώ.

Επιπλέον, της οφείλει το επίδομα ΔΕΘ των ετών 2010 και 2011, ποσού 200,00 ευρώ (100,00 Χ 2), το επίδομα αδείας 2011, ποσού 583,08 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων 2011, ποσού 1.166,16 ευρώ.

Επομένως, η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στην 2η ενάγουσα, για δεδουλευμένες αποδοχές έως και την επίσχεση εργασίας (23-12-2011), το συνολικό ποσό των 14.464,81 ευρώ.

3) Για τον 3° ενάγοντα: 1.254,37 ευρώ (βασικός μισθός 867,59 + επίδομα προϋπηρεσίας 105,42 + επίδομα γάμου 97,30 + επίδομα τουριστικής σχολής μέσης εκπαίδευσης 97,30 + επίδομα τροφής 86,76).

Συνεπώς, η εναγομένη του οφείλει τη διαφορά των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Μαΐου 2011, ποσού 51,70 (1.254,37 – 1.202,67) ευρώ και τις αποδοχές των μηνών Ιουνίου 2011 έως και 16-2-2012, ποσού 10.662,14 ευρώ (1.254,37 ευρώ Χ 8,5 μήνες), ήτοι συνολικά το ποσό των 10.713,84 ευρώ.

Επιπλέον, του οφείλει το επίδομα ΔΕΘ των ετών 2010 και 2011, ποσού 200,00 ευρώ (100,00 Χ 2), το επίδομα αδείας 2011, ποσού 627,18 ευρώ, τις αποδοχές αδείας 2011, ποσού 1.254,37 ευρώ, το δώρο Χριστουγέννων 2011, ποσού 1.254,37 ευρώ και το δώρο Πάσχα 2012, ποσού 627,18 ευρώ.

Επομένως, η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στον 3° ενάγοντα, για δεδουλευμένες αποδοχές έως και την επίσχεση εργασίας (16-6-2012), το συνολικό ποσό των 14.676,94 ευρώ.

4) Για τον 4° ενάγοντα: 1.448,43 ευρώ (βασικός μισθός 957,44 + επίδομα προϋπηρεσίας 83,10 + επίδομα γάμου 104,05 + επίδομα τουριστικής σχολής μέσης εκπαίδευσης 104,05 + επίδομα στολής 104,05 + επίδομα τροφής 95,74).

Συνεπώς, η εναγομένη του οφείλει τη διαφορά των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Νοεμβρίου 2011, ποσού 253,93 ευρώ (1.448,43 – 1.194,50) και τις αποδοχές των μηνών Δεκεμβρίου 2011 και Ιανουαρίου 201.2, ποσού 2.896,86 ευρώ (1.448,43 ευρώ Χ 2 μήνες), ήτοι συνολικά το ποσό των 3.150,79 ευρώ.

Επιπλέον, του οφείλει το επίδομα ΔΕΘ των ετών 2010 και 2011, ποσού 200,00 ευρώ (100,00 Χ 2), το επίδομα αδείας 2011, ποσού 724,21 ευρώ, τις αποδοχές αδείας 2011, ποσού 1.448,43 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων 2011, ποσού 1.448,43 ευρώ. Επομένως, η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στον 4° ενάγοντα, για δεδουλευμένες αποδοχές έως και την επίσχεση εργασίας (25-1-2012), το συνολικό ποσό των 6.971,85 ευρώ.

5) Για τον 5° ενάγοντα: 1.403,28 ευρώ (βασικός μισθός 947,96 + επίδομα προϋπηρεσίας 98,82 + επίδομα γάμου 104,68 + επίδομα ανωτέρας τουριστικής σχολής 157,02 + επίδομα τροφής 94,80).

Συνεπώς, η εναγομένη του οφείλει τη διαφορά των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Μαρτίου 2011, ποσού 200,61 (1.403,28 – 1.202,67) ευρώ και τις αποδοχές των μηνών Απριλίου 2011 έως και Δεκεμβρίου 2011, ποσού 1.2629,52 ευρώ (1.403,28 ευρώ Χ 9 μήνες), ήτοι συνολικά το ποσό των 12.830,13 ευρώ.

Επιπλέον, του οφείλει το επίδομα ΔΕΘ των ετών 2010 και 2011, ποσού 200,00 ευρώ (100,00 Χ 2), το επίδομα αδείας 2011, ποσού 701,64 ευρώ, τις αποδοχές αδείας 2011, ποσού 1.403,28 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων 2011, ποσού 1.403,28 ευρώ. Επομένως, η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στον 5° ενάγοντα, για δεδουλευμένες αποδοχές έως και την επίσχεση εργασίας (23- 12-2011), το συνολικό ποσό των 16.538,33 ευρώ. 6) Για τον 6° ενάγοντα: 1.658,00 ευρώ (σύμφωνα με την από 12-5-2011 ΣΣΕ οδηγών τουριστικών λεωφορείων)

Συνεπώς, η εναγομένη του οφείλει τη διαφορά των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Απριλίου 2011, ποσού 642,67 ευρώ (1.658,00 – 1.015,33) ευρώ και τις αποδοχές των μηνών Μάιου έως και Δεκεμβρίου 2011, ποσού 13.264,00 ευρώ (1.658,00 ευρώ Χ 8 μήνες), ήτοι συνολικά το ποσό των 13.906,67 ευρώ.

Επιπλέον, του οφείλει το δώρο Χριστουγέννων 2011, ποσού 1.658,00 ευρώ. Επομένως, η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στον 6° ενάγοντα, για δεδουλευμένες αποδοχές έως και την επίσχεση εργασίας (23-12-2011), το συνολικό ποσό των 15.564,67 ευρώ.

7) Για την 7η ενάγουσα: 1.308,48 ευρώ (βασικός μισθός 957,44 + επίδομα προϋπηρεσίας 132,96 + επίδομα γάμου 109,04 + επίδομα τουριστικής σχολής μέσης εκπαίδευσης 109,04). Συνεπώς, η εναγομένη της οφείλει τις αποδοχές των μηνών Μαρτίου έως και Δεκεμβρίου, ποσού 13.084,80 ευρώ (1.308,48 ευρώ Χ 10 μήνες). Επιπλέον, της οφείλει το επίδομα ΔΕΘ των ετών 2010 και 2011, ποσού 200,00 ευρώ (100,00 Χ 2), το επίδομα αδείας 2011, Κατάθεσης Υπ. Εργασίας …/6-8-2010 (ΦΕΚ Β …/17-6-2011)], η ποσού 654,24 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων 2011, ποσού 1.308,48 ευρώ.

Επομένως, η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στην 7η ενάγουσα, για δεδουλευμένες αποδοχές έως και την επίσχεση εργασίας (23-12-2011), το συνολικό ποσό των 15.247,52 ευρώ.

8) Για την 8η ενάγουσα: 1.238,36 ευρώ (βασικός μισθός 937,24 + επίδομα προϋπηρεσίας 16,62 + επίδομα γάμου 95,39 + επίδομα τουριστικής σχολής μέσης εκπαίδευσης 95,39 + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 93,72). Συνεπώς, η εναγομένη της οφείλει τις αποδοχές των μηνών Απριλίου έως και Δεκεμβρίου, ποσού 11.145,24 ευρώ (1.238,36 ευρώ Χ 9 μήνες).

Επιπλέον, της οφείλει το επίδομα ΔΕΘ 2011, ποσού 100,00 ευρώ, το επίδομα αδείας 2010, ποσού 613,05 ευρώ (μηνιαίες αποδοχές κατά το έτος 2010 = 1.226,11 ευρώ : 2), το επίδομα αδείας 2011, ποσού 619,18 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων 2011, ποσού 1.238,36 ευρώ. Επομένως, η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στην 8η ενάγουσα, για δεδουλευμένες αποδοχές έως και την επίσχεση εργασίας (23-12-2011), το συνολικό ποσό των 13.715,83 ευρώ.

9) Για τον 9° ενάγοντα: 1.077,57 ευρώ (βασικός μισθός 918,67 + επίδομα προϋπηρεσίας 60,94 + επίδομα γάμου 97,96). Συνεπώς, η εναγομένη του οφείλει τη διαφορά των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ποσού 121,97 ευρώ (1.077,57 – 955,60) ευρώ και τις αποδοχές των μηνών Μαρτίου έως και Δεκεμβρίου 2011, ποσού 10.775,70 ευρώ (1.077,57 ευρώ Χ 10 μήνες), ήτοι συνολικά το ποσό των 10.897,67 ευρώ.

Επιπλέον, του οφείλει το επίδομα ΔΕΘ των ετών 2010 και 2011, ποσού 200,00 ευρώ (100,00 Χ 2), το επίδομα αδείας 2011, ποσού 538,78 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων 2011, ποσού 1.077,57 ευρώ.

Επομένως, η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στον 9° ενάγοντα, για δεδουλευμένες αποδοχές έως και την επίσχεση εργασίας (23-12-2011), το συνολικό ποσό των 12.714,02 ευρώ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας και δη την από 16-5-2006 ΣΣΕ [Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης ../23-5-2006 (ΦΕΚ Β …/20-7-2006)], η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική από 23-5-2006 με την ΥΑ …/7-7-2006, την από 26-5-2008 ΣΣΕ [Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης …/10-6-2008 (ΦΕΚ Β …/22-7-2008)], η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική από 10-6-2008 με την ΥΑ …/2385/8-7-2008 και την από 22-7-2010 ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας [Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης …/6-8-2010 (ΦΕΚ Β …/17-6-2011)] η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική από 6-8-2010 με την ΥΑ 11351/694/2011 και σύμφωνα με τις ισχύουσες ΣΣΕ και ΔΑ των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας και δη την με αριθ. …/2006 ΔΑ [Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης …/19-7-2006 (ΦΕΚ Β …/13-9-2006)], η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική από 1-8-2006 με την ΥΑ …/22-8-2006, την από 7-6-2008 ΣΣΕ [Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης …/9-6-2008 (ΦΕΚ Β …/29-7-2008)], η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική από 9-6-2008 με την ΥΑ …/2462/15-7-2008, την με αριθ. …/2009 ΔΑ [Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης …/8-7-2009 (ΦΕΚ Β …/3-9-2009)], η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική από 8-7-2009 με την ΥΑ …/2058/6-8-2009 και την από 25- 4-2010 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας …/28-4-2010), οι μηνιαίες αποδοχές των εναγόντων ανέρχονταν στα ακόλουθα ποσά:

1) Για την 1η ενάγουσα:

α) από 1-7-2008 έως 31-12-2008 στο ποσό των 1.053,79 ευρώ,

β) για το μήνα Ιανουάριο 2009 στο ποσό των 1.029,98 ευρώ,

γ) για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2009 στο ποσό των 1.035,78 ευρώ,

δ) για τους μήνες Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο 2009 στο ποσό των 1.076,20 ευρώ,

ε) για τον Ιανουάριο 2011 στο ποσό των 1.093,03 ευρώ. Ωστόσο η εναγομένη της κατέβαλε μηνιαίως αποδοχές κατώτερες των νομίμων και δη ποσό 962,08 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο έως και Νοέμβριο 2008, ποσό 966,79 ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο 2008, ποσό 985,56 ευρώ για τον Ιανουάριο 2009, ποσό 924,44 ευρώ για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2009, ποσό 1.037,10 για τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2009 και ποσό 1.088,91 ευρώ για τον Ιανουάριο 2010 (βλ. με τις προσκομιζόμενες με επίκληση αποδείξεις πληρωμής των αντίστοιχων χρονικών περιόδων, δεδομένου ότι το επίδομα πολυετίας που αναγράφεται στις αποδείξεις αυτές ουδέποτε της καταβλήθηκε, όπως η ίδια συνομολογεί στην αγωγή).

Επομένως, η εναγομένη της οφείλει τη διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, συνολικού ποσού 798,38 ευρώ.

2) Για την 2η ενάγουσα:

α) από 1-1-2007 έως 30-6-2007 στο ποσό των 965,90 ευρώ,

β) από 1-7-2007 έως 31-12-2007 στο ποσό των 1.004,98 ευρώ,

γ) για το μήνα Δεκέμβριο 2008 στο ποσό των 1.122,16 ευρώ,

δ) για τον Ιανουάριο 2009, στο ποσό των 1.099,67 ευρώ,

ε) από 1-7-2009 έως 30-11-2009 στο ποσό των 1.148,67 ευρώ,

στ) για τους μήνες Ιούλιο έως και Νοέμβριο 2010 στο ποσό των 1.154,71 ευρώ,

ζ) για τον Ιανουάριο 2011 στο ποσό των 1.166,16 ευρώ. Ωστόσο η εναγομένη της κατέβαλε μηνιαίως αποδοχές κατώτερες των νομίμων και δη ποσό 912,53 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούλιο 2007, ποσό 959,68 ευρώ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2007, ποσό 990,96 ευρώ για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2007, ποσό 995,67 ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο 2007, ποσό 1.062,44 ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο 2008, ποσό 1.082,18 ευρώ για τον Ιανουάριο 2009, ποσό 1.103,90 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2009, ποσό 1.143,16 ευρώ για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2009, ποσό 1.149,23 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο έως και Νοέμβριο 2010 και ποσό 1.155,30 ευρώ για τον Ιανουάριο 2011 (βλ. με τις προσκομιζόμενες με επίκληση αποδείξεις πληρωμής των αντίστοιχων χρονικών περιόδων, δεδομένου ότι το επίδομα πολυετίας που αναγράφεται στις αποδείξεις αυτές ουδέποτε της καταβλήθηκε, όπως η ίδια συνομολογεί στην αγωγή).

Επομένως, η εναγομένη της οφείλει τη διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, συνολικού ποσού 801,42 ευρώ. 3) Για τον 3° ενάγοντα:

α) από 1-1-2007 έως 30-6- 2007 στο ποσό των 1.165,43 ευρώ,

β) για τον Ιούλιο 2007 στο ποσό των 1.206,14 ευρώ,

γ) από 1-1-2008 έως 30-6-2008 στο ποσό των 1.254,37 ευρώ.

Ωστόσο η εναγομένη του κατέβαλε μηνιαίως αποδοχές κατώτερες των νομίμων και δη ποσό 1.151,90 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάιο και Ιούνιο 2007, ποσό 1.116,45 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2007, ποσό 1.151,90 για τον Ιούλιο 2007 και ποσό 1.249,64 ευρώ για το διάστημα από 1-1-2008 έως 30-6-2008 (βλ. με τις προσκομιζόμενες με επίκληση αποδείξεις πληρωμής των αντίστοιχων χρονικών περιόδων, δεδομένου ότι το επίδομα πολυετίας που αναγράφεται στις αποδείξεις αυτές ουδέποτε του καταβλήθηκε, όπως ο ίδιος συνομολογεί στην αγωγή). Επομένως, η εναγομένη του οφείλει τη διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, συνολικού ποσού 234,70 ευρώ.

4) Για τον 4° ενάγοντα: από 1-5-2011 έως 30-10- 2011 στο ποσό των 1.448,43 ευρώ. Ωστόσο η εναγομένη του κατέβαλε μηνιαίως αποδοχές κατώτερες των νομίμων και δη ποσό 1.243,96 ευρώ για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2011, ποσό 1.347,62 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο έως και Οκτώβριο 2011 (βλ. με τις προσκομιζόμενες με επίκληση αποδείξεις πληρωμής των αντίστοιχων χρονικών περιόδων, δεδομένου ότι το επίδομα πολυετίας που αναγράφεται στις αποδείξεις αυτές ουδέποτε του καταβλήθηκε, όπως ο ίδιος συνομολογεί στην αγωγή). Επομένως, η εναγομένη του οφείλει τη διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, συνολικού ποσού 812,18 ευρώ.

5) Για τον 5° ενάγοντα:

α) από 1-1-2007 έως 31-3-2007 στο ποσό των 1.181,31 ευρώ,

β) από 1-4-2007 έως 30-6-2007 στο ποσό των 1.187,16 ευρώ,

γ) από 1-7-2007 έως 31-12-2007 στο ποσό των 1.228,65 ευρώ,

δ) από 1-1-2008 έως 31-3-2008 στο ποσό των 1.271,65 ευρώ,

ε) από 1-4-2008 έως 30-6-2008 στο ποσό των 1.277,92 ευρώ,

στ) από 1-7-2008 έως 31-12-2008 στο ποσό των 1.317,64 ευρώ,

ζ) από 1-1-2009 έως 31-3-2009 στο ποσό των 1.343,91 ευρώ, από 1-4-2009 έως 30-6-2009 στο ποσό των 1.350,51 ευρώ και από 1- 7-2009 έως 30-11-2009 στο ποσό των 1.403,28 ευρώ.

Ωστόσο η εναγομένη του κατέβαλε μηνιαίως αποδοχές κατώτερες των νομίμων και δη ποσό 1.124,25 ευρώ από 1-1-2007 έως 30-4-2007, ποσό 1.107,59 ευρώ για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2007, ποσό 1.124,25 ευρώ για το μήνα Ιούλιο 2007, ποσό 1.181,93 ευρώ για το μήνα Αύγουστο 2007, ποσό 1.220,21 ευρώ για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2007, ποσό 1.225,74 ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο 2007 και Ιανουάριο έως και Ιούνιο 2008, ποσό 1.301,66 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο 2008, ποσό 1.282,37 ευρώ για το μήνα Νοέμβριο 2008, ποσό 1.287,83 ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο 2008, ποσό 1.311,62 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2009, ποσό 1.339,86 ευρώ για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2009 και ποσό 1.387,19 ευρώ για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2009 (βλ. με τις προσκομιζόμενες με επίκληση αποδείξεις πληρωμής των αντίστοιχων χρονικών περιόδων, δεδομένου ότι το επίδομα πολυετίας που αναγράφεται στις αποδείξεις αυτές ουδέποτε του καταβλήθηκε, όπως ο ίδιος συνομολογεί στην αγωγή).

Επομένως, η εναγομένη του οφείλει τη διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, συνολικού ποσού 1.290,63 ευρώ.

6) Για τον 6° ενάγοντα:

α) από 1-1-2007 έως 31- 3-2007 στο ποσό των 1.200,00 ευρώ,

β) από 1-4-2007 έως 28-2-2008 στο ποσό των 1.274,00 ευρώ,

γ) από 1-4-2008 έως 30-7-2008 στο ποσό των 1.376,00 ευρώ,

δ) από 1-4-2009 έως 30-9-2009 στο ποσό των 1.438,00 ευρώ και

στ) από 1-4-2010 έως 30-9-2010 στο ποσό των 1.631,00 ευρώ.

Ωστόσο η εναγομένη του κατέβαλε μηνιαίως αποδοχές κατώτερες των νομίμων και δη ποσό 1.146,00 ευρώ για το μήνα Ιανουάριο 2007, ποσό 1.155,54 ευρώ για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2007, ποσό 1.155,54 ευρώ για τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούλιο 2007, ποσό 1.189,05 ευρώ για τους μήνες Αύγουστο 2007 έως και Φεβρουάριο 2008, ποσό 1.274,00 ευρώ από 1-4-2008 έως 30-7-2008, ποσό 1.376,00 ευρώ από 1-4-2009 έως 30-9-2009 και ποσό 1.593,00 ευρώ από 1-4-2010 έως 30-9-2010 (βλ. με τις προσκομιζόμενες με επίκληση αποδείξεις πληρωμής των αντίστοιχων χρονικών περιόδων, δεδομένου ότι το επίδομα πολυετίας που αναγράφεται στις αποδείξεις αυτές ουδέποτε του καταβλήθηκε, όπως ο ίδιος συνομολογεί στην αγωγή).

Επομένως, η εναγομένη του οφείλει τη διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, συνολικού ποσού 2.219,39 ευρώ.

7) Για την 7η ενάγουσα:

α) από 1-1-2007 έως 30- 6-2007 στο ποσό των 1.084,44 ευρώ,

β) από 1-7-2007 έως 30-11-2007 στο ποσό των 1.122,31 ευρώ,

γ) για το μήνα Δεκέμβριο 2007, στο ποσό των 1.128,12 ευρώ,

δ) από 1-1-2008 έως 30-6-2008 στο ποσό των 1.167,61 ευρώ,

ε) από 1-7-2008 έως 30-11-2008 στο ποσό των 1.203,93 ευρώ,

στ) για το μήνα Δεκέμβριο 2008 στο ποσό των 1.201,15 ευρώ,

ζ) από 1-1-2009 έως 30-6-2009 στο ποσό των 1.234,24 ευρώ,

η) από 1-7-2009 έως 30-11-2009 στο ποσό των 1.282,48 ευρώ,

θ) από 1-12-2009 έως 30-11-2010 στο ποσό των 1.289,07 ευρώ,

ι) για το μήνα Δεκέμβριο 2010 στο ποσό των 1.295,66 ευρώ και

ια) για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011 στο ποσό των 1.308,48 ευρώ. Ωστόσο η εναγομένη της κατέβαλε μηνιαίως αποδοχές κατώτερες των νομίμων και δη ποσό 995,59 ευρώ από 1-1-2007 έως 31- 7-2007, ποσό 1.049,78 ευρώ για το μήνα Αύγουστο 2007, ποσό 1.083,09 ευρώ για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2007, ποσό 1.088,01 ευρώ για τους μήνες Δεκέμβριο 2007 και Ιανουάριο έως Ιούνιο 2008, ποσό 1.154,06 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο έως Νοέμβριο 2008, ποσό 1.158,98 ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο 2008, ποσό 1.179,99 ευρώ για το μήνα Ιανουάριο 2009, ποσό 1.211,15 ευρώ για τους μήνες Φεβρουάριο έως και Σεπτέμβριο 2009, ποσό 1.252,94 ευρώ για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2009, ποσό 1.259,28 ευρώ για τους μήνες Δεκέμβριο 2009 και Ιανουάριο έως και Νοέμβριο 2010, ποσό 1.265,62 ευρώ για τους μήνες Δεκέμβριο 2010 και Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011 (βλ. με τις προσκομιζόμενες με επίκληση αποδείξεις πληρωμής των αντίστοιχων χρονικών περιόδων, δεδομένου ότι το επίδομα πολυετίας που αναγράφεται στις αποδείξεις αυτές ουδέποτε της καταβλήθηκε, όπως η ίδια συνομολογεί στην αγωγή).

Επομένως, η εναγομένη της οφείλει τη διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, συνολικού ποσού 2.556,25 ευρώ. 8) Για την 8η ενάγουσα:

α) από 1-1-2008 έως 30-6-2008 στο ποσό των 1.104,08 ευρώ,

β) από 1-9-2009 έως 30-12-2008 στο ποσό των 1.144,52 ευρώ,

γ) από 1-1-2009 έως 30-6-2009 στο ποσό των 1.167,40 ευρώ,

δ) από 1-7-2009 έως 31-8-2009 στο ποσό των 1.212,95 ευρώ,

ε) από 1-9-2009 έως 31-12-2009 στο ποσό των 1.219,52 ευρώ,

στ) από 1-1-2010 έως 31-8-2010 στο ποσό των 1.219,52 ευρώ,

ζ) από 1-9-2010 έως 31-12-2010 στο ποσό των 1.226,11 ευρώ,

η) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2011 στο ποσό των 1.238,36 ευρώ.

Ωστόσο η εναγομένη της κατέβαλε μηνιαίως αποδοχές κατώτερες των νομίμων και δη ποσό 1.066,75 ευρώ από 1-1-2008 έως 30-6-2008, ποσό 1.138,30 ευρώ από 1-9-2009 έως 30-12-2008, ποσό 1.161,06 ευρώ από 1-1-2009 έως 30-6-2009, ποσό 1.161,06 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2009, ποσό 1.206,36 ευρώ για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2009, ποσό 1.113,56 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2010, ποσό 1.206,36 ευρώ για τους μήνες Απρίλιο έως και Αύγουστο 2010, ποσό 1.206,36 ευρώ για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2010, ποσό 1.206,36 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο 2011 (βλ. με τις προσκομιζόμενες με επίκληση αποδείξεις πληρωμής των αντίστοιχων χρονικών περιόδων, δεδομένου ότι το επίδομα πολυετίας που αναγράφεται στις αποδείξεις αυτές ουδέποτε της καταβλήθηκε, όπως η ίδια συνομολογεί στην αγωγή).

Επομένως, η εναγομένη της οφείλει τη διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, συνολικού ποσού 1.047,30 ευρώ. 9) Για τον 9° ενάγοντα:

α) για τους μήνες Φεβρουάριο έως και Μάιο 2010 στο ποσό των 1.060,92 ευρώ,

β) για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2010 στο ποσό των 1.066,96 ευρώ και

γ) για τον Ιανουάριο 2011 στο ποσό των 1.025,84 ευρώ. Ωστόσο η εναγομένη του κατέβαλε μηνιαίως αποδοχές κατώτερες των νομίμων και δη ποσό 1.020,03 ευρώ για τους μήνες Φεβρουάριο έως και Μάιο 2010, ποσό 1.020,03 ευρώ για τους μήνες Ιούνιο έως και Νοέμβριο 2010, ποσό 1.025,84 ευρώ για το μήνα Δεκέμβριο 2010 και 1.025,84 ευρώ για το μήνα Ιανουάριο 2011 (βλ. με τις προσκομιζόμενες με επίκληση αποδείξεις πληρωμής των αντίστοιχων χρονικών περιόδων, δεδομένου ότι το επίδομα πολυετίας που αναγράφεται στις αποδείξεις αυτές ουδέποτε του καταβλήθηκε, όπως ο ίδιος συνομολογεί στην αγωγή).

Επομένως, η εναγομένη του οφείλει τη διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, συνολικού ποσού 537,99 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η εναγομένη οφείλει στους ενάγοντες, τα ακόλουθα ποσά, που αφορούν διαφορές αμοιβών για την παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση και υπερεργασία τους, για την απασχόλησή τους κατά τις Κυριακές και τις αργίες και για τη νυχτερινή εργασία τους: 1) Στην 1η ενάγουσα:

Για το έτος 2008 το συνολικό ποσό των 493,65 ευρώ (465,45 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 26,96 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 1,24 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2009 το συνολικό ποσό των 1.217,84 ευρώ (1.194,45 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 23,39 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών), για το έτος 2010 το συνολικό ποσό των 237,28 ευρώ (υπερωριακή απασχόληση) και για το έτος 2011 το συνολικό ποσό των 2.290,31 ευρώ (1.854,71 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 435,60 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών),

Επομένως, οφείλει να της καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 4.239,08 ευρώ. 2) Στην 2η ενάγουσα: Για το έτος 2007 το συνολικό ποσό των 557,82 ευρώ (511,80 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 46,02 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών), για το έτος 2008 το συνολικό ποσό των 183,66 ευρώ (511,80 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 8,75 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών), για το έτος 2009 το συνολικό ποσό των 1.159,65 ευρώ (1.148,67 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 10,98 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών), για το έτος 2010 το συνολικό ποσό των 55,28 ευρώ (54,78 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 0,50 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών) και για το έτος 2011 το συνολικό ποσό των 1.725,68 ευρώ (εργασία Κυριακής και αργιών).

Επομένως, οφείλει να της καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 3.498,43 ευρώ. 3) Στον 3° ενάγοντα: Για το έτος 2007 το συνολικό ποσό των 29,72 ευρώ (4,63 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 15,17 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 9,92 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2008 το συνολικό ποσό των 94,53 ευρώ (93,63 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 0,54 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 0,36 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2009 το συνολικό ποσό των 24,00 ευρώ (υπερωριακή απασχόληση), για το έτος 2010 το συνολικό ποσό των 36,60 ευρώ (υπερωριακή απασχόληση), για το έτος 2011 το συνολικό ποσό των 2.759,16 ευρώ (12,31 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 1.112,32 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 1.634,53 ευρώ νυχτερινή εργασία) και για το έτος 2012 το συνολικό ποσό των 498,14 ευρώ (307,68 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 190,46 ευρώ νυχτερινή εργασία).

Επομένως, οφείλει να του καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 3.442,15 ευρώ.

4) Στον 4° ενάγοντα: Για το έτος 2011 το συνολικό ποσό των 1.148,45 ευρώ (493,26 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 654,92 ευρώ νυχτερινή εργασία) και για το έτος 2012 το συνολικό ποσό των 450,52 ευρώ (211,84 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 238,68 ευρώ νυχτερινή εργασία). Επομένως, οφείλει να του καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 1.598,97 ευρώ.

5) Στον 5° ενάγοντα: Για το έτος 2007 το συνολικό ποσό των 116,75 ευρώ (4,33 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 61,57 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 50,85 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2008 το συνολικό ποσό των 84,70 ευρώ (14,41 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 35,49 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 34,80 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2009 το συνολικό ποσό των 99,90 ευρώ (73,65 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 11,42 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 14,83 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2010 το συνολικό ποσό των 36,60 ευρώ (υπερωριακή απασχόληση) και για το έτος 2011 το συνολικό ποσό των 4.897,45 ευρώ (1.538,44 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 2.082,21 ευρώ νυχτερινή εργασία + 1.276,80 ευρώ για εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας).

Επομένως, οφείλει να του καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 5.235,40 ευρώ.

6) Στον 6° ενάγοντα: Για το έτος 2007 το συνολικό ποσό των 1.611,68 ευρώ (1.497,78 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 94,05 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 19,85 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2008 το συνολικό ποσό των 1.343,67 ευρώ (1.304,42 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 32,64 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 6,61 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2009 το συνολικό ποσό των 390,89 ευρώ (366,75 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 18,60 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 5,54 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2010 το συνολικό ποσό των 1.782,68 ευρώ (1.770,14 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 12,54 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών) και για το έτος 2011 το συνολικό ποσό των 2.954,58 ευρώ (1.898,20 ευρώ υπερωριακή απασχόληση και υπερεργασία + 939,96 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 116,42 ευρώ για εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας). Επομένως, οφείλει να του καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 8.083,50 ευρώ.

7) Στην 7η ενάγουσα: Για το έτος 2007 το συνολικό ποσό των 87,78 ευρώ (8,02 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 68,57 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 11,21 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2008 το συνολικό ποσό των 66,49 ευρώ (4,56 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 51,68 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 10,25 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2009 το συνολικό ποσό των 17,11 ευρώ (14,97 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 2,14 ευρώ νυχτερινή εργασία), για το έτος 2010 το συνολικό ποσό των 13,24 ευρώ (10,26 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 2,68 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 0,30 ευρώ νυχτερινή εργασία υπερωριακή απασχόληση) και για το έτος 2011 το συνολικό ποσό των 2.050,05 ευρώ (1.783,09 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 266,96 ευρώ νυχτερινή εργασία). Επομένως, οφείλει να της καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 2.234,69 ευρώ.

8) Στην 8η ενάγουσα: Για το έτος 2007 το συνολικό ποσό των 1.478,40 ευρώ (608,00 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 870,40 ευρώ για εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας), για το έτος 2008 το συνολικό ποσό των 4.870,75 ευρώ (94,86 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 1.987,80 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 1,32 ευρώ νυχτερινή εργασία + 2.786,77 ευρώ για εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας), για το έτος 2009 το συνολικό ποσό των 5.124,36 ευρώ (2.146,60 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 2.977,76 ευρώ για εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας), για το έτος 2010 το συνολικό ποσό των 2.641,00 ευρώ (641,77 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 710,85 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 1.288,32 ευρώ για εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας) και για το έτος 2011 το συνολικό ποσό των 2.589,63 ευρώ (407,18 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 2.053,75 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 128,70 ευρώ νυχτερινή εργασία).

Επομένως, οφείλει να της καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 16.704,14 ευρώ. 9) Στον 9° ενάγοντα: Για το έτος 2010 το συνολικό ποσό των 85,63 ευρώ (49,66 ευρώ εργασία Κυριακής και αργιών + 35,29 ευρώ υπερωριακή απασχόληση + 0,68 ευρώ για νυχτερινή εργασία) και για το έτος 2011 το συνολικό ποσό των 1.995,79 ευρώ (εργασία Κυριακής και αργιών). Επομένως, οφείλει να του καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 2.081,42 ευρώ. Αποδείχθηκε, περαιτέρω, ότι η εναγομένη οφείλει στην 1η ενάγουσα, για το χρονικό διάστημα αναστολής της επίσχεσης εργασίας της (6-8-2012 έως 28-2-2013), τα ακόλουθα ποσά:

α) ποσό 695,07 ευρώ για εργασία Κυριακής και αργιών,

β) ποσό 230,35 για υπερωριακή απασχόληση,

γ) ποσό 134,40 για νυχτερινή εργασία,

δ) ποσό 84,10 ευρώ για εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας,

ε) ποσό 36,60 ευρώ για ημερομίσθιο της 15ης Ιανουαρίου 2012, κατά την οποία ημέρα η εναγομένη δεν της κατέβαλε το συμφωνηθέν, κατά τα ανωτέρω, ημερομίσθιο, στ) ποσό 1.093,00 ευρώ για αποδοχές αδείας του χρονικού διαστήματος από 16-1-2013 έως 24-2-2013),

ζ) ποσό 546,50 ευρώ για επίδομα αδείας του ίδιου χρονικού διαστήματος,

η) δώρο Χριστουγέννων 2012, ποσού 1.093,00 ευρώ και

θ) επίδομα ΔΕΘ 2012, ποσού 100,00 ευρώ.

Επομένως, οφείλει να της καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 4.013,02 ευρώ. Ομοίως, αποδείχθηκε ότι η εναγομένη οφείλει στον 6° ενάγοντα, για το χρονικό διάστημα της αναστολής της επίσχεσης εργασίας του (8-10-2012 έως 8-2-2013), τα ακόλουθα ποσά:

α) ποσό 348,18 ευρώ για εργασία Κυριακής και αργιών,

β) ποσό 1.488,88 ευρώ για αποδοχές αδείας του χρονικού διαστήματος από 15-1-2013 έως 10-2- 2013 και γ) ποσό 829,00 ευρώ για επίδομα αδείας του ίδιου χρονικού διαστήματος.

Επομένως, οφείλει να της καταβάλει συνολικά, για τις ως άνω αιτίες, το ποσό των 2.666,06 ευρώ.

Επίσης, η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στους ενάγοντες αποδοχές υπερημερίας, για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε η επίσχεση εργασίας τους, ήτοι για την 1η από 23-12-2011 έως 6-8- 2012 (ημερομηνία αναστολής της επίσχεσης εργασίας της), για τους 2η, 5°, 7η, 8η και 9° από 23-12-2011 έως 13-11-2013 (ημερομηνία άσκησης της υπό στοιχείο β’ κρινόμενης αγωγής), για τον 3° από 16-2-2012 έως 13-11- 2013 (ημερομηνία άσκησης της υπό στοιχείο β’ κρινόμενης αγωγής), για τον 4° από 25-1-2012 έως 13-11-2013 (ημερομηνία άσκησης της υπό στοιχείο β’ κρινόμενης αγωγής) και για τον 6° από 23-12-2011 έως 8-10-2012 (ημερομηνία αναστολής της αρχικής επίσχεσης εργασίας του) και από 8-2- 2013 (ημερομηνία έναρξης της νέας επίσχεσης εργασίας) έως 13-11-2013 (ημερομηνία άσκησης της υπό στοιχείο β’ κρινόμενης αγωγής). Αναλυτικά, οφείλει να καταβάλει στους ενάγοντες, για την πιο πάνω αιτία, τα ακόλουθα ποσά:

1) Στην 1η ενάγουσα το συνολικό ποσό των 8.744,00 ευρώ και ειδικότερα:

α) μισθούς υπερημερίας από 23-12-2011 έως 6-8-2012, ποσού 7.651,00 ευρώ (1.093,00 Χ 7 μήνες),

β) δώρο Πάσχα 2012, ποσού 546,50 ευρώ,

γ) επίδομα αδείας 2012, ποσού 546,50 ευρώ.

2) Στην 2η ενάγουσα το συνολικό ποσό των 30.489,76 ευρώ και ειδικότερα:

α) μισθούς υπερημερίας από 23-12-2011 έως 13-11-2013, ποσού 26.238,60 ευρώ (1.166,16 ευρώ Χ 22,5 μήνες),

β) δώρο Πάσχα 2012, ποσού 583,08 ευρώ,

γ) επίδομα αδείας 2012, ποσού 583,08 ευρώ,

δ) δώρο Χριστουγέννων 2012, ποσού 1.166,16 ευρώ,

ε) δώρο Πάσχα 2013, ποσού 583,08 ευρώ,

στ) επίδομα αδείας 2013, ποσού 583,08 ευρώ,

ζ) αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2013, ποσού 653,00 ευρώ και

η) επίδομα ΔΕΘ 2012, ποσού 100,00 ευρώ.

3) Στον 3° ενάγοντα το συνολικό ποσό των 30.907,32 ευρώ και ειδικότερα:

α) μισθούς υπερημερίας από 16-2-2012 έως 13-11-2013, ποσού 26.341,77 ευρώ (1.254,37 Χ 21 μήνες),

β) δώρο Πάσχα 2012, ποσού 627,18 ευρώ,

γ) επίδομα αδείας 2012, ποσού 627,18 ευρώ,

δ) δώρο Χριστουγέννων 2012, ποσού 1.254,37 ευρώ,

ε) δώρο Πάσχα 2013, ποσού 627,18,

στ) επίδομα αδείας 2013, ποσού 627,18 ευρώ,

ζ) αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2013, ποσού 702,44 ευρώ και

η) επίδομα ΔΕΘ 2012, ποσού 100,00 ευρώ.

4) Στον 4° ενάγοντα το συνολικό ποσό των 36.397,65 ευρώ και ειδικότερα:

α) μισθούς υπερημερίας από 25-1-2012 έως 13-11-2013, ποσού 31.141,24 ευρώ (1.448,43 ευρώ Χ 21,5 μήνες),

β) δώρο Πάσχα 2012, ποσού 724,21 ευρώ,

γ) επίδομα αδείας 2012, ποσού 724,21 ευρώ,

δ) δώρο Χριστουγέννων 2012, ποσού 1.448,43 ευρώ,

ε) επίδομα ΔΕΘ 2012, ποσού 100,00 ευρώ,

στ) δώρο Πάσχα 2013, ποσού 724,21 ευρώ,

ζ) επίδομα αδείας 2013, ποσού 724,21 ευρώ,

η) αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2013, ποσού 811,12 ευρώ.

5) Στον 5° ενάγοντα το συνολικό ποσό των 36.669.47 ευρώ και ειδικότερα:

α) μισθούς υπερημερίας από 23-12-2011 έως 13-11-2013, ποσού 31.573,80 ευρώ (1.403,28 Χ 22,5 μήνες),

β) δώρο Πάσχα 2012, ποσού 701,64 ευρώ,

γ) επίδομα αδείας 2012, ποσού 701,64 ευρώ,

δ) δώρο Χριστουγέννων 2012, ποσού 1.403,28 ευρώ,

ε) δώρο Πάσχα 2013, ποσού 701,64,

στ) επίδομα αδείας 2013, ποσού 701,64 ευρώ,

ζ) αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2013, ποσού 785,83 ευρώ και

η) επίδομα ΔΕΘ 2012, ποσού 100,00 ευρώ.

6) Στον 6° ενάγοντα το συνολικό ποσό των 36.397,65 ευρώ και ειδικότερα:

α) μισθούς υπερημερίας από 23-12-2011 έως 8-10-2012 και από 8-2-2013 έως 13-11-2013, ποσού 30.673,00 ευρώ (1.658,00 ευρώ Χ 18,5 μήνες),

β) δώρο Πάσχα 2012, ποσού 724,21 ευρώ,

γ) επίδομα αδείας 2012, ποσού 724,21 ευρώ,

δ) δώρο Χριστουγέννων 2012, ποσού 1.448,43 ευρώ,

ε) δώρο Πάσχα 2013, ποσού 724,21 ευρώ,

στ) επίδομα αδείας 2013, ποσού 724,21 ευρώ,

ζ) αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2013, ποσού 811,12 ευρώ και

η) επίδομα ΔΕΘ 2012, ποσού 100,00 ευρώ.

7) Στην 7η ενάγουσα το συνολικό ποσό των 34.198,99 ευρώ και ειδικότερα:

α) μισθούς υπερημερίας από 23-12-2011 έως 13-11-2013 , ποσού 29.440,80 ευρώ (1.308,48 ευρώ Χ 22,5 μήνες),

β) δώρο Πάσχα 2012, ποσού 654,24 ευρώ,

γ) επίδομα αδείας 2012, ποσού 654,24 ευρώ,

δ) δώρο Χριστουγέννων 2012, ποσού 1.308,48 ευρώ,

ε) δώρο Πάσχα 2013, ποσού 654,24 ευρώ,

στ) επίδομα αδείας 2013, ποσού 654,24 ευρώ,

ζ) αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2013, ποσού 732,75 ευρώ και

η) επίδομα ΔΕΘ 2012, ποσού 100,00 ευρώ.

8) Στην 8Π ενάγουσα το συνολικό ποσό των 32.371,66 ευρώ και ειδικότερα:

α) μισθούς υπερημερίας από 23-12-2011 έως 13-11-2013 , ποσού 27.863,10 ευρώ (1.238,36 ευρώ Χ 22,5 μήνες),

β) δώρο Πάσχα 2012, ποσού 619,18 ευρώ,

γ) επίδομα αδείας 2012, ποσού 619,18 ευρώ,

δ) δώρο Χριστουγέννων 2012, ποσού 1.308,48 ευρώ,

ε) δώρο Πάσχα 2013, ποσού 619,18 ευρώ,

στ) επίδομα αδείας 2013, ποσού 619,18 ευρώ,

ζ) αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2013, ποσού 693,48 ευρώ και

η) επίδομα ΔΕΘ 2012, ποσού 100,00 ευρώ.

9) Στον 9° ενάγοντα το συνολικό ποσό των 28.181,47 ευρώ και ειδικότερα:

α) μισθούς υπερημερίας από 23-12-2011 έως 13-11-2013 , ποσού 24.245,32 ευρώ (1.077,57 ευρώ Χ 22,5 μήνες),

β) δώρο Πάσχα 2012, ποσού 538,78 ευρώ,

γ) επίδομα αδείας 2012, ποσού 538,78 ευρώ,

δ) δώρο Χριστουγέννων 2012, ποσού 1.077,57 ευρώ,

ε) δώρο Πάσχα 2013, ποσού 538,78 ευρώ,

στ) επίδομα αδείας 2013, ποσού 538,78 ευρώ,

ζ) αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2013, ποσού 603,44 ευρώ και

η) επίδομα ΔΕΘ 2012, ποσού 100,00 ευρώ.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές οι κρινόμενες αγωγές, ως εξής:

Α) Να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στους ενάγοντες τα ακόλουθα ποσά:

1) Στην 1η ενάγουσα: το ποσό των 17.862,63 ευρώ, που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Φεβρουαρίου έως και Δεκεμβρίου 2011 επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011 (12.825,17 ευρώ), αμοιβή για την εργασία της κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή της απασχόληση (4.239,08 ευρώ), καθώς και διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών (798,38).

2) Στην 2η ενάγουσα: το ποσό των 15.266,23 ευρώ, που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Φεβρουαρίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011 (14.464,81 ευρώ) καθώς και διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών (801,42 ευρώ).

3) Στον 3° ενάγοντα το ποσό των 14.049,76 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Μαΐου 2011 έως και Φεβρουαρίου 2012, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας 2011, αποδοχές αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011.

4) Στον 4° ενάγοντα το ποσό των 9.183,01 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Νοεμβρίου 2011 έως και Ιανουαρίου 2012, επίδομα αδείας και αποδοχές αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011 (6.771,86 ευρώ), αμοιβή για την εργασία του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση (1.598,97 ευρώ), καθώς και διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών (812,18 ευρώ).

5) Στον 5° ενάγοντα το ποσό των 16.538,33 ευρώ, που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας και αποδοχές αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011.

6) Στον 6° ενάγοντα το ποσό των 17.784,06 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Απριλίου έως και Δεκεμβρίου 2011, δώρο Χριστουγέννων 2011 (15.564,67 ευρώ) και διαφορές μεταξύ νομίμων και καταβαλλομένων αποδοχών (2.219,39 ευρώ).

7) Στην 7η ενάγουσα το ποσό των 17.482,21 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011 (15.247,52 ευρώ), καθώς και αμοιβή για την εργασία της κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή της απασχόληση (2.234,69 ευρώ).

8) Στην 8η ενάγουσα το ποσό των 14.150,08 ευρώ που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Απριλίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2011, επίδομα αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011 (13.102,78 ευρώ) και διαφορά μεταξύ νομίμων και καταβαλλομένων αποδοχών (1.047,30 ευρώ).

9) Στον 9° ενάγοντα το ποσό των 15.333,43 ευρώ, που αφορά δεδουλευμένες αποδοχές Φεβρουαρίου έως και Δεκεμβρίου 2011, επίδομα ΔΕΘ 2010 και 2011, επίδομα αδείας 2011 και δώρο Χριστουγέννων 2011 (12.714,02 ευρώ), αμοιβή για την εργασία του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση (2.081,42 ευρώ), καθώς και διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών (537,99 ευρώ). Β) Να αναγνωριστεί ότι η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στους ενάγοντες τα ακόλουθα ποσά:

1) Στην 1η ενάγουσα: το ποσό των 12.757,00 ευρώ που αφορά αποδοχές υπερημερίας (8.744,00 ευρώ) και αμοιβή για την εργασία της κατά τις Κυριακές και αργίες, νυχτερινή εργασία και αμοιβή για την υπερωριακή της απασχόληση κατά το διάστημα αναστολής της επίσχεσης εργασίας της (4.013,00 ευρώ).

2) Στην 2η ενάγουσα: το ποσό των 33.988,19 ευρώ, που αφορά αμοιβή για την εργασία της κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή της απασχόληση (3.498,43 ευρώ), αποδοχές υπερημερίας (30.489,76 ευρώ).

3) Στον 3° ενάγοντα: το ποσό των 35.211,35 ευρώ, που αφορά διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών (234,70 ευρώ), αμοιβή για την εργασία του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση (3.442,15 ευρώ), δώρο Πάσχα 2012 (627,18 ευρώ) και αποδοχές υπερημερίας (30.907,32 ευρώ).

4) Στον 4° ενάγοντα: το ποσό των 36.397,65 ευρώ, που αφορά αποδοχές υπερημερίας.

5) Στον 5° ενάγοντα: το ποσό των 43.195,50 ευρώ, που αφορά διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών (1.290,63 ευρώ), αμοιβή για την εργασία του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση (5.235,40 ευρώ) και αποδοχές υπερημερίας (36.669,47 ευρώ).

6) Στον 6° ενάγοντα: το ποσό των 47.147,21 ευρώ, που αφορά αμοιβή για την εργασία του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή νια την υπερωριακή του απασχόληση μέχρι την επίσχεση εργασίας (8.083,50 ευρώ), αμοιβή για την εργασία του κατά τις Κυριακές και αργίες, νυχτερινή εργασία και αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση κατά το διάστημα αναστολής της επίσχεσης εργασίας (2.666,06 ευρώ) και αποδοχές υπερημερίας (36.397,65 ευρώ).

7) Στην 7η ενάγουσα: το ποσό των 36.755,24 ευρώ, που αφορά διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών (2.556,25 ευρώ) και αποδοχές υπερημερίας (34.198,99 ευρώ).

8) Στην 8η ενάγουσα: το ποσό των 49.075,80 ευρώ, που αφορά αμοιβή για την εργασία της κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες και αμοιβή για την υπερωριακή της απασχόληση (16.704,14 ευρώ) και αποδοχές υπερημερίας (32.371,66 ευρώ).

9) Στον 9° ενάγοντα: το ποσό των 28.181,47 ευρώ, που αφορά αποδοχές υπερημερίας, με το νόμιμο τόκο, ως εξής: όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ καταβληθεισών και νομίμων αποδοχών, τους μισθούς υπερημερίας, την αμοιβή για τη νυχτερινή εργασία και την πέραν του νομίμου ωραρίου απασχόληση των εναγόντων, από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνον που αφορά η κάθε επιμέρους μηνιαία αξίωση, όσον αφορά την εργασία κατά την ημέρα της Κυριακής και των αργιών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, όσον αφορά το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας από την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αφορούν και όσον αφορά το δώρο Πάσχα από την 30η Απριλίου του έτους στο οποίο αφορά.

Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, καθόσον πιθανολογείται ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική ζημία στους ενάγοντες, πρόκειται, δε, για απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας (άρθρα 907, 908 περ. ε’ του ΚΠολΔ). Τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων πρέπει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης, ανάλογα με το ποσοστό της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας, για την περίπτωση που η εναγομένη θα ασκήσει αιτιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης (άρθρα 673, 502 παρ. 1, 505 παρ. 2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις με αριθ. καταθέσεως …/18-7-2012 (υπό στοιχείο α’) και …/11-11-2013 (υπό στοιχείο β’) αγωγές.
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης.
ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει αμφότερες τις αγωγές.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στους ενάγοντες τα ακόλουθα ποσά, με το νόμιμο τόκο, για κάθε επιμέρους αγωγικό κονδύλιο, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο σκεπτικό της παρούσας:

1) Στην 1η ενάγουσα, το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (17.862,63 ευρώ).

2) Στην 2η ενάγουσα, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (15.266,23 ευρώ).

3) Στον 3° ενάγοντα, το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (14.049,76 ευρώ).

4) Στον 4° ενάγοντα, το ποσό των εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τριών ευρώ (9.183,00 ευρώ).

5) Στον 5° ενάγοντα, το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (16.538,33 ευρώ).

6) Στον 6° ενάγοντα, το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (17.784,06 ευρώ).

7) Στην 7η ενάγουσα, το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (17.482,21 ευρώ).

8) Στην 8η ενάγουσα, το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ και οκτώ λεπτών (14.150,08 ευρώ).

9) Στον 9° ενάγοντα, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (15.333,43 ευρώ).

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στους ενάγοντες τα ακόλουθα ποσά, με το νόμιμο τόκο, για κάθε επιμέρους αγωγικό κονδύλιο, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο σκεπτικό της παρούσας:

1) Στην 1η ενάγουσα, το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ (12.757,00 ευρώ).

2) Στην 2η ενάγουσα, το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (33.988,19 ευρώ).

3) Στον 3° ενάγοντα, το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων έντεκα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (35.211,35 ευρώ).

4) Στον 4° ενάγοντα, το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (36.397,65 ευρώ).

5) Στον 5° ενάγοντα, το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (43.195,50 ευρώ).

6) Στον 6° ενάγοντα, το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (47.147,21 ευρώ).

7) Στην 7η ενάγουσα, το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (36.755,24 ευρώ).

8) Στην 8η ενάγουσα, το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (49.075,80 ευρώ).

9) Στον 9° ενάγοντα, το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (28.181,47 ευρώ).

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του στη Θεσσαλονίκη.

GreekEnglish