Προστατευόμενα άτομα. Υποχρέωση διορισμού.

Διοικ Εφετ Θεσ/νικης 892/2010

Ακύρωση απόφασης τοποθέτησης προστατευόμενων ατόμων.

Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών.

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α’ (Ακυρωτικό)
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 5 Νοεμβρίου 2009, με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Πανταζάτος, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αικατερίνη Περιστεροπούλου και Δημήτριος Κωστόπουλος, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων. Ως γραμματέας έλαβε μέρος η δικαστική υπάλληλος Αννα Νασιοπούλου.

Για να δικάσει την από 8-2-2008 αίτηση ακυρώσεως του (αριθ. πραξ. καταθ. 74/11-2-2008), κατοίκου Κατερίνης , ο οποίος παρέστη μετά του πληρεξουσίου του Δικηγόρου Δημητρίου Τσαγκαλίδη.

Κατά του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος παρέστη δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Θεόδωρου Τσιρά.

Με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: 1. Της υπ’ αριθ. 76/6- 12-2007 αποφάσεως της Β’ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του Ν. 2643/1998 περί τοποθετήσεων σε θέσεις του δημόσιου τομέα προστατευόμενων ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 2. Του υπ’ αριθ. 9/8-3-2007 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 περί τοποθετήσεως της ως καταταγείσης πρώτης στον τελικό πίνακα μοριοδότησης. 3. Του τελικού πίνακα μοριοδότησης επιλαχόντων δυνάμει του οποίου με το υπ’ αριθ. 27/20-6- 2007 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 τοποθετήθηκε η Στη δίκη παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων:

1. η οποία παρέστη μαζί με τον Δικηγόρο Παναγιώτη Ιατρού.

2. Η οποία παρέστη μαζί με την Δικηγόρο Όλγα Βλόντζου.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της έκθεσης του Εισηγητή Εφέτη Δ.Δ. Δημητρίου Κωστόπουλου.

Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως το Δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, ο οποίος ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεώς του και τον πληρεξούσιο του καθ’ ου η αίτηση Υπουργού, καθώς και τους πληρεξούσιους Δικηγόρους των παρεμβαινουσών οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, χωρίς τη συμμετοχή της Γραμματέως, που δεν κρίθηκε αναγκαία, και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα.
Σκέφθηκε κατά το Νόμο

Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετικά τα υπ’ αριθ. 2978856, 4036520 ειδικά έντυπα παραβόλου).

Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται η ακύρωση:

1. Της υπ’ αριθ. 76/6-12-2007 αποφάσεως της Β’ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του Ν. 2643/1998. Με αυτή απερρίφθη προσφυγή του αιτούντος κατά του τελικού πίνακα μοριοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. Μακεδονίας περί τοποθετήσεων σε θέσεις του δημόσιου τομέα προστατευόμενων ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) δυνάμει της υπ’ αριθ. 16799/27-12-2004 Προκηρύξεως, κατά το μέρος που κατατάχθηκε πρώτη η συνυποψήφια , και δεύτερη (πρώτη επιλαχούσα) η συνυποψήφια ενώ ο αιτών κατατάχθηκε τρίτος .

Με την ίδια προσβαλλόμενη απόφαση επικυρώθηκαν ως νόμιμες οι αποφάσεις του υπ’ αριθ. 9/8-3-2007 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 περί τοποθετήσεως της σε θέση κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και του υπ’ αριθ. 27/20-6-2007 πρακτικού της ίδιας Επιτροπής περί τοποθετήσεως της σε θέση ΥΕ φυλάκων- νυκτοφυλάκων στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας ,κατόπιν κατατάξεώς της πρώτης στον τελικό πίνακα επιλαχόντων και δεύτερου του αιτούντος.

2. Του υπ’ αριθ. 9/8-3-2007 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 κατά το μέρος που τοποθετήθηκε η κατά παράλειψη του αιτούντος.

3. Του τελικού πίνακα μοριοδότησης δυνάμει του οποίου με το υπ’ αριθ. 27/20- 6-2007 πρακτικό της ίδιας Επιτροπής τοποθετήθηκε η ως πρώτη επιλαχούσα κατά παράλειψη του αιτούντος.Επειδή, έχει κριθεί ότι οι διαφορές οι σχετικές με τον διορισμό των προστατευόμενων προσώπων σε θέσεις του Δημοσίου, των και των Qf^^ υπάγονται στην ακυρωτική δικαιοδοσία των /^οικητικών Εφετείων (Σ.τ.Ε. 3378/2006, Δ.Εφ.Πειρ. 1108/2007).

Είναι, συνεπώς, απορριπτέα ως αβάσιμη η σχετική ένσταση του Δημοσίου περί ελλείψεως δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου επί της κρινόμενης υποθέσεως.

Επειδή, οι προσφυγές του άρθρου 10 του Ν. 2643/1998 αποτελούν ενδικοφανείς προσφυγές, εφόσον οι δευτεροβάθμιες επιτροπές εξετάζουν τόσο τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης και μπορούν να ακυρώνουν εν όλω ή εν μέρει την πράξη ή να την τροποποιούν, προβαίνοντας αναλόγως και σε τοποθέτησή του προσφεύγοντος, ή να απορρίπτουν την προσφυγή. Συνεπώς, προσβάλλεται παραδεκτά, κατ’ άρθρο 45 παρ. του Π. 18/1989, μόνον η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, ως εκδοθείσα επί της ενδικοφανούς προσφυγής κατά των ανωτέρω υπό 2 και 3 πράξεων, οι οποίες απαράδεκτα συμπροσβάλλονται αυτοτελώς.

Κατά τα λοιπά η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε εμπρόθεσμα και εν γένει παραδεκτά. Συνεπώς είναι εξεταστέα κατ’ ουσίαν.Επειδή, υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων παρεμβαίνει με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτοί .

Εφόσον δε με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε και η νομιμότητα του υπ’ αριθ. αριθ. 27/20-6-2007 πρακτικού περί τοποθετήσεως της σε θέση ΥΕ φυλάκων- νυκτοφυλάκων στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει και αυτή, απορριπτομένων ως αβάσιμων των υποβαλλόμενων με το υπόμνημα αντιθέτων ισχυρισμών του αιτούντος.

Επειδή, στο Ν. 2643/1998: «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ΑΛ 220) και στο άρθρο 1 (Προστατευόμενα πρόσωπα) ορίζεται, μεταξύ ων άλλων, ότι: «1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανηλίκων τέκνων. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.

β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού.

Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρ.31 του |\4.2956/2001,ΦΕΚ Α 258/2001, και με την παρ.10 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31) γ 23». Προσέτι, στο άρθρο 3 (Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) του ίδιου νόμου ορίζονται, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

«1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής φψτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα

2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην κάθε προκήρυξη σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωση τους 10.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος του ειδικού εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, τα στοιχεία που συμπληρώνονται από τον ενδιαφερόμενο και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια», ^-το άρθρο 7 (Πρόσθετα δικαιολογητικά) ορίζονται, εκτός των άλλων, τα εξής:

«1. Οι προστατευόμενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, για να τοποθετηθούν ή διατεθούν σε εργασίες, υποχρεούνται με την αίτηση τους να προσκομίζουν στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και τα εξής δικαιολογητικά:

α) δ) Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που λαμβάνουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη Άλλωστε, στο ν. 3227/2004 και στο άρθρο 11 (Ρύθμιση θεμάτων του Ν.2643/1998, ΦΕΚ Α 220) ορίζονται μεταξύ τα ων άλλων τα εξής:

«1 3. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη στις θέσεις της προκήρυξης θέσεων εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών, συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, ως και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης

Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις Επιτροπές του άρθρου 9 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται. 4 5. Με βάση τα δηλούμενα από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία για θέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά κατηγορία προστασίας, χωριστά για τις θέσεις του άρθρου 2 και για κάθε θέση του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998.

Οι προστατευόμενοι για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής, εκτός αυτών που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι επιτρέπεται να εκδοθούν και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Για την ανάρτηση γίνεται δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 45 Α) εφαρμόζονται και εν προκειμένω (Η διάταξη αυτή ορίζει ότι: «4. Αν οι διατάξεις επιβάλλουν τη συνυποβολή πιστοποιητικών, δικαιολογητικών ή άλλων δημόσιων εγγράφων και αυτά δεν συνυποβάλλονται για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή του εγγράφου του ενδιαφερομένου.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει στο υποβαλλόμενο από τον ενδιαφερόμενο έγγραφο να γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημόσιων εγγράφων, τα οποία, πάντως, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους»).

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της πρόσκλησης. Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.

Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν. 2643/1998. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, συντάσσεται ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης που περιλαμβάνει αριθμό προστατευομένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις και ισάριθμους επιλαχόντες, με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά κατηγορία προστασίας, χωριστά για τις θέσεις του άρθρου 2 και για κάθε θέση του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998.

Παράλληλα ανακοινώνεται και η βαθμολογία των λοιπών αιτούντων την προστασία του Ν. 2643/1998 με βάση την αίτηση υπεύθυνη δήλωση. Η δημοσιοποίηση του πίνακα γίνεται με ανάρτηση του στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α. Ε.Δ. και με σχετική δημοσίευση για την ανάρτηση σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία.

Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερομένους ενώπιον των αρμόδιων Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. Οι Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, ανασυντάσσουν, εάν απαιτείται, τους πίνακες μοριοδότησης στους οποίους περιλαμβάνεται αριθμός προστατευομένων αντίστοιχος με τις προκηρυσσόμενες θέσεις και ισάριθμοι επιλαχόντες με φθίνουσα σειρά μορίων κατά κατηγορία προστασίας και χωριστό για τις θέσεις του άρθρου 2 και για κάθε θέση του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α).

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης δημοσιοποιούνται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Οι τελικοί πίνακες έχουν ισχύ μέχρι το χρόνο έκδοσης απόφασης για τη νέα προκήρυξη. Από τον πίνακα των επιλαχόντων γίνεται και κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του προστατευομένου. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται ο τύπος της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη μοριοδότηση από τους υποψηφίους, για τους οποίους κρίνεται ότι, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα μοριοδότησης μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων μοριοδότησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

7. Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δημοσιοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης.

8 ». Περαιτέρω, στο άρθρο 4 του fcf 2643/1998 (Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων προσώπων) και την παράγραφο 8 ορίζονται τα εξής:

«8. Ο αριθμός μορίων που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% εφόσον το προστατευόμενο πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες του άρθρου 1. Ομοίως λαμβάνουν την ως άνω προσαύξηση:

α) οι προστατευόμενοι του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που έχουν στην οικογένειά τους τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, που προστατεύεται κατά το δεύτερο ή τρίτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, όπως τροποποιήθηκε με τα/ft 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’) και

β) Στο άρθρο 9 (Πρωτοβάθμια Επιτροπή – Προσφυγή) ορίζεται ότι: «1. Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. συνιστάται Πρωτοβάθμια Πενταμελής Επιτροπή 2. Κάθε Πρωτοβάθμια Πενταμελής Επιτροπή αποτελείται από: 3. Κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων πενταμελών Επιτροπών χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον των δευτεροβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 10. Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι υπόχρεοι εργοδότες, τα προστατευόμενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. Στο άρθρο 10 (Σύσταση και αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιων Επιτροπών) ορίζεται ότι:

«1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστώνται δύο (Α και Β) Δευτεροβάθμιες Επιτροπές προστατευομένων. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται από :

Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές εξετάζουν τόσο τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης και μπορούν να ακυρώνουν εν όλω ή εν μέρει την πράξη ή να την τροποποιούν, προβαίνοντας αναλόγως και σε τοποθέτησή του προσφεύγοντος, ή να απορρίπτουν την προσφυγή », ενώ με την παρ.21 του άρθρου 31 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258) ορίζεται ότι:

«Αν η τοποθέτηση του προστατευομένου ακυρωθεί είτε με απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής είτε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, για λόγο που δεν οφείλεται σε έλλειψη συνδρομής στο πρόσωπο του των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων του Ν. 2643/1998, η Επιτροπή τοποθετεί αυτόν σε κενή θέση, εφόσον υπάρχει, της αυτής προκήρυξης, της αυτής κατηγορίας προστασίας και του ίδιου τομέα (δημόσιου ή ιδιωτικού), για τον οποίο είχε υποβάλει αίτηση. Για την τοποθέτηση αυτή ο προστατευόμενος πρέπει να συγκεντρώνει μοριοδότηση ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη του τελευταίου τοποθετηθέντος της ίδιας κατηγορίας σε θέση της ίδιας προκήρυξης.

Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο προστατευόμενος τοποθετείται σε αντίστοιχη θέση της επόμενης προκήρυξης, η οποία και δεν προκηρύσσεται με απόφαση της αντίστοιχης πρωτοβάθμιας επιτροπής. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο για όσους έχουν τοποθετηθεί με τις προκηρύξεις που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος».

Επειδή, τέλος, με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 11 του 3227/2004 Ι^ινή Ι^ιόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθ. 2Θ1164/7-12-2004 (ΦΕΚ Β’ 1857/14-12-2004) ορίσθηκαν τα εξής:

Α. Καθορίζουμε τον τύπο του ειδικού εντύπου της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνουν οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 και υποβάλλουν στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., μόνο εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του Δημόσιου φορέα.

Ο τύπος της έντυπης αυτής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης περιέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα απόφαση παράρτημα, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Η αίτηση υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/ 1998 προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.

Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση Β.Ι. Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών του άρθρου 1 του Ν.2643/1998, όπως ισχύει σήμερα, για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής (30ήμερο από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο).

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι προστατευόμενοι στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα, είναι τα εξής: 1 10. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει ο προστατευόμενος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75/Α’) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. (ΕΚΑΣ και προνοιακά επιδόματα δεν θεωρούνται σύνταξη) Β.II B.V.Ειδικότερα οι προστατευόμενοι της κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ (συγγενείς Ατόμων με Αναπηρία), υποβάλλουν, πέραν των δικαιολογητικών της παραγράφου Β.Ι επιπρόσθετα: Απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. με την οποία προσδιορίζονται τα βαριά σωματικά ή ψυχικά προβλήματα του συγγενούς (αδελφού-ής, συζύγου, τέκνου) του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενούς, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 67% και άνω.

Στην περίπτωση που το ανάπηρο άτομο από το οποίο αντλείται η προστασία (συγγενής του αιτούντος) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, ο αιτών προσκομίζει απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. που αφορά τον συγγενή, με την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο στην περίπτωση αυτή αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%.

Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστατευομένου, επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο προστατευόμενος θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ του Ν.2643/1998, υπάρχει σύζυγος ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον εάν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, προσκομίζεται απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. με την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου αυτού .

Η προσκόμιση ή η ταχυδρομική αποστολή με απόδειξη των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της πρόσκλησης, στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ., που αφορά την προσκόμιση ή ταχυδρομική αποστολή τους.

Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται ότι κατατέθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής ».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση δυνάμει της υπ’ αριθ. 16799/2004 προκηρύξεως της περιφερειακής Διευθύντριας του Ο.Α.Ε.Δ. Μακεδονίας ο αιτών, με την ιδιότητα πατέρα τέκνου με βαριά νοητική στέρηση, υπέβαλε την υπ’ αριθ. 1156/27-1-2005 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την πρόσληψή του σε θέσεις της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου μεταφορέων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης και των κλάδων προσωπικού εστίασης και φυλάκων- νυκτοφυλάκων του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.

Μετά την σύνταξη του ενδεικτικού πίνακα κλήθηκαν οι υποψήφιοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των δηλωθέντων με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στοιχείων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα πέντε ημερών και συντάχθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης στον οποίο ο αιτών κατατάχθηκε πρώτος προς τοποθέτηση σε θέση ΥΕ προσωπικού εστίασης στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, ενώ η αίτηση της παρεμβαίνουσας η οποία ανήκει στην ίδια κατηγορία προστατευόμενων προσώπων, απερρίφθη διότι δεν υπέβαλε εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα πέντε ημερών την υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν συνταξιοδοτείται η ίδια, καθώς και ιατρική γνωμάτευση που αφορούσε την θυγατέρα της, στην οποία όμως δεν θεμελίωνε το δικαίωμα προστασίας, αλλά μόνον προσαύξηση της μοριοδότησης.

Προσέτι, η αίτηση της παρεμβαίνουσας η οποία ανήκει στην ίδια κατηγορία προστατευόμενων προσώπων, απερρίφθη διότι δεν υπέβαλε εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα πέντε ημερών την υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν συνταξιοδοτείται η ίδια. Κατά του πρώτου πίνακα μοριοδότησης οι παρεμβαίνουσες άσκησαν αιτήσεις θεραπείας που έγιναν δεκτές με τις υπ’ αριθ. 1147/2006 και 1131/2006 αποφάσεις της Διευθύντριας της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. Μακεδονίας κατ’ επίκληση της υπ’ αριθ. 200692/12-10-2006 εγκυκλίου της Κεντρικής Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού εφαρμογής του Ν. 2643/1998.

Με την τελευταία αυτή εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη συνταξιοδοτήσεως των προστατευόμενων προσώπων δεν θεωρείται νέο στοιχείο, αλλά συμπληρωματικό της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. οφείλουν να καλέσουν τους ενδιαφερόμενους να την υποβάλουν.

Προς ενίσχυση της άποψης αυτής γίνεται επίκληση της υπ’ αριθ. 1252/1995 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όμως, όπως προκύπτει από την απόφαση αυτή δεν έχει καμία σχέση με την ερμηνεία των διατάξεων Ν. 2643/1998 αλλά αφορά σε ερμηνεία του άρθρο 8 του Ν. 1735/1987 (Α1 195) με τον τίτλο “πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” και έγινε δεκτό ότι ναι μεν κατά την σχετική προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να προσκομίσουν εντός της τασσομένης προθεσμίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά την έννοια όμως του όρου αυτού δεν αποκλείεται η υποβολή και άλλων στοιχείων, μετά την εκπνοή της τεθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας, εφόσον τα υποβαλλόμενα στοιχεία δεν είναι νέα, αλλά συμπληρώνουν τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά και αποσκοπούν στη διευκρίνηση της εννοίας τους ή στην ενίσχυση του αποδεικτικού του κύρους (ΣτΕ 3082/1993).

Ακολούθως, συντάχθηκαν ο τελικός πίνακας μοριδότησης στον οποίο η κατατάχθηκε πρώτη και με την απόφαση του υπ’ αριθ. 9/8-3- 2007 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 τοποθετήθηκε σε θέση κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Περαιτέρω, δυνάμει του τελικού πίνακας μοριοδότησης, στον οποίο η κατατάχθηκε πρώτη επιλαχούσα, τοποθετήθηκε με την απόφαση του υπ’ αριθ. 27/20-6-2007 πρακτικού της ίδιας Επιτροπής σε θέση ΥΕ φυλάκων-νυκτοφυλάκων στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροια, ενώ ο αιτών κατατάχθηκε δεύτερος επιλαχών και αποκλείσθηκε του διορισμού.

Κατά του τελικού πίνακα κατατάξεως των , καθώς και κατά της απόφασης του υπ’ αριθ. 9/8-3- 2007 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 9, ο αιτών άσκησε προσφυγή (αριθ. πρωτ. 306/17-5-2007) ενώπιον της Β’ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του Ν. 2643/1998 με την οποία προέβαλε ότι τόσο η καταταχθείσα πρώτη όσο και η καταταχθείσα δεύτερη (πρώτη επιλαχούσα) υπέβαλαν εκπρόθεσμα την υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν συνταξιοδοτούνται οι ίδιες, ενώ η ως άνω καταταχθείσα πρώτη υπέβαλε εκπρόθεσμα και την ιατρική γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής περί αναπηρίας της θυγατέρας της.

Με την προσβαλλόμενη απόφαση θεωρήθηκε ως συμπροσβαλλόμενη και η απόφαση του υπ’ αριθ. 27/20-6-2007 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998.

Η προσφυγή του αιτούντος απερρίφθη με την αιτιολογία ότι νόμιμα υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα οι υπεύθυνες δηλώσεις περί μη συνταξιοδοτήσεως των , καθόσον στην υπ’ αριθ. 200178/16-5- 2006 εγκύκλιο της Κεντρικής Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του Ν. 2643/1998 γίνεται δεκτό ότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη συνταξιοδοτήσεως των προστατευομένων θα γίνεται δεκτή και εκ των υστέρων για όλες τις κατηγορίες προστασίας, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά η προσκόμισή αυτής στην υπ’ αριθ. 201164/2004 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Επειδή, στο πρακτικό της συνεδριάσεως της Β’ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του Ν. 2643/1998 ο εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. Ιωάννης Παπαγεωργίου φέρεται συμμετέχων ως μέλος, ενώ από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν αποδεικνύονται τα προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση περί της συμμετοχής αυτού σε αναπλήρωση μη κληθέντος μέλους. Άλλωστε, ο υπάλληλος της Διευθύνσεως Πληροφορικής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Βλάσης Σωτηρόπουλος είναι προφανώς εισηγητής επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενώ από το πρακτικό δεν προκύπτει συμμετοχή αυτού κατά τη συζήτηση της προσφυγής του αιτούντος.

Είναι, επομένως, απορριπτέοι ως ερειδόμενοι επί εσφαλμένων προϋποθέσεων οι πλήττοντες την νόμιμη σύνθεση της Β’ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής λόγοι της κρινόμενης αιτήσεως.Επειδή, σύμφωνα με το προπεριγραφέν σύστημα καθορισμού των διοριστέων προστατευόμενων ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά παρέκκλιση των κοινών διατάξεων, προβλέπεται αρχικά η δήλωση από τους υποψήφιους ότι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα διορισμού με την υποβαλλόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που αποσκοπεί μόνον στην σύνταξη του ενδεικτικού πίνακα βαθμολόγησης μετά την αρχική εκκαθάριση των υποψήφιων που είναι δυνατόν να διορισθούν.

Ακολούθως, ο νομοθέτης συνδέει την απώλεια προστασίας του Ν. 2643/1998 μα την υποβολή ανακριβών στοιχείων και προβλέπει την υποβολή των δικαιολογητικών με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων διορισμού με σκοπό την σύναξη του τελικού πίνακα διοριστέων επί τη βάσει αυθεντικών και αδιάβλητων στοιχείων.

Μάλιστα ο νομοθέτης για να αποτρέψει οποιαδήποτε φαλκίδευση της γνησιότητας των στοιχείων τεκμηρίωσης των προσόντων διορισμού αξιώνει να έχουν εκδοθεί αυτά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης διορισμού και όχι πέραν αυτής (30ήμερο από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο), καθώς και ότι η υποβολή τους να γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία_δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της πρόσκλησης, ενώ η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή αυτών αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση διορισμού, εκτός αν συγχωρείται ρητά και ειδικά για κάποιο στοιχείο η εκπρόθεσμη υποβολή. Εφόσον δε πρόκειται για κατά παρέκκλιση διορισμό, οι σχετικές διατάξεις είναι στενά ερμηνευτέες.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη δήλωση του υποψήφιου προς διορισμό στην αίτηση-υπέυθυνη δήλωση περί του ότι αυτός δεν λαμβάνει σύνταξη, ενόψει του ότι αυτή αποβλέπει μόνον στην σύνταξη του ενδεικτικού πίνακα, δεν φέρει το πρόσθετο τυπικό στοιχείο της επικύρωσης για το γνήσιο της υπογραφής.

Περαιτέρω, κατά τα προβλεπόμενα τόσο στην παρ. 10 του άρθρο ΒΙ της εν λόγω όσο και στο άρθρο 7 παρ. 1, περ. δ’ του Ν. 2643/1998, όπου ορίζεται ότι «ο υποψήφιος προς διορισμό προστατευόμενος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75/Α’) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη και ότι η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής», η τελευταία αυτή υπεύθυνη δήλωση αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης περί του ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει αποδεδειγμένα σύνταξη και για τον λόγο αυτό απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό στοιχείο να φέρει τον τύπο του Ν. 1599/1986 και να είναι αυτή επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Δεδομένου δε ότι δεν συγχωρείται ρητά και ειδικά για την υπεύθυνη αυτή δήλωση το εκπρόθεσμο της υποβολής, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως διορισμού να υποβληθεί αυτή εντός της κατ’ ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Συνεπώς, η αιτιολογία με την οποία απερρίφθη η ενδικοφανής προσφυγή του αιτούντος, κατά την οποία νόμιμα υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα οι υπεύθυνες δηλώσεις περί μη συνταξιοδοτήσεως των παρεμβαινουσών και ότι είναι αυτές δεκτές και εκ των υστέρων για όλες τις ,κατηγορίες προστασίας, δεν είναι νόμιμη, διότι αντιστρατεύεται τους σκοπόύς για τους οποίους θεσπίσθηκε το απαράδεκτο της αίτησης διορισμού σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων τεκμηρίωσης των προσόντων διορισμού, κατά τους βάσιμα προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 76/6-12-2007 απόφαση της Β’ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του Ν. 2643/1998 κατά το μέρος που με αυτή απερρίφθη προσφυγή του αιτούντος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για τα νόμιμα.
Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον αιτούντα.

Απορρίπτει τις παρεμβάσεις.

Επιδικάζει την δικαστική δαπάνη του αιτούντος ύψους πεντακοσίων εβδομήντα έξι (576) ευρώ κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων μόνο σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21-4-2010
και δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη στις 26-5-2010 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας.

GreekEnglish