Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη)- Διαγραφή χρέους δανειολήπτη.

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πολυκάστρου Κωνσταντίνο Γαλίδη, ο οποίος ορίσθηκε την υπ’ αριθμ. 110/2015 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Κιλκίς και τη Γραμματέα Ελισάβετ – Δήμητρα Σπυροπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 23η Νοεμβρίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : …, ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αμπατζή Αναστασίου (AM ΔΣΘ 9019).
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους και είναι οι εξής (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ) :

1) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», δυνάμει των με αρ. 4/27-7-2012 και 8/24-1-2013 αποφάσεων της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 2209/27-7-2012 τεύχος Β’ και ΦΕΚ 112/24-1- 2013 τεύχος Β’), η οποία δεν παραστάθηκε.

2) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Εισάγεται προς συζήτηση η με αυξ. αριθμ. έκθεσης κατάθεσης … αίτηση του ως άνω αιτούντος προς το Δικαστήριο αυτό, δυνάμει της με αριθμό …/2014 αποφάσεως του, η οποία εκδόθηκε δυνάμει της με αριθμό …/2013 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου επί της ως άνω αιτήσεως και η οποία όρισε δικάσιμο αυτήν που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, προς επαναπροσδιορισμό των δόσεων της ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος που ορίστηκαν με αυτήν. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως προαναφέρεται.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Ο νομοθέτης λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη δεν αποκλείεται η εμφάνιση ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού, όπως σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας του ή άλλου μέλους της οικογένειας του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας, επιχειρεί ειδική ρύθμιση στην παρ.5 του άρθρ.δ του Ν. 3869/2010.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές, κατά τη διατύπωση του νόμου, εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της διάταξης του εδ. α’ της παρ.5 του άρθρ.δ του άνω νόμου ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών.

Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή του είτε προσδιορίζει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες – πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια. Από τη διάταξη της παρ.5 του άρθρ.δ του άνω νόμου, δηλαδή, προκύπτει ότι με τον καθορισμό μηδενικών ή μικρού ύψους καταβολών από το δικαστήριο δεν εκκαθαρίζεται οριστικά το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη αλλά αναμένεται η παρέλευση τεσσάρων ετών (άρθρο 8 παρ. 2 Ν.3869/2010, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το άρθρο 16 του Ν. 4161/2013) και έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματά του, που να δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό του ύψους των καταβολών (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση τον Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές, σελ. 197-198, αριθ.66-67, Ειρ.Αχαρν 3/2011, ΕιρΠατρ.16/2012, ΕιρΠαμίσου 1/2012 Νόμος, ΕιρΘεσ 7730/2011, αδημ.).

Οι καθ’ ων πιστώτριες δεν παραστάθηκαν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά της στο πινάκιο και θα δικαστούν ερήμην, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, όφειλαν να ενημερωθούν για τη νέα δικάσιμο με δική τους επιμέλεια. Το δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να είχαν εμφανιστεί (άρθρο 754 παρ.2 του ΚΠολΔ).

Με την με αυξ. αριθμ. έκθεσης κατάθεσης …/5-9-2012 αίτηση του, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις αναφερόμενες πιστώτριες του, ζήτησε τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από την εκποίηση του αναφερόμενου ακινήτου, που αποτελεί την κύρια κατοικία του, λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και οικογενειακής του κατάστασης, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά.

Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε, η με αριθμ. …/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 και ρύθμισε τα χρέη του, λόγω συνδρομής στο πρόσωπο του εξαιρετικής περίπτωσης και συγκεκριμένα ανεργίας και ανεπάρκειας εισοδήματος προς κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του, με ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών μέχρι τη δημοσίευση νέας απόφασης προς επαναπροσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων καταβολών, εξαίρεσε δε από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, προσδιορίζοντας καταβολές για τη διάσωση της σε ποσοστό 85% της εμπορικής αξίας της.

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. …/2014 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού κρίθηκε ότι δεν άλλαξε η οικονομική κατάσταση του αιτούντος και παρέμεινε ο ορισμός μηδενικών μηνιαίων καταβολών. Ταυτόχρονα κρίνοντας την ως άνω δυσμενή οικονομική κατάσταση του αιτούντος, προσωρινή και θεωρώντας ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί, όρισε δικάσιμο την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών επί τετραετία, κατ’ άρθρ.δ παρ.2 του Ν.3869/2010. Νομίμως φέρεται, μετά από αυτά, η υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την παρούσα συνεδρίαση προς επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, δεδομένου ότι προσκομίσθηκε το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων για τον παρασταθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο (βλ. υπ’ αριθ. Α36838/2015 γραμμάτιο του Δ.Σ.Θ.).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, ο οποίος εξετάσθηκε στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από όλα τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ορισμένα εκ των οποίων αναφέρονται ειδικότερα παρακάτω, χωρίς να έχει παραλειφθεί κανένα κατά την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνει αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο υπόψη και χωρίς απόδειξη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) και την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα:

Ο αιτών μετά τη συζήτηση της αίτησης του στις 16-6- 2014 προς επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων δόσεων και την έκδοση της σχετικής απόφασης εργάστηκε από τα τέλη Μαρτίου του 2015 και για τρεις περίπου μήνες στην επιχείρηση οδικών μεταφορών του …, από την οποία όμως αναγκάστηκε να αποχωρήσει τον Ιούλιο, λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκε, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια παρέμεινε άνεργος, εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ μέχρι 1-9-2015 (βλ. βεβαίωση ανεργίας με ημερ. ….), αλλά από 2-9-2015 προσλήφθηκε από την εταιρία “…” με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως οδηγός φορτηγών και βαρέων φορτηγών με μικτό μηνιαίο μισθό 1.223,60 € και καθαρό 917,63 € (βλ. βεβαίωση της παραπάνω εταιρίας και εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου). Η σύζυγος του … παραμένει άνεργη εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ (βλ. βεβαίωση ανεργίας με ημερ. 12-11-2015).

Τα τρία ανήλικα τέκνα τους είναι σήμερα στην ηλικία των 9, 8 και 3 ετών αντίστοιχα. Εξακολουθούν δε να μένουν όλοι μαζί στη κύρια κατοικία του, που βρίσκεται στον Εύρωπο Κιλκίς. Μαζί τους δε μένει και η μητέρα του, η οποία είναι συνταξιούχος και συμμετέχει με τη σύνταξη της στα μηνιαία έξοδα του σπιτιού. Λαμβανομένων υπόψη όλων των προαναφερομένων, ιδίως της νέας εργασίας του αιτούντος από την οποία αποκομίζει ικανοποιητικά για τα δεδομένα της εποχής εισοδήματα και του γεγονότος ότι από την έκδοση της αρχικής απόφασης υπ’ αριθ. …/2013 του Δικαστηρίου τούτου, ήτοι από τις 2-7-2013 έως και την έκδοση της παρούσας, έχουν παρέλθει 29 μήνες, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να προχωρήσει στην οριστική ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος μέχρι τη συμπλήρωση των 48 μηνών κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 Ν.3869/2010. Όπως προαναφέρθηκε ο αιτών έχει καθαρά μηνιαία εισοδήματα 917,63 €, συνδράμει δε κατά το δυνατόν στα οικογενειακά έξοδα και η μητέρα του που μένει μαζί τους, από τη σύνταξη της ύψους 560 € περίπου (βλ. υπ’ αριθ. 46/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία ορίστηκαν μηνιαίες δόσεις για τις δικές της οφειλές ποσού 100 €).

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριες του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών οικογενειακών αναγκών του, ανέρχεται σε 100 € το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος, όπως αυτό προσδιορίστηκε στην υπ’ αριθ. …/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ανέρχεται σε 204.632,48 €, το οποίο αναλύεται σε 58.555,51 € προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και σε 146.076,97 € προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», σε κάθε μια αναλογεί από το ποσό των 100 € στη μεν πρώτη το ποσό των 28,61 € και στη δεύτερη το ποσό των 71,39 €. Οι καταβολές αυτές θα ξεκινήσουν από τον Ιανουάριο του 2016 και θα διαρκέσουν συνολικά 19 μήνες, δηλαδή μέχρι και τον Ιούλιο του 2017. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας, η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά:

1) η πρώτη το ποσό των 543,59 € (28,61 € Χ 19 μήνες) και

2) η δεύτερη το ποσό των 1.356,41 € (71,39 € Χ 19 μήνες). Ήτοι, ο αιτών από το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 204.632,48 € θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία, συνολικά το ποσό των 1.900 € και επομένως απομένει υπόλοιπο 202.732,48 €.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί περαιτέρω με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον ήδη με την υπ’ αριθ. …/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου κρίθηκε ότι πρέπει η κύρια κατοικία του να εξαιρεθεί από την εκποίηση με την υποχρέωση καταβολής ποσού που ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας της, η οποία προσδιορίστηκε στο συνολικό ποσό των 27.000 € κατά το δικαίωμα ψιλής κυριότητας του αιτούντος (καθώς η συνολική της αξία προσδιορίσθηκε σε 45.000 € και η αξία του δικαιώματος επικαρπίας της μητέρας του σε 18.000 €).

Ειδικότερα, εξαιρέθηκε από την εκποίηση η ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100% μιας ισόγειας κατοικίας εμβαδού 126 τ.μ. αποτελούμενης από δύο δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, η οποία είναι κτισμένη επί του υπ’ αρ. 129β οικοπέδου, εμβαδού 300 τ.μ. που βρίσκεται στον Ευρωπό Κιλκίς και αποτελεί αυτοτελές και διηρημένο τμήμα του υπ’ αρ. 129 οικοπέδου που βρίσκεται στο 22° οικοδομικό τετράγωνο συνολικής έκτασης 770 τ.μ. Από τις οφειλές του αιτούντος που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. …/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, μόνο η οφειλή προς την πρώτη πιστώτρια από την υπ’ αριθ. …/2009 σύμβαση στεγαστικού δανείου, είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη και συγκεκριμένα με πρώτη υποθήκη επί της ως άνω κύριας κατοικίας του αιτούντος.

Η ικανοποίηση των πιστώτριας αυτής θα γίνει μέχρι το ποσό των 22.950 €, του 85% δηλαδή της εμπορικής αξίας της κατοικίας του αιτούντος (27.000 Χ 85%), το οποίο δεν καλύπτει πλήρως το οφειλόμενο υπόλοιπο προς αυτήν μετά τις καταβολές επί τετραετία ύψους 58.011,92 € (58.555,51 – 543,59) και ως προς το υπόλοιπο απαλλάσσεται ο αιτών.

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της παραπάνω τετραετούς ρύθμισης, ήτοι την 1-8-2017, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος μέχρι τότε, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και ο χρόνος της τοκοχρεολυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού θα είναι είκοσι (20) χρόνια, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3869/2010, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δυνατοτήτων και της ηλικίας του αιτούντος.

Επομένως, το ποσό που θα καταβάλει ο αιτών μηνιαία στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται σε ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (95,63 €), ήτοι 22.950 €/240 μήνες.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος και να επαναπροσδιοριστούν οι επί τετραετία μηνιαίες καταβολές του, καθώς και να οριστούν οι καταβολές για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ ων.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος, μετά από επαναπροσδιορισμό των επί τετραετία μηνιαίων καταβολών, ορίζοντας μηνιαίες καταβολές στις πιστώτριες του μέχρι τη συμπλήρωση της τετραετίας, δηλαδή για άλλους 19 μήνες, έως και τον Ιούλιο του 2017, σε ποσό εκατό ευρώ (100 €) συνολικώς διανεμόμενο μεταξύ των απαιτήσεων των πιστωτριών, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2016 ως ακολούθως : στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ποσό είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (28,61 €) και στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ποσό εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (71,39 €).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, που έχει ήδη εξαιρεθεί από την εκποίηση με την υπ’ αριθ. …/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, το συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (22.950 €), με μηνιαία δόση που θα ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (95,63 €) και επί διακόσιους σαράντα (240) μήνες, προς την πρώτη πιστώτρια «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για την προνομιακή ικανοποίηση της εμπραγμάτως ασφαλισμένης απαιτήσεως της, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκεπτικό.

Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της παραπάνω τετραετούς ρύθμισης, ήτοι από 1η Αυγούστου 2017, και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Πολύκαστρο, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και του πληρεξούσιου δικηγόρου του.

GreekEnglish