ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας κατοχυρώνεται και προστατεύεται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ωστόσο, επιτρέπεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας, όπως, για την επέκταση του σχεδίου πόλης, προσκύρωση μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων, κατασκευή δρόμων, πλατειών, σχολείων, έργων κοινής ωφέλειας κλπ, η απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας υπό την προϋπόθεση βέβαια της πλήρους αποζημίωσης.

 

Ως πλήρη αποζημίωση εννοείται η καταβολή στον ιδιοκτήτη της αξίας την οποία έχει το ακίνητο που απαλλοτριώνεται. Η αξία των ακινήτων που απαλλοτριώνονται καθορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, Μονομελές Εφετείο. Ο ιδιοκτήτης που αποζημιώνεται αναγνωρίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο που είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο. Είναι δυνατόν να συνενωθούν στην ίδια αίτηση ενώπιον του Εφετείου η αίτηση καθορισμού της αξίας του ακινήτου και η αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημίωσης. Κατά την επέκταση του σχεδίου πόλης τα αγροτεμάχια της περιοχής προς την οποία επεκτείνεται αυτή, εντάσσονται στο σχέδιο πόλης. Κατά τη διαδικασία ένταξής τους, δημιουργούνται με εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης οικοδομικά τετράγωνα, οικόπεδα,  κοινόχρηστοι χώροι, δρόμοι, πλατείες κλπ. Επειδή ο σκοπός της ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης είναι η δημιουργία οικοπέδων άρτιων και οικοδομήσιμων, δηλαδή οικοπέδων που έχουν τις προϋποθέσεις για να ανοικοδομηθούν, τα τμήματα των οικοπέδων που απομένουν μετά την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης και τα οποία δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα, προσκυρώνονται υποχρεωτικά στα γειτονικά οικόπεδα. Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου στο οποίο προσκυρώνεται το οικοπεδικό αυτό τμήμα, υποχρεούται να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του τμήματος αυτού. Η αξία του προσκυρούμενου τμήματος καθορίζεται είτε με κοινή συμφωνία των δύο, οπότε η σχετική διαδικασία γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου, όπως και στις πωλήσεις ακινήτων, είτε, εφόσον διαφωνούν, από το αρμόδιο Δικαστήριο. Πρόκειται για ένα είδος αναγκαστικής αγοραπωλησίας, προκειμένου να μην απομείνουν οικόπεδα μη άρτια και οικοδομήσιμα. Κατά την επέκταση του σχεδίου πόλης οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να συνεισφέρουν σε γη και χρήμα προκειμένου να δημιουργηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι και να εκτελεσθούν τα κοινωφελή έργα. Το ύψος του ποσού που πληρώνουν και το ύψος της γης που εισφέρουν καθορίζεται ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου τους το οποίο περιλήφθηκε στο σχέδιο πόλης. Το όφελος τους είναι ότι το πρώην αγροτεμάχιο που ήταν εκτός σχεδίου πόλης, εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης και πλέον διαθέτουν οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του σχεδίου πόλης.

 

GreekEnglish