Προστατευόμενα άτομα. Υποχρέωση διορισμού.

Διοικ Εφετ Θεσ/νικης 892/2010

Ακύρωση απόφασης τοποθέτησης προστατευόμενων ατόμων.

Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών.

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α’ (Ακυρωτικό)
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 5 Νοεμβρίου 2009, με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Πανταζάτος, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αικατερίνη Περιστεροπούλου και Δημήτριος Κωστόπουλος, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων. Ως γραμματέας έλαβε μέρος η δικαστική υπάλληλος Αννα Νασιοπούλου.

Για να δικάσει την από 8-2-2008 αίτηση ακυρώσεως του (αριθ. πραξ. καταθ. 74/11-2-2008), κατοίκου Κατερίνης , ο οποίος παρέστη μετά του πληρεξουσίου του Δικηγόρου Δημητρίου Τσαγκαλίδη.

Κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος παρέστη δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Θεόδωρου Τσιρά.

Διαβάστε περισσότερα…

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε εργαζόμενο στον ΟΣΕ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε εργαζόμενο στον ΟΣΕ.

Ημερομηνία κατάρτισης της εργασιακής σύμβασης από την ημέρα εμφάνισης προς ανάληψη υπηρεσίας και όχι από την ημέρα πρόσληψης από τον ΟΣΕ.

Εφ Θεσ ΑΡΙΘΜΟΣ : 722/2008

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Αντώνιο Αθηναίο Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Αναστασία Κυριαζή Εισηγήτρια Εφέτες, και το Γραμματέα Πέτρο Κοταμανίδη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 11 Φεβρουαρίου 2008 , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε. Α.Ε), που εδρεύει στην Αθήνα, Καρόλου 1 κα l εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο του Βασιλική Ζαλίδα (A.M. 887) με δήλωση.

ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δημητρίου Τσαγκαλ ί δ η (A.M. 2176).

Διαβάστε περισσότερα…

Προστασία αναπήρων θυμάτων πολέμου κ.τ.λ.

Δ Πρωτ Θεσσαλ. 458/1989

Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989.234

Προστασία αναπήρων θυμάτων πολέμου κ.τ.λ.

Διοικητική διαφορά ουσίας υπαγομένη στην δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων η αναφυομένη από την αναγνώριση παραχώρηση ή απονομή δικαιώματος ή ευεργετήματος ή την άρνηση ικανοποίησης κάποιου από τα ως άνω αιτήματα.

Διαβάστε περισσότερα…

Προστασία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πρόσληψη – Διορισμός.

ΕφετΘεσσαλ 2146/1991

Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό ΑΡΕΜΝΟΠΟΥΛΟΣ 1991.475 και ΕπΕργΔικ 1993.118

Ανάπηροι. Προστασία αναπήρων.

Υποχρεωτική τοποθέτηση αναπήρων σε Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Τοποθέτηση αναπήρου στον ΟΣΕ. Αρνηση του εργοδότη να δεχθεί τις υπηρεσίες του τοποθετηθέντος. Υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει τον τοποθετηθέντα επί ένα μήνα. Υπερημερία εργοδότη.

Διαβάστε περισσότερα…

Εκτέλεση της πράξης αναγκαστικής τοποθέτησης.

ΕφΘεσσαλ 219/1999

Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 2000.819

Η προσφυγή του εργοδότη κατά της αποφάσεως για την τοποθέτηση σε υπόχρεη επιχείρηση κατά τις διατάξεις του ν.1648/86 προστατευόμενου δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης αναγκαστικής τοποθέτησης.

Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσληψη προστατευομένων από το ν. 1648/1986 προσώπων

ΕφΘεσσαλ 402/2000

Δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 2000.817.

Πρόσληψη προστατευομένων από το ν. 1648/1986 προσώπων. Φέρει τον χαρακτήρα αναγκαστικής συμβάσεως εργασίας για τον υπόχρεο εργοδότη. Ηανωτέρω σύμβαση τελειούται με την εμπρόθεσμη εμφάνιση του αναγκαστικώς τοποθετηθέντα προς ανάληψη εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα…

Προστασία εργαζομένων στη περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης- Υποχρέωση του νέου επιχειρηματία να απασχολεί τους εργαζόμενους και ευθύνη του για καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών.

Μον. Πρωτ. Θεσσ 3111/2014

Μεταβίβαση επιχείρησης. Άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας όταν η μεταβίβαση της επιχείρησης αποτέλεσε την αποκλειστική ή έστω την κύρια αιτία, το «κινήσαν αίτιο» της καταγγελίας.

Άκυρη η καταγγελία και όταν στην απόλυση προβαίνει ο νέος φορέας της επιχείρησης.

Αξιώσεις εργαζόμενου λόγω άκυρης καταγγελίας. Ο μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το διάδοχο, για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος.

Διαβάστε περισσότερα…

Προστασία εργαζομένων στη περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης- Υποχρέωση του νέου επιχειρηματία να απασχολεί τους εργαζόμενους και ευθύνη του για καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών.

Αριθμός απόφασης 12852/2014.

Μεταβίβαση επιχείρησης.

Ο νέος εργοδότης υποχρεούται στη καταβολή όλων των εργατικών απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν από το παλαιό εργοδότη, και των αποζημιώσεων απόλυσης. Συντηρητική κατάσχεση

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Θεοδώρα Τσαμαδιά, Πρόεδρος Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν ορίσθηκε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : Της 28ης Απριλίου 2014.
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ: 1) … 2) … 3) … 4) … 5) …6) …, που
παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Δημητρίου Τσαγκαλίδη (AM 2176).

Διαβάστε περισσότερα…

Εργασιακή κατάσταση οδηγών οχημάτων-ασθενοφόρων κλπ. Θεωρούνται υπάλληλοι ανεξαρτήτως της ειδικότητας που αναγράφεται στη πρόσληψή τους.

Σύνοψη:

ΜονΠρωτΘεσσ 11741/2014.

Πρόσληψη εργαζομένων ως νοσοκόμων. Πραγματική απασχόληση ως οδηγοί ασθενοφόρων και άλλων οχημάτων της επιχείρησης.

Για τους απασχολούμενους κατά την παροχή της εργασίας τους ως οδηγούς αυτοκινήτων επικρατεί το πνευματικό και όχι το σωματικό στοιχείο, και οι συνδέουσες τους διαδίκους έννομες σχέσεις ήταν εκείνες των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας υπαλλήλου αορίστου χρόνου.

Αίτημα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας του γεγονότος ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας συντελέστηκε υπό συνθήκες που συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων.

Διαβάστε περισσότερα…

Πρακτική Νοσοκόμα. Νυκτερινή εργασία. Διαφορές αποδοχών

Αριθμός απόφασης: 12621/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ιωάννη Αγγελόπουλο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Χριστίνα Χριστογιάννη,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 21-4-2015, για να δικάσει την αγωγή με αριθμό κατάθεσης …/17-3-2014 μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: …, κατοίκου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Δημητρίου Τσαγκαλίδη (AM 2176), που κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: …, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου …, που κατέθεσε προτάσεις.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

Διαβάστε περισσότερα…

GreekEnglish