Μη προαγωγή στελέχους Λιμενικού Σώματος-Ακύρωση απόφασης Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών ΛΣ για τη μη προαγωγή του στελέχους.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις … 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ., με δικαστές τους : Μαρία Κολυβοδιάκου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Καλλίρη και Γεώργιο Καφφέ, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από 15 Φεβρουαρίου 2013 αίτηση ακυρώσεως, του …, κατοίκου Κατερίνης, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Δημητρίου Τσαγκαλίδη (Α.Μ.Δ.Σ.Θ 2176), κ α τ ά του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ο οποίος παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ….

Με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται να ακυρωθεί το από … Πρακτικό του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών Λ.Σ.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Εφέτη Δ.Δ. , Άννας Καλλίρη.

Κατόπιν το Δικαστήριο, άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως. Εν συνεχεία, τον λόγο πήρε ο αντιπρόσωπος του καθού Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη στο γραφείο του Προέδρου του Τμήματος. Κ α ι Αφού μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
Με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε παράβολο 100 ευρώ (βλ.τα …, …, … και …ΣΕΙΡΑ Α ειδικά έντυπα) και τους παραδεκτά ασκηθέντες πρόσθετους λόγους, όπως παραπέμφθηκαν τα δικόγραφα αυτά, για εκδίκαση στο Δικαστήριο τούτο, ως κατά τόπον αρμόδιο, με την …/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ζητείται, κατ’ορθή εκτίμηση, η ακύρωση του από … Πρακτικού του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών Λ.Σ., με ευρύτερη σύνθεση, έτους 2010, το οποίο κυρώθηκε με το από 12-1-2011 π.δ. (22 Γ/25-1-2011).

Με το ν. 3079/2002 «Κώδικας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α 311), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως στους ανθυπασπιστές, υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος και λιμενοφύλακες κατά το άρθρο 60 του ιδίου νόμου, ορίζεται στο άρθρο 23 ότι

«1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι τα έντυπα που περιλαμβάνουν τα στοιχεία εκείνα με τα οποία αξιολογούνται οι Αξιωματικοί του Λ.Σ μέχρι και του βαθμού του Υποναυάρχου.

2.Οι εκθέσεις αξιολόγησης διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες….3…4.

Α) Τα κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικά προσόντα των Αξιωματικών κατατάσσονται σε πέντε ομάδες, ως εξής. (αα) Διοικητικές ικανότητες, (ββ),Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, (γγ). Γνώση του αντικειμένου και υπηρεσιακή απόδοση, (δδ) Λοιπά επαγγελματικά και ειδικά προσόντα, (εε). Λοιπά ψυχικά και σωματικά προσόντα.

Β). Τα κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζουν τα ουσιαστικά προσόντα των κρινόμενων Αξιωματικών χαρακτηρίζονται με τα κεφαλαία γράμματα «Α», «Β», «Γ» και «Δ». Χαρακτηρισμός κριτηρίου αξιολόγησης ως «Γ» ή «Δ» συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη, σαφή και επαρκή αιτιολογία, που στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή πραγματικά στοιχεία, διαφορετικά το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης δεν λαμβάνει υπόψη τον αναφερόμενο στην έκθεση αξιολόγησης δυσμενή χαρακτηρισμό…5. Ο χαρακτηρισμός όλων των Αξιωματικών, από της ισχύος του ν. 2935/2001 (162 Α), με βάση τα προσδιοριζόμενα από τα κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικά τους προσόντα, ορίζεται ως εξής. «Α», «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ». «Β», «ΕΠΑΡΚΗΣ», «Γ», «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ». «Δ». «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ». 6….», στο άρθρο 61 (παρ.1) ότι: «Οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια με βάση τις τηρούμενες στους ατομικούς φακέλους εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά υπηρεσιακά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η γενικότερη υπηρεσιακή συμπεριφορά, απόδοση και επίδοσή τους» και στο άρθρο 64 του νόμου αυτού ορίζεται ότι «Ανθυπασπιστής, Υπαξιωματικός Λ.Σ. και Λιμενοφύλακας, κρίνεται και εγγράφεται στους προβλεπόμενους από το επόμενο άρθρο πίνακες ως : 1. “Προακτέος”, εκείνος που χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο ως “εξαίρετος” ή “επαρκής” και κρίνεται κατάλληλος για προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

2. “Διατηρητέος”, εκείνος που κρίνεται κατάλληλος για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρει, παραμένοντας στο Σώμα με τον κατεχόμενο βαθμό.

3.”Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του”, εκείνος που δεν αποδίδει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και κρινόμενος πριν την Αποστρατεία του, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων ως “επαρκής” για προαγωγή πριν ή κατά την αποστρατεία του αυτή.

4.”Παραμένων στον ίδιο βαθμό”, εκείνος που χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο ως “ανεπαρκής”, αλλά κρινόμενος κατάλληλος για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρει.
5.”Αποστρατευτέος”, εκείνος που θεωρείται ακατάλληλος για την
αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρει, χαρακτηριζόμενος από το σύνολο των ουσιαστικών του προσόντων κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο ως “μη παραδεκτός” ή όποιος κρίνεται ως “αποστρατευτέος” κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού και έχει χαρακτηρισθεί ως “ανεπαρκής”» και στο άρθρο 36 (παρ.5) ότι: «5. Εφόσον κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις διαγραφεί δυσμενές στοιχείο από τα ατομικά έγγραφα Αξιωματικού, το οποίο στήριζε, συνολικά ή μερικά, το αιτιολογικό της δυσμενούς κρίσης, η κρίση αυτή θεωρείται ως μη γενομένη και επαναλαμβάνεται».

Κατ’ εξουσιοδότηση δε της προαναφερόμενης διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3079/ 2002 εκδόθηκε το 56/2002 π.δ. «Εκθέσεις αξιολόγησης προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α 49), στο άρθρο 8 του οποίου ορίζεται «1. Τα κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζουν τα ουσιαστικά προσόντα του κρινόμενου προσωπικού Λ.Σ. χαρακτηρίζονται με κεφαλαία γράμματα ως εξής. «Α» «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ», «Β» «ΕΠΑΡΚΗΣ», «Γ» «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ», «Δ» «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ»….», στο άρθρου 9 αυτού ότι : 1. Ο αξιολογούμενος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως α. «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ», όταν το συνολικό άθροισμα των ουσιαστικών προσόντων του, που έχουν χαρακτηρισθεί ως «Α», ισούται ή υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού των χαρακτηριζόμενων προσόντων του, με την προϋπόθεση ότι κάποιο ουσιαστικό προσόν δεν έχει χαρακτηριστεί ως «Γ» ή «Δ», β. «ΕΠΑΡΚΗΣ», όταν το συνολικό άθροισμα των ουσιαστικών προσόντων του, που έχουν χαρακτηρισθεί ως «Α» και «Β», ισούται ή υπερβαίνει το 70% του συνολικού αριθμού των χαρακτηριζόμενων προσόντων του, με την προϋπόθεση ότι κάποιο ουσιαστικό προσόν δεν έχει χαρακτηρισθεί ως «Δ», γ. «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ», όταν το συνολικό άθροισμα των ουσιαστικών προσόντων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως «Δ», ισούται ή υπερβαίνει το 80% του συνολικού αριθμού τω χαρακτηριζόμενων προσόντων του. «ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ», όταν δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις τρεις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν σύμφωνα με τον τρόπο αξιολόγησης που περιγράφεται για κάθε μία απ’ αυτές».

Τέλος, στο άρθρο 11 του πιο πάνω π.δ. ορίζεται ότι :«Η αντιστοίχηση του παλαιού συστήματος αξιολόγησης, που προέβλεπε βαθμολόγηση των ουσιαστικών προσόντων με ακέραιους αριθμούς από ένα (1) μέχρι δέκα (10), με το νέο σύστημα που προβλέπει αξιολόγηση με κεφαλαία γράμματα «Α», «Β», «Γ» και «Δ» είναι η παρακάτω. ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΔΕΚΑ (10) ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «Α» ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ. ΟΚΤΩ, ΕΝΝΕΑ (8,9) «Β» ΕΠΑΡΚΗΣ». ΠΕΝΤΕ, ΕΞΙ, ΕΠΤΑ (5,6,7) «Γ» ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ. ΕΝΑ, ΔΥΟ, ΤΡΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (1,2,3,4) «Δ» ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το Συμβούλιο Κρίσεων δεν δεσμεύεται από τη βαθμολογία του αξιωματικού στα φύλλα ποιότητας και στις εκθέσεις αξιολόγησης, γιατί η βαθμολογία των ουσιαστικών προσόντων του κρινομένου δεν αντιστοιχεί με ορισμένη διαβάθμιση της κρίσης των αξιωματικών του Λ.Σ. με το βαθμό του ανθιπλοίαρχου ως προακτέων ή παραμενόντων στον ίδιο βαθμό ή αποστρατευτέων. Συνεπώς, το Συμβούλιο Κρίσεων δύναται να στηριχθεί σε άλλα στοιχεία του φακέλου και να καταλήξει σε κρίση του αξιωματικού διαφορετική από εκείνη στην οποία θα κατέληγε στηριζόμενο αποκλειστικά στις βαθμολογίες των ουσιαστικών του προσόντων στις εκθέσεις αξιολόγησης και στα φύλλα ποιότητας.

Περαιτέρω, η κρίση του παραμένοντος στον ίδιο βαθμό αξιωματικού πρέπει να είναι προσηκόντως αιτιολογημένη. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προκύπτει από το οικείο Πρακτικό του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων σε ποιό ή σε ποιά συγκεκριμένα ουσιαστικά προσόντα ο κρινόμενος υστερεί και μάλιστα σε σημείο που επιβάλλει, σύμφωνα με την εκτίμηση του συμβουλίου, το χαρακτηρισμό του ως παραμένοντος στον ίδιο βαθμό. Πρέπει, επίσης, να μνημονεύονται ρητώς στο Πρακτικό αυτό συγκεκριμένα στοιχεία από τον ατομικό φάκελο του αξιωματικού ή γνωστά από προσωπική αντίληψη μελών του συμβουλίου, τα οποία, συνδεόμενα με τα ουσιαστικά προσόντα για τα οποία έγινε λόγος, τον βαρύνουν και θεμελιώνουν τη δυσμενή γι’ αυτόν κρίση του συμβουλίου.

Στοιχεία του ατομικού φακέλου που βαρύνουν τον κρινόμενο αξιωματικό αποτελούν όχι μόνον οι εκθέσεις ικανότητας και τα σημειώματα αποδόσεως που εμπεριέχουν δυσμενείς χαρακτηρισμούς και χαμηλούς βαθμούς ουσιαστικών προσόντων, αλλά και οι ποινές που του έχουν επιβληθεί με δικαστικές αποφάσεις και διοικητικές πράξεις για παραβάσεις του ποινικού και του πειθαρχικού δικαίου, από τις οποίες το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων δύναται, κατά ουσιαστική εκτίμηση, να συναγάγει ουσιώδη έλλειψη συγκεκριμένων ουσιαστικών προσόντων προς θεμελίωση της κρίσης της σχετικής με την παραμονή στον ίδιο βαθμό (ΣτΕ πρβλ.2744/2005,3207/2009, αλλά και σχετ. ΣτΕ 763/2013, 4432/2012). Εξάλλου, η μη κτήση σε επαρκή βαθμό και ενός μόνο από τα απαιτούμενα για την προαγωγή ουσιαστικά προσόντα, αρκεί για να στηρίξει την κρίση ως παραμένοντος στον ίδιο βαθμό, εφόσον αυτή είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

Στην προκείμενη περίπτωση ο αιτών, Υποπλοίαρχος Λ.Σ., στις 17-2-2010 υπέβαλε αίτηση αποστρατείας, η οποία έγινε δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό με την …/…/10/2010 απόφασή του. Κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις κατώτερων αξιωματικών του ΑΣ, έτους 2010,κρίθηκε από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων και εγγράφηκε στον πίνακα Β «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό (από 8-4-2010 Πρακτικό και από 7-5-2010 π.δ.,480 Γ).Κατά των πράξεων αυτών ο αιτών προσέφυγε στο Β/βάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ, και στις 2-12-2010 συγκλήθηκε εκτάκτως το Κατώτερο Συμβούλιο με ευρύτερη σύνθεση, το οποίο με το από 2-12-2010 Πρακτικό του, το οποίο κυρώθηκε με το από 12-1-2011 π.δ. (22 Γ), αποφάσισε με 4 ψήφους υπέρ και 1 κατά, την επανεγγραφή του αιτούντος στον Πίνακα Β «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό». Στην απόφαση αυτή κατέληξε αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αιτούντος και λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως I) την Ε. …/…/2006 απόφαση ΥΕΝ/ΔΠΛΣ Β για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της φυλάκισης 30 ημερών, η οποία μειώθηκε σε 20ήμερη φυλάκιση και στη συνέχεια μειώθηκε σε περιορισμό 40 ημερών, γιατί κατά το χρονικό διάστημα, που υπηρετούσε στο ΛΣ/ΔΑΦΝΗΣ ΑΟ,

α)την 7-5-2003 σε συγκέντρωση προσωπικού στο γραφείο του Λιμενοσταθμάρχη, προέβη σε παράνομη μαγνητοφώνηση προφορικής συνομιλίας αξιωματικών ΛΣ, χωρίς τη συναίνεσή τους, με τη χρήση συσκευής ψηφιακού καταγραφέα φωνής,

β)την 8-5-2003 εκτελώντας βάρδια αξιωματικού φυλακής διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρισκόταν σε κατάσταση μέθης,

γ)την 30-7-2004 δεν επέδειξε τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα και δεν προέβη σε ενδελεχή και ουσιαστικό έλεγχο των υλικών και μέσων, κατά τη διάρκεια παραλαβής από τον ίδιο του Λ/Σ ΔΑΦΝΗΣ AO από τον Υποπ/ρχο ΛΣ Μιχαηλίδη Νικόλαο, πλην της αποθήκης των κατασχεμένων υλικών του λιμενικού αυτού σταθμού. ΙΙ) τηνΕ. …/986/2006 απόφαση ΥΕΝ/ΔΠΛΣ Β, για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής του 15νθήμερου περιορισμού ,η οποία μειώθηκε σε 5νθήμερο, γιατί ως διοικητής του Α Λιμενικού Τμήματος Ν.Μαρμαρά, δεν επέδειξε τον προσήκοντα ζήλο και τον δέοντα έλεγχο, με αποτέλεσμα να εκδοθούν από την υπηρεσία αποφάσεις επιβολής προστίμου ΓΚΛ με λανθασμένες καταχωρήσεις. Επισημαίνεται δε στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι οι παραπάνω πράξεις και παραλείψεις του αιτούντος «επηρεάζουν αυτοτελώς και θεμελιώνουν την κρίση του συμβουλίου».

Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ακυρότητα των προσβαλλόμενων πράξεων, λόγω αναιτιολόγητου αυτών, καθόσον δεν αιτιολογούν ποιά ουσιαστικά προσόντα του αιτούντος επηρέασαν οι αποδιδόμενες σ’αυτόν πειθαρχικές παραβάσεις, οι οποίες, άλλωστε ήταν ήσσονος σημασίας και δεν επηρέασαν την υπηρεσιακή του κατάσταση κατά την προηγηθείσα της αποστρατείας του κρίση για το βαθμό του Υποπλοιάρχου ΑΣ (…/97/2007 έγγραφο του Δ/ντή Προσωπικού ΑΣ, με το οποίο του ανακοινώθηκε η προαγωγή σε Υποπλοίαρχο),τα δε φύλλα ποιότητας ήταν πολύ καλά και δεν δικαιολογούσαν την παραπάνω σε βάρος του δυσμενή κρίση.

Διατείνεται δε ο αιτών ότι από την παραπάνω κατηγορία της μαγνητοφώνησης ιδιωτικής συνομιλίας απαλλάχτηκε με το προσκομιζόμενο …/2008 βούλευμα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το διατακτικό του οποίου το Συμβούλιο αποφάσισε «να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του»,ενώ όσον αφορά ι)την κατανάλωση αλκοόλ, δεν του απαγγέλθηκε τελικά κατηγορία για παράβαση του άρθρ.67 του Σ.Π.Κ. και ιι)τα δύο άλλα αρνείται ότι διαπράχθηκαν από τον ίδιο ,αλλά από τους λιμενικούς της γραμματείας. Υποστηρίζει δε ότι η κρίση αυτή του προκαλεί βλάβη, αφού αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Υποπλοιάρχου ΑΣ, αντί του Πλωτάρχη ΑΣ, με συνέπεια να λαμβάνει μικρότερη σύνταξη, ενώ το εφάπαξ υπολογίστηκε στα 2/3 του βαθμού του Αντιπλοιάρχου ΑΣ.

Προσκομίζει δε και αντίγραφα 1) των από 14-8- 2008 και 19-8-2008 εκφράσεων ευαρέσκειας του Αστυν.Δ/ντή Χαλκιδικής προς το YEN για την άμεση ανταπόκριση του αιτούντος, όταν υπηρετούσε ως Δ/ντής του Λ.Σ.Δάφνης Αγ.Ορους και του Λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Ιερισσού, αντίστοιχα, όταν του ζητήθηκε η βοήθειά του,2) των από 4/10/2008 εγγράφου του Ιερού Κελλίου Άγιος Μόδεστος προς τον Λ.Σ.Δάφνης Αγ.Ορους, σύμφωνα με το οποίο, αναγνωρίζοντας το έργο του Λιμενικού αυτού Σταθμού, ο οποίος διοικείτο από τον αιτούντα, δώρισε δύο εξωλέμβιους κινητήρες σε δύο υδραυλικά τιμόνια και δύο μπάρες ζεύξης μηχανών και από 3/11/2008 απόφασης του Αρχηγού ΛΣ με την οποία αποδέχτηκε την δωρεά αυτή και 3) της συγχαρητηρίου επιστολής του Β.Αναστασίου, ιδιοκτήτη δύο μονάδων μυδοκαλλιέργειας, προς τους YEN και Αρχηγό ΛΣ για την βοήθεια του αιτούντος, όταν υπηρετούσε ως Λιμενάρχης του Λιμεναρχείου Ιερισσού, σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλοπής ποσοτήτων μυδιών από παράνομους αυτοδύτες.

Με τα δεδομένα αυτά, τις διατάξεις που παρατέθηκαν και ερμηνεύθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη ότι :

α) Για να κριθεί παραμένων στον ίδιο βαθμό ο αξιωματικός, πρέπει στο οικείο πρακτικό να διαπιστώνεται ότι δεν είναι ικανός να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του επόμενου βαθμοί, λόγω έλλειψης ουσιαστικών προσόντων, τα οποία επίσης πρέπει να αναφέρονται στο οικείο πρακτικό,

β) στην προκείμενη περίπτωση, αναφέρεται ότι η δυσμενής κρίση και η έλλειψη των ουσιαστικών προσόντων για να εγγραφεί ο αιτών στον πίνακα Β «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» στηρίζεται στα αναφερόμενα δυσμενή στοιχεία-πειθαρχικά παραπτώματα, χωρίς να προσδιορίζονται τα ουσιαστικά προσόντα στα οποία τα δυσμενή αυτά στοιχεία επιδρούν,

γ) για τις πειθαρχικές παραβάσεις που αναφέρονται στο προσβαλλόμενο πρακτικό με στοιχεία I) α,β, ο αιτών το μεν απαλλάχθηκε με το προαναφερόμενο …/2008 βούλευμα, το δε, δεν του απαγγέλθηκε κατηγορία για παράβαση του άρθρ.67 του ΠΣΚ, στοιχεία τα οποία το προσβαλλόμενο πρακτικό δεν αναφέρει και δεν αξιολογεί,

δ) όσον αφορά τα επόμενα πειθαρχικά παραπτώματα (με στοιχεία Ιγ και II),δεν προσδιορίζονται τα ουσιαστικά προσόντα που είναι μειωμένα λόγω αυτών, λαμβανομένων υπόψη και των προαναφερόμενων ευμενών για τον αιτούντα εγγράφων, κατά την υπηρεσία του στο ΛΣ Δάφνης Αγ.Ορους και στο Λιμεναρχείο Ιερισσού, κρίνεται ότι τα παραπάνω δεν μπορούν να αποτελέσουν επαρκές έρεισμα της επίδικης δυσμενούς κρίσης και το προσβαλλόμενο πρακτικό του Συμβουλίου Κρίσεων είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένο, κατά τους πιο πάνω σχετικούς βάσιμους λόγους.

Πρέπει, λοιπόν, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση του αιτούντος. Εξάλλου, πρέπει να αποδοθεί το παράβολο στον αιτούντα (άρθρ.36 παρ.4 π.δ. 18/1989) και να επιβληθεί σε βάρος του καθ΄ού η δικαστική δαπάνη του αιτούντος, ποσού 576 ευρώ (άρθρ.50 ν.3659/2008 και 275 παρ.1 ΚΔΔ).

Για τους λόγους αυτούς

– Δέχεται την αίτηση.
-Ακυρώνει το από …. πρακτικό του Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσεων του Λιμενικού Σώματος με ευρύτερη σύνθεση έτους 2010 και το από 12-1-2011 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Γ’22,)κατά το μέρος που αφορούν τον αιτούντα.
-Αναπέμπει την υπόθεση στην Διοίκηση, κατά το αιτιολογικό.
-Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα.
-Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική του δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι (576) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Πειραιά, στις 24-4-2015.
Δημοσιεύθηκε στον αυτό τόπο, στις 30-4-2015, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων.

Σχολιάστε

GreekEnglish